În sprijinul celor interesaţi am realizat o sinteză ce conţine materiale apărute pe LegeStart cu privire la leasing, având ca temei legal Codul fiscal din 2015 şi alte acte normative în domeniu.

Normele pentru aplicarea programului IMM LEASING de echipamente şi utilaje, publicate în MO,  septembrie 16, 2020

Hotărârea Guvernului nr. 766 /2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE

IMM Leasing, programul guvernamental pentru companiile mari, adoptat, Traian Dobre, iulie 23, 2020

Cei care au cumpărat maşini în leasing şi nu mai pot plăti ratele nu vor mai fi executaţi silit la fel de uşor, Traian Dobre, martie 23, 2018

Propunerea legislativă pentru creditorii care nu își mai pot plăti ratele la leasing și care nu vor mai fi executați silit dacă predau bunurile, va intra la votul Senatului în următoarele zile. Actul normativ inițiat prevede modificarea și completarea a două legi, OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing și OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziţia unei clădiri pentru închirierea prin contract de leasing operațional, Maria Bălăşescu, aprilie 25, 2017

Problemă întâlnită în practică: Societatea Fursecul SRL achiziţionează o clădire la suma de 2.000.000 lei, ulterior evaluării de către un evaluator autorizat. Agenţia imobiliară care a mijlocit tranzacţia percepe 1% din valoarea acesteia. Notarul percepe, de asemenea, un comision de 1% din valoarea tranzacţiei. Clădirea în cauză urmează a fi închiriată către mai multe persoane juridice prin contract de leasing operaţional.

Contractul de leasing în Codul fiscal 2015. Impozitul pe clădiri şi vehicule, Mihai Sintescu, octombrie 28, 2015

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi, în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

Impozitul pe mijloacele de transport

Reguli generale. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Impozitul pe construcţii

Contribuabili. În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Contractul de leasing în Noul Cod fiscal 2015. TVA, Mihai Sintescu, octombrie 27, 2015.

Locul prestării de servicii. Pe cale de excepţie de la regulile generale, locul prestării serviciilor  este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit sau îşi are domiciliul stabil ori reşedinţa obişnuită, dacă respectivul beneficiar este o persoană neimpozabilă care este stabilită sau îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în afara Uniunii Europene, în cazul operaţiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de transport.

Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii. Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar. Prin excepţie, în cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.

Contractul de leasing în Noul Cod fiscal 2015. Calcularea impozitului, Mihai Sintescu, octombrie 26, 2015

Potrivit definiţiei din prevederile preliminare ale noului Cod, contract de leasing financiar este orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;

Leasing operaţional

Contractul de leasing operaţional este orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la literele b)-e) de mai sus; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului.

Cheltuieli deductibile la calcularea rezultatului fiscal în vederea aplicării impozitului pe profit

Ca reguli generale, intră la cheltuieli cu deductibilitate limitată, între altele, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

Amortizarea la contractele de leasing

În cazul leasingului financiar,utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce, în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate.

Informaţii utile despre contractul de leasing financiar (II), Mihai Sintescu, iunie 11, 2014

Limitări speciale ale dreptului de deducere

Este limitat la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Aceste prevederi nu se aplică la vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operational.

Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital

Potrivit art. 148 (2) din Codul fiscal, nu se ajustează deducerea iniţială a taxei în cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă.

Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei alte metode de punere a acestora la dispoziţia unei persoane se efectuează de către persoana care închiriază, dă în leasing ori pune la dispoziţia altei persoane bunurile respective, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2). Data la care bunul se consideră achiziţionat din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate de către locator/finanţator.

Informaţii utile despre leasingul financiar (I), Mihai Sintescu, iunie 10, 2014

Cheltuieli deductibile

În aplicarea art. 48 din Codul fiscal, despre regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, Normele de aplicare precizează că sunt cheltuieli deductibile, între altele, cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria — rata de leasing — în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

Programele de calculator şi contractul de leasing – informaţii utile, Eugen Staicu, iunie 4, 2014

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing conţine prevederi utile pentru creatorii şi utilizatorii de programe de calculator, în eventualitatea că se apelează la contracte de leasing, cu obligaţiile şi drepturile care derivă din această reglementare specială.

Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator

Pe cale de derogare, dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operaţiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operaţiune. În acest caz locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un drept definitiv de utilizare.

Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reţinem? Mihai Sintescu, aprilie 28, 2014

Cadrul legal este dat de art. 129 şi urm. din Codul fiscal, prestările de servicii cuprinzând, între altele, închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing.

Prestaţie de leasing însoţită de o prestaţie de asigurare a bunului care face obiectul leasingului, Mihai Sintescu, octombrie 23, 2013

O prestaţie de leasing este însoţită de o prestaţie de asigurare a bunului care face obiectul leasingului, încheiată de locator şi refacturată de către acesta din urmă locatarului. Întrebarea care s-a pus a fost aceea de şti dacă, sub aspectul scutirii de TVA, aceasta este calificată drept o prestaţie unică complexă sau două prestaţii distincte.

Cererea de decizie preliminară la Curtea de Justiţie a UE priveşte interpretarea articolului 2 alineatul (1) litera (c), a articolului 28 şi a articolului 135 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Cererea de decizie preliminară a fost formulată în cadrul unui litigiu între BGŻ Leasing sp. z o.o., pe de o parte, şi  directorul camerei fiscale din Varşovia, pe de altă parte, referitor la refuzul acestuia din urmă de a scuti de TVA operaţiunea constând în furnizarea unei asigurări a bunului care face obiectul unui contract de leasing atunci când aceasta însoţeşte serviciul de leasing, el însuşi supus TVA‑ului.

Prevederi fiscale referitoare la leasingul financiar şi leasingul operaţional – informaţii utile, Mihai Sintescu, octombrie 14, 2013

 

Reglementări din Codul fiscal privind leasingul financiar şi leasingul operaţional. 

Operaţiunile de leasing: contabilizare şi monografie contabilă, în contextul implementării IFRS, Maria Bălăşescu, martie 22, 2013

Operaţiunile de leasing sunt reglementate din punct de vedere contabil prin punctele 48 – 51 din Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, (OMFP nr. 1286/2012).

Despre unele obligaţii în contractul de leasing, Mihai Sintescu, februarie 21, 2013

Unele din obligaţiile părţilor, astfel cum sunt reglementate prin Codul fiscal şi prin O.G. nr. 51/1997.

Dispoziţiile privind contractul de leasing, prevăzute prin Art. 25 din Codul fiscal, arată că în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate.

În ce priveşte răspunderea părţilor, art. 14 şi urm. din O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial nr. 9/2000, cu modificările şi completările ulterioare prevăd că în cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul agreat cu furnizorul şi/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here