Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 813 din 2 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 813/2015).

În vigoare de la 05.11.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiţii şi autorităţi

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Legea stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor persoane juridice române.

(2) În exercitarea competenţelor sale decurgând din prezenta lege în relaţie cu asigurătorul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii desfăşurate, structura acţionariatului, forma juridică, profilul de risc, dimensiunea, gradul de interconectare a acestuia cu alte instituţii financiare sau cu sistemul financiar în general.

Art. 2.

Potrivit legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. acţionar – acţionar sau deţinător de alte instrumente de proprietate;

2. administrator de rezoluţie – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraţilor, desemnată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a pune în aplicare măsurile de rezoluţie;

3. administrator temporar – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraţilor, desemnată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru supravegherea sau pentru înlocuirea temporară a organului de conducere al asigurătorului, în scopul menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a acestuia şi pentru asigurarea unei conduceri sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului;

4. asigurător – societatea de asigurare, persoană juridică română, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. asigurător supus rezoluţiei – un asigurător asupra căruia se aplică măsuri de rezoluţie;

6. autoritate competentă – Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritatea naţională abilitată să supravegheze piaţa asigurărilor;

7. autoritate de rezoluţie – Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritate împuternicită să aplice instrumente de rezoluţie şi să exercite competenţe de rezoluţie;

8. cadrul legal privind ajutorul de stat – legislaţia Uniunii Europene, respectiv prevederile art. 107, 108 şi 109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi alte reglementări cu caracter obligatoriu, precum şi prevederile privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, astfel cum sunt acestea stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

9. capacitate de redresare – capacitatea unui asigurător de a-şi restabili situaţia financiară după o deteriorare semnificativă a indicatorilor financiari;

10. competenţă de transfer – competenţa de a transfera acţiuni, alte instrumente de proprietate, instrumente de datorie, active, drepturi ori obligaţii sau orice combinaţie a acestora de la un asigurător supus rezoluţiei către un destinatar;

11. conducere superioară – persoanele fizice care exercită funcţii de conducere în cadrul unui asigurător şi care sunt împuternicite cu activitatea de conducere curentă şi care răspund de modul de îndeplinire a acesteia faţă de organul de conducere, potrivit legislaţiei naţionale;

12. contracte financiare – următoarele contracte şi acorduri:

a) contracte pe titluri de valoare, inclusiv:

(i) contracte de cumpărare, vânzare sau împrumut de titluri de valoare, grupuri sau indici de titluri de valoare;

(ii) opţiuni pe un titlu de valoare, grup sau indice de titluri de valoare;

(iii) tranzacţii repo sau reverse repo implicând orice astfel de titluri de valoare, grupuri sau indici de titluri de valoare;

[Continuare...]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here