Legea nr. 286/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial nr. 875 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 875/2015).

În vigoare de la 26.11.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile şi sunt monumente de for public. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.”

2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

” (3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale construcţiilor ori lucrărilor, realizate din fonduri proprii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse în opere comemorative de război, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de război româneşti din ţară şi străinătate. Transferul bunurilor pe teritoriul României se va realiza prin proces-verbal de predare- primire, aprobat de ordonatorul principal de credite.

(4) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea lor.”

3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

” (3) Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale bilaterale în domeniul comemorativ, precum şi ale protocoalelor încheiate în baza acestor acorduri.”

4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 19.

Toate mormintele şi operele comemorative de război vor avea asigurată o zonă de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.”

5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

” (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire.”

6. La articolul 26, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” q) organizează manifestări ştiinţifice şi sesiuni de comunicări, editează şi distribuie publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor;”.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here