Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare de la 15 mai 2023.

Astfel, în anul 2023, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate.

Existe şi anumite excepţii de la această prevedere. Şi anume, nu se aprobă limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare pentru:

a) dobânzi;

b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

c) proiecte cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României;

d) împrumuturi şi rambursări de credite;

e) transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale.

De asemenea, actul normativ prevede că conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii”, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari şi/sau terţiari de credite din subordine depăşirea nivelului prevăzut, situaţie în care respectarea condiţionalităţii prevăzute se urmăreşte cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanţare în parte.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;

b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”, subgrupele 3.1. „Mobilier” şi 3.2. „Aparatură birotică” din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.

Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute se realizează numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice.

Fac excepţie:

a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;

b) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) achiziţiile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi proiectelor cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României;

d) autoturismele a căror achiziţie se realizează în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu precum şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, în anul 2023, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute, în proporţie de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare, cu excepţia cheltuielilor de investiţii, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat şi de mobilizare şi a cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here