Din multiplele posibilităţi oferite prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială, ne oprim, în acest material, la ceea ce pot face asociaţiile şi fundaţiile, precum şi la orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege. 

Întreprinderile sociale

Legea reglementează domeniul economiei sociale, stabileşte măsurile de promovare şi de sprijinire a economiei sociale. 

Propunându-şi consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi  dezvoltarea serviciilor sociale, activitatea concepută ca economie socială se realizează, în principal, prin următoarele activităţi de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
 • promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Poate fi întreprindere socială orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială, respectiv forma prin care se recunoaşte contribuţia întreprinderilor sociale la dezvoltarea domeniului economiei sociale. 

Întreprinderile sociale de inserţie

Legea prevede şi un tip special de întreprindere socială, şi anume întreprinderea socială de inserţie, definită ca având permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor.

Întreprinderea socială de inserţie are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în scopul recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general şi/sau la îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil. 

Cum se obţine atestatul de întreprindere socială

Prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 660/2016), se prevede că persoanele juridice de drept privat prevăzute de lege trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de ocupare, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa la Norme sau, după caz, cererea specială în situaţia în care se solicită concomitent şi acordarea mărcii sociale ca formă de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie;
 • actele de înfiinţare şi funcţionare.

Pentru asociaţii şi fundaţii, actele de înfiinţare sunt actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat, sunt necesare documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Documentele se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.

Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare şi a cerinţelor specifice şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete.

În vederea soluţionării cererii pentru acordarea atestatului, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare.

Pe baza documentelor depuse sau transmise şi a notei de constatare întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului.

Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv.

Atestatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat. 

Obligaţiile întreprinderilor sociale atestate

Întreprinderile ateatate trebuie să îndeplinească criteriile din lege, respectiv:

 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderea trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege:

 • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
 • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

În sfârşit, întreprinderea socială trebuie să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.

Obligaţiile se consideră îndeplinite în condiţiile în care:

 • raportul de activitate anual conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate;
 • extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa la Norme;
 • extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice. 

Ai nevoie de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here