Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 25 iunie 2015 (M.Of. nr. 459/2015).

În vigoare de la 28.06.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (3) Până la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

. . . . . . . . . .

(5) În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorii judecătoreşti vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la conţinutul cărţilor funciare în format electronic, în vederea consultării cărţii funciare şi obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2016 punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 7.

(1) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul specific de activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, conform normelor tehnice şi standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii. 

(2) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul specific de activitate, lucrările de cadastru, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.

(3) Personalul propriu prevăzut la alin. (1) şi (2) este autorizat de către Agenţia Naţională, în condiţiile prezentei legi.”

4. La articolul 9, alineatele (31) şi (32) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (31) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (33) şi la art. 11 alin. (2) lit. ş).

(32) Procedura de eliberare, termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (31), precum şi cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. am o casa in Babeni de vilcea curte comuna cu fratele meu , Dupa moartea fratelui cumnata mea a vindut dreptul ei dupa frate dar cind a facut cadastru a gresit schita . Acum noi vrem sa vindem partea noastra ,iar cind am vrut sa facem cadastru am gasit aceasta deficienta,ce putem face in acest caz

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here