Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspecției Muncii și ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, monitorizează modul de realizare a programelor de internship, controlează și aplică sancțiunile reglementate prin Legea internshipului nr. 176/2018, în vigoare in 18 august 2018.

Organele de control au competența de a controla:

  • registrul de evidență a contractelor de internship, înființat și administrat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă;
  • modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului de internship;
  • dovada acordării indemnizației pentru internship cuvenite internului în condițiile legii.

Fapte care constituie contravenţie şi amenzile aferente

Neachitarea indemnizației pentru internship în condițiile legii – amendă de la 2.000 la 4.000 de lei.

Internul are dreptul la o indemnizație pentru internship, plătită de organizația-gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship. Cuantumul indemnizației pentru internship este egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

Nerespectarea duratei maxime a timpului de muncă – amendă de la 4.000 la 6.000 de lei.

Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contractul de internship.

În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Remunerarea internilor în misiunile permanente ale României în străinătate, inclusiv în misiunile implicate în activități care țin de exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, are loc la nivelul salariului în valută corespunzător funcției de referent de specialitate II, stabilit conform prevederilor art. 2 din capitolul IV și ale nr. crt. 19 al capitolului V din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la un program de activitate cu durata de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 de ore pe săptămână.

Nerespectarea obligaţiilor organizaţiei-gazdă – amendă de la 2.000 la 4.000 de lei.

Legea face referire la obligaţiile organizaţiei-gazdă prevăzute la art. 16 lit. a), g) și j), respectiv:

– obligaţia de a înmâna internului, anterior începerii activității, un exemplar din contractul de internship;

– obligaţia de a nu folosi internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship;

– obligaţia de a nu folosi internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați, conform Clasificării ocupațiilor din România (COR) și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern.

Nerespectarea obligaţiilor privind completarea registrului de evidenţă a contractelor de internship – amendă de la 2.000 la 4.000 de lei.

Organizația-gazdă are obligația completării și transmiterii datelor și informațiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship, în registrul de evidență a contractelor de internship, înființat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială aceasta își desfășoară activitatea, ținut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidență.

Accesul organizației-gazdă la registrul electronic de evidență se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit.

Organizația-gazdă are obligația completării registrului electronic de evidență în ordinea încheierii contractelor de internship.

Registrul electronic de evidență cuprinde elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activității în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizației pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfășoară programul de internship.

Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, respectiv cu privire la contractul de internship, se operează în registrul electronic de evidență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației care a impus respectiva modificare.

Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidență se efectuează la data la care organizația- gazdă a luat cunoștință de acestea. 

Nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității – amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației- gazdă.

Nerespectarea duratei maxime a contractului de internship – amendă de la 4.000 la 6.000 de lei.

Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

Includerea în contractul de internship a unor clauze care contravin legii – amendă de la 300 la 1.000 de lei.

ATENŢIE! Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, această posibilitate fiind expres menționată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018 privind internshipul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here