Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 12.03.2014 (M.Of. nr. 178/2014).
În vigoare de la 11.04.2014
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL I
Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
Scopurile prezentei legi sunt:
a) asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
c) comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.
Art. 2.
(1) Terenurile agricole situate în intravilan nu intră sub incidenţa prezentei reglementări.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene. Cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate.
(3) Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.
CAPITOLUL II
Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan
Art. 3.
(1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică preemptorilor.
(3) Avizele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii de a emite avizul, se consideră ca fiind favorabil.
(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, avizul se consideră ca fiind favorabil.
CAPITOLUL III
Exercitarea dreptului de preempţiune
Art. 4.
(1) Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Solicitarea şi utilizarea certificatului de carte funciară în contractele translative de proprietate privind bunurile imobile şi alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinţe atât a părţilor din contract, cât şi pentru profesionistul instrumentator, cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.
Art. 5.
(1) În toate cazurile în care se solicită, în conformitate cu art. 1.669 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, este necesar ca antecontractul să fie încheiat în formă autentică şi să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 34 şi 9 din prezenta lege.
(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, formulată în baza hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 6.
(1) Prin derogare de la art. 1.730 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.
(3) Primăria are obligaţia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura centrală, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(4) În scopul unei transparenţe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului prevăzut la alin. (3), structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligaţia să afişeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile.
Art. 7.
(1) Titularul dreptului de preempţiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2), să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată. Primăria va afişa, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afişare pe site către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz.
(2) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege, cu respectarea prevederilor art. 4, preemptorul, potenţial cumpărător, şi va comunica numele acestuia primăriei.
(3) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege dintre aceştia şi va comunica numele acestuia primăriei.
(4) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior.
(5) Procedura prevăzută la alin. (4) se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2). La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului.
(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea prevăzută la alin. (2), (3) şi (5), primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potenţial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale.
Legea nr. 17/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Ce minte diabolica a gandit aceasta lege domnilor juristi si guvernanti,parlamentari pe cine avantajeaza o asemenea escrocherie cu avutul cel mai de pret al oamenilor pamantul cum protejaza statul propiul teritoriu daca este trecut in lege ca premtor pe ultimul loc iar arendasul (securistul ,activistul de partid sau arabii ,italienii ,jidanii ei au intaietate ca arendasi ,prin contracte semnate pe picior vezi doamne contracte de arenda) cine sunt acesti arendasi DOMNULE PONTA CEI INPUSI DE doamna merkal sau baroso,cum sa mai cumpere taranii pamant cu asemenea aberatie de lege domnilor VANZATORI DE TARA ,,

  2. Domnule ministru al agriculturi puteti Spune POPORULUI ROMAN care vau ales in functiile si demnitatile politice interesele caror grupuri din Tara sau din afara ei sunt atinse prin aceasta LEGE nr 17/2014 nu putem fi atat de naivi sa credem ca in Romania nu mai sunt oameni de drept .Prin normele acestei legi se pune in pericol circuitul civil ,asemenea FAPTE PRIN CARE UN GUVERN DISCRIMINEAZA si intervine in scopul de a inpiedica micii propietari sa cumpere teren ,pentru a inlezni mariii latifundiari POLITICII si GRUPURI de interese straine inpuse din exterior CU CE PRET DOMNULE CONSTANTIN ,DOMNULE PONTA,CUM APARA GUVERNUL INTERESLE TARII DEVENIND PREMTOR DE ULTIM RANG IAR jidanii (ARENDASII de rang 1)BRAVOS domnule PONTA si mai anulezi si retroactiv conventii civile inchieiate sub inperiul vechiului cod civilLEGEA NOUA OMOARA LEGEA VECHE ACUMA CHIAR CRED CA NU AI DOBANDIT DOCTORATUL CINSTIT FOARTE BINE CA AI RENUNTAT LA EL IAR RETARDATUL ALA DE LA CURTEA CONSTITUTIONALA zegrean care detine CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP FIZIC ,ACEA SCURSURA A DREPTULUI cat timp mai ocupa aceasta functie de cine este inpus ,SA INTELEGEM CA ULTIMA LOVITURA DATA ROMANIEI ESTE DUPA CUM SE VEDE DEZINTEGRAREA FIZICA CU ORICEPRET.RUSINOS

  3. acest excrement legislativ,L17/2014 care desfinteaza retroactiv antecontractele numai minti bonlave si interese ascunse poporului o puteau promulga sa va fie rusine domnilor ratati si hoti de tara

  4. Rusine pentru cine a gandit ( !!!) o astfel de mizerie de lege ! Un singur exemplu : prin ce trece o persoana de 93 ani , greu deplasabila , daca vrea sa vanda 1 ha de pamant ( pentru medicamente ), unui roman din alt judet ????
    In Europa vanzarea – cumpararea , este un act de vointa a doua parti baaa ! lege de rahat , mentalitati de rahat ! Rusine !!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here