Nici misiunea lor de interes general, nici statutul lor de drept public nu justifică exceptarea lor de la această interdicţie – a statuat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), ca răspuns la o întrebare preliminară, prin hotărârea pronunţată în cauza cauza C-59/12.
După ce a statuat deja în mai multe rânduri că Directiva privind practicile comerciale neloiale, care interzice astfel de practici faţă de consumatori, se caracterizează printr-un domeniu de aplicare material deosebit de larg, Curtea precizează pentru prima dată că acest lucru este valabil şi în cea ce priveşte domeniul de aplicare personal al acestei directive.
Astfel, prin hotărârea pronunţată, Curtea declară că directiva menţionată se aplică unui organism de drept public însărcinat cu o misiune de interes general, precum gestionarea unui sistem obligatoriu de asigurări de sănătate.
În pofida caracterului său public şi a misiunii sale de interes general, un astfel de organism trebuie considerat „comerciant” în sensul directivei, căruia i se aplică interdicţia practicilor comerciale neloiale. Astfel, directiva nu exclude în mod expres asemenea organisme din domeniul său de aplicare. În plus, obiectivul directivei de a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale, în special împotriva publicităţii înşelătoare, impune ca această protecţie să fie garantată independent de caracterul public sau privat al organismului în cauză şi de misiunea specifică pe care o îndeplineşte.
Într-un dosar recent, Curtea a răspuns unei întrebări formulate de Curtea Federală de Justiţie din Germania, instanţă care trebuie să soluţioneze un litigiu între Wettbewerbszentrale, o asociaţie germană de combatere a concurenţei neloiale, şi BKK, o casă de asigurări de sănătate din sistemul public de asigurări sociale german constituită sub forma unui organism de drept public. Potrivit Curţii Federale, informaţia pe care BKK o difuzase pe pagina sa de internet, în 2008, potrivit căreia afiliaţii săi ar risca dezavantaje financiare în cazul trecerii la altă casă constituia, astfel cum susţinea Wettbewerbszentrale, o practică înşelătoare în sensul directivei. Această instanţă se întreba însă dacă directiva – şi, prin urmare, interdicţia pe care o instituie – putea să se aplice casei de asigurări de sănătate BKK în calitate de organism de drept public însărcinat cu o misiune de interes general.
Hotărârea, al cărei conţinut este sintetizat în comunicatul de mai sus, a fost dată în cauza C-59/12 dintre BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts şi Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.  
Este bine de reţinut că trimiterea preliminară permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluţionează litigiul naţional. Instanţa naţională are, însă, obligaţia de a soluţiona cauza conform deciziei Curţii. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o problemă similară.
***

Reglementarea comunitară în materie este dată de Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 149, p. 22, Ediţie specială, 15/vol. 14, p. 260).

Hotărâri similare pronunţate de CJUE: a se vedea, printre altele, Hotărârea Curţii din 19 septembrie 2013, CHS Tour Services/Team4 Travel GmbH, C-435/11.

Reglementări naţionale

Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul oficial nr. 372/2006, cu modificările şi completările ulterioare. cu începere de la 1 ianuarie 2014, legea va suferi modificări, cu privire la CASS, prin efectul modificărilor date de O.U.G. nr. 88/2013 şi pe care LegeStart le-a prezentat în materiale anterioare. Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă vor fi modificate şi Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 649/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 680/2006, pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană sunt disponibile în Lege5 Online, însă doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here