Legea nr. 61/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 (M.Of. nr. 229/2015).

În vigoare de la 06.04.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Autorităţile române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti.

(3) Dispoziţiile prezentei legi reglementează condiţiile în care se soluţionează cererile de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect:

a) comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate;

b) obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale;

c) transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin.

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Domeniul aplicării

Art. 2.

(1) Cererile de asistenţă judiciară internaţională în materie civilă şi comercială formulate în domeniile reglementare de art. 1 alin. (3) se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale dreptului intern în materie.

(2) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, convenţiilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, completând situaţiile nereglementate de acestea.

(3) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială poate fi acordată în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii; existenţa reciprocităţii de fapt se dovedeşte potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil.

3. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Actele judiciare sunt cele care se emit în cadrul unui proces civil sau comercial şi a căror comunicare are loc potrivit legii, din dispoziţia instanţei, precum: citaţii, cereri de chemare în judecată, hotărâri, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte asemenea comunicări.

(3) Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecătoreşti şi pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial.

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Rolul Ministerului Justiţiei

Art. 5.

(1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală prin intermediul căreia autorităţile române solicitante efectuează comunicarea de acte în străinătate. După caz, autorităţile române solicitante sunt instanţele judecătoreşti, respectiv notarii publici, executorii judecătoreşti, precum şi alte autorităţi care au, potrivit legii, atribuţii în comunicarea actelor.

(2) După primirea cererii de asistenţă judiciară având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare şi a documentelor anexate acesteia de la autoritatea română solicitantă, Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională şi, după caz, le transmite, în funcţie de existenţa şi prevederile unei convenţii internaţionale:

a) autorităţii centrale din statul solicitat; sau

b) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau

c) prin poştă, direct destinatarului actului.

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

Controlul de regularitate internaţională

Art. 51.

(1) Controlul de regularitate internaţională constă în verificarea conformităţii cererii de asistenţă judiciară internaţională şi a actelor anexate acesteia cu dispoziţiile convenţiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaraţiile formulate de România în baza dispoziţiilor unor convenţii multilaterale.

(2) Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională prevăzut la alin. (1), pentru a verifica dacă:

a) între România şi statul solicitat există norme convenţionale ori reciprocitate în domeniul asistenţei judiciare internaţionale şi dacă acestea sunt invocate ca temei legal al cererii;

b) la cererea de asistenţă judiciară internaţională, completată pe formularul corespunzător, sunt anexate actele ce urmează a fi comunicate în străinătate; actele judiciare ce urmează a fi comunicate destinatarului din străinătate, în funcţie de emitent, trebuie să fie semnate sau, după caz, să aibă semnătura şi parafa instanţei;

c) actele anexate cererii sunt însoţite de traduceri, conform prevederilor art. 7.

(3) În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor de regularitate internaţională prevăzute la alin. (2), Ministerul Justiţiei restituie, motivat, cererea şi actele anexate acesteia.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here