Evaluarea activității internului, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 176/2018 privind internshipul, se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship.

Referatul de evaluare

Referatul de evaluare va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern, modul de îndeplinire al acestora, ținând cont de:

 • abilitățile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării programului de internship;
 • conduita internului pe durata programului de internship;
 • aprecierea nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat programul de internship;
 • concluzii privind desfășurarea programului de internship;
 • criteriile de evaluare stabilite și gradul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în fișa de internship și în contractul de internship;
 • gradul de realizare a obiectivelor stabilite.

Îndrumătorul întocmește referatul și acordă unul din următoarele calificative: foarte bine (FB), bine (B), satisfăcător (S) și nesatisfăcător (NS).

În situația în care contractul de internship încetează din motive neimputabile organizației-gazdă anterior termenului pentru care a fost încheiat, îndrumătorul va încheia referatul de evaluare pentru perioada desfășurată din contractul de internship, cu precizarea explicită a motivului încetării acestuia.

Informare, contestare, angajare

Referatul de evaluare se aduce la cunoștința internului, prin notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship.

Conducătorul organizației-gazdă sau coordonatorul programelor de internship, după caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de către îndrumător în urma evaluării activității și la conținutul referatului de evaluare.

Internul nemulțumit de rezultatul evaluării poate contesta, la șeful ierarhic superior al îndrumătorului sau la coordonatorul programelor de internship, după caz, calificativul obținut în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

Organizația-gazdă este obligată să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

În urma evaluării activității internului, organizația-gazdă poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă, în condițiile legii, ținând cont de posturile vacante din organizație și de competențele dobândite de intern.

În cazul modificării sau încetării contractului individual de muncă al îndrumătorului, acesta întocmește referatul de evaluare pentru perioada din programul de internship în care a asigurat îndrumarea internului, iar organizația-gazdă trebuie să desemneze un alt îndrumător, care va întocmi la rândul său un referat de evaluare pentru perioada rămasă până la finalizarea programului de internship.

Referatele întocmite în aceste condiții se înaintează conducătorului organizației-gazdă sau coordonatorului programului de internship, după caz, în cadrul căreia își desfășoară activitatea internul și sunt avute în vedere la evaluarea finală a internului.

Eliberarea certificatului de internship în urma evaluării

În termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizația-gazdă are obligația de a elibera internului un certificat de internship care să ateste:

 • perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de internship;
 • activitățile desfășurate pe perioada programului de internship;
 • calificativul obținut în urma evaluării;
 • abilitățile/competențele dobândite în urma desfășurării programului de internship.

Certificatul de internship va conține următoarele elemente:

 • datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;
 • numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;
 • numărul de înregistrare și data încheierii contractului de internship;
 • numele, prenumele și datele de identificare ale internului;
 • perioada programului de internship;
 • numele și prenumele reprezentantului legal al organizației- gazdă;
 • mențiunea “Internul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse în acest certificat”;
 • programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora și-a desfășurat activitatea internul.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018 privind internshipul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here