16 August, 2017

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 262 din 10.04.2014 (M.Of. nr. 262/2014).

În vigoare de la 13.04.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora”

2.
 La articolul 1alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1.
(1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.”

3.
 La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
(11) Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.
(12) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (11) au următoarele obligaţii:
a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate în condiţiile alin. (11) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care va cuprinde:
(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii autorizaţiei de mediu;
(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul;
(iii) codul deşeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; (iv) cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora predată;
(v) valoarea de cumpărare a acestora;
(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;
(vii) numărul chitanţei de plată, în cazul plăţii cu numerar;
(viii) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului de deşeuri – persoană fizică că deşeurile pe care intenţionează să le vândă provin din gospodăria proprie.
(13) Borderoul de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora constituie document de evidenţă financiar-contabilă, cu regim intern de numerotare.”

4.
 La articolul 1alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) nerespectarea interdicţiei prevăzute la alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor alin. (11);
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (12) lit. a);
d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (12) lit. b).”

5.
 La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:
(21) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(22) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.
(23) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(24) În cazul în care contravenţiile prevăzute la alin. (2) au fost săvârşite de către operatorul economic de cel puţin două ori, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 50%.”

Legea nr. 38/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
FreeImages.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu