21 Ianuarie, 2018

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea Legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 192 din 19.03.2014 (M.Of. nr. 192/2014).

În vigoare de la 17.06.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1.
(1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) zilier – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;
b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;
c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru – registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;
d) activităţi cu caracter ocazional – activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.
(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.”

2.
 Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2.
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.”

3.
 Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3.
(1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.
(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.
(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.”

4.
 Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II
Desfăşurarea activităţilor de către zilieri”

5.
 La articolul 5 alineatul (2)literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

6.
 La articolul 5 alineatul (2)litera f) se abrogă.

7.
 La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

8.
 După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51.
Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.”

9.
 După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81.
În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”

10.
 La articolul 9alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.
(3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.”

Legea nr. 18/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu