Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională, publicată în Monitorul Oficial nr. 470 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 470/2015).

În vigoare de la 03.07.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru organizarea activităţii de standardizare naţională, participarea României la standardizarea europeană şi internaţională şi măsurile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.

Art. 2.

(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) standardizare – activitatea specifică desfăşurată de un organism recunoscut, prin care sunt elaborate, aprobate, revizuite, modificate, adoptate şi anulate standarde şi alte documente de standardizare, destinate unei utilizări comune şi repetate;

b) standardizare naţională – standardizarea care se desfăşoară la nivel naţional de către organismul naţional de standardizare recunoscut;

c) program de standardizare naţională – programul anual de lucru al organismului naţional de standardizare, conţinând lista cu temele care fac obiectul activităţii de standardizare;

d) standard naţional conflictual – standardul naţional având acelaşi domeniu de aplicare cu un standard european şi care conţine condiţii în contradicţie cu cele din standardul european;

e) conformitate cu un standard – îndeplinirea tuturor cerinţelor dintr-un standard;

f) marcă de conformitate – marca protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de evaluare a conformităţii, indicând cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu cerinţele din standardul naţional;

g) reglementare – documentul care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate a statului sau la nivel european;

h) comitet tehnic – structura de lucru care desfăşoară activitatea de standardizare pe domenii specifice, fără personalitate juridică, înfiinţată în cadrul unui organism de standardizare recunoscut şi în care părţile interesate îşi desemnează reprezentanţi;

i) parte interesată – persoana, grupul sau organizaţia, inclusiv autorităţile publice, care au un interes sau o preocupare în activitatea de standardizare.

(2) În sensul prezentei legi, termenii „standard”, „standard internaţional”, „standard european”, „standard armonizat”, „document de standardizare europeană”, „specificaţie tehnică”, „proiect de standard”, „produs”, „serviciu”, „organizaţie de standardizare europeană”, „organism de standardizare internaţional” şi „organism naţional de standardizare” au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.

Art. 3.

Activitatea de standardizare naţională este activitate de interes public general şi contribuie la:

a) creşterea competitivităţii economiei naţionale;

b) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului;

c) buna aplicare a reglementărilor şi a politicilor publice;

d) promovarea rezultatelor cercetării-dezvoltării şi inovării;

e) protecţia intereselor consumatorilor şi a mediului;

f) utilizarea durabilă a resurselor;

g) reprezentarea intereselor naţionale în activitatea de standardizare internaţională şi europeană.

Art. 4.

În standardizarea naţională se aplică următoarele principii:

a) elaborarea şi adoptarea standardelor române pe bază de consens al părţilor interesate;

b) transparenţa, coerenţa şi disponibilitatea publică;

c) participarea tuturor părţilor interesate;

d) caracterul voluntar al aplicării standardelor române;

e) independenţa faţă de orice posibil interes predominant;

f) respectarea regulilor standardizării europene şi internaţionale;

g) corelarea standardelor române cu evoluţia legislaţiei;

h) reprezentarea intereselor naţionale în activitatea de standardizare internaţională şi europeană.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here