Senatul va dezbate, în săptămânile următoare, un proiect de lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, sumele fiind cuprinse între 250 lei și 710 lei pe lună.

Legislația permite angajarea unei bone, dar familiile cu venituri mici nu își permit un astfel de serviciu, susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului. În plus, numărul locurilor libere în creșe este foarte mic, astfel că această măsură de ajutor poate crește natalitatea, se mai arată în document.

Sumele propuse se acordă în funcție de veniturile familiei, pentru copiii de vârstă antepreșcolară, părinților/reprezentanților legali care nu se află în concediul de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Veniturile maxime ale familiilor care se încadrează în aceste condiții nu trebuie să depășească suma de 3.500 de lei.

Art. 3. (1) Pot beneficia de ajutor pentru plata serviciului de bonă categoriile de persoane prevăzute la art. 2 ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşeşte 3500 lei.

(2) La stabilirea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de familie/ părinte singur/ reprezentant legal al copilului în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutor pentru plata serviciului de bonă, prevăzute în formularul de cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

a)  alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   sumele primite cu titlu de buget complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)    ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   alocaţia de susţinere a familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)    sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

f)    sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

g)    suinele primite cu titlu de ajutor de urgenţă de la bugetul de stat sau de la bugetul local;

h)    ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

i)     tichetele sociale. 

Ajutorul va fi acordat după cum urmează:  

Nr. crt.

Nivel de venituri nete lunare pe

membru de familie (lei)

Coeficient de multiplicare x ISR

Cuantumul ajutorului pentru plata bonelor (lei)

1

Până la 2080 lei

1,42 x ISR

710 lei

2

Intre 2081-2500 lei

1,10 x ISR

550 lei

3

Intre 2501-3000 lei

0,78 x ISR

390 lei

4

între 3001-3500 lei

0,50 x ISR

250 lei


Art. 5. (1) Persoanele care solicită acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bonă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) solicitantul să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române;

b) ambii părinţi/părintele singur/reprezentantul legal se află în una din următoarele situaţii: sunt angajaţi/angajat cu contract individual de muncă, cu normă întreagă (cu excepţia persoanelor încadrate în handicap grav sau accentuat), desfăşoară activităţi independente, sunt/este funcţionar publici/public sau exercită o funcţie de demnitate publică;

c) să aibă în întreţinere unul sau mai mulţi copii de vârstă ante-preşcolară;

d) copilul să nu fie înscris la creşă/ categoriile de persoane prevăzute la art. 2 să nu fi refuzat un loc la creşă/ să nu fi retras copilul minor de la creşă;

(2)  în situaţia în care părinţii/ părintele singur/reprezentantul legal nu se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (1), lit. b), aceştia/acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale /Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) să nu refuze/să nu fi refuzat 2 oferte de muncă din partea Agenţiei Naţionale/Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Aprobarea cererilor se va face de către primar, după acordul unei comisii a Direcției de Asistență Socială, care va face și anchete sociale acolo unde este cazul.

Art. 17. Constituie motive de modificare a dispoziţiei de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă:

a) modificări ale veniturilor nete lunare pe membru de familie, fără a depăși nivelul de venituri prevăzut la art. 3 alin. (1);

b) modificări ale elementelor contractului de prestări servicii prevăzut la art. 7 alin. (1). 

Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, pentru vot final. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare la 120 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.


comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here