Prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 a fost aprobată Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – Romania”.

 

Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 431/2017, iar Anexa la ordin, cu Schema de ajutor de minimis, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 431 bis.
Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM a făcu publice informaţii privind condiţiile financiare ale instrumentului de credit punte, pentru a veni în sprijinul aplicanţilor care vor folosi în cadrul programului instrumentul de credit punte acordat de instituţia de credit parteneră ce va fi selectată imediat dupa deschiderea aplicaţiei de înscriere:
 • „Dobânda estimată la valoarea creditului punte va fi de maxim 5%;
 • Comisionul de garantare anual aferent creditului punte va fi de maxim 3,8% din valoarea garantată iar plafonul de garantare este de 80% din valoarea creditului;
 • Cursul BNR valabil pentru data de 12.06.2017, data publicarii ordinului de aprobare a schemei de minimis în Monitorul Oficial, este 4,5614.
Perioada de depunere a aplicaţiilor în cadrul Programului Start-up Nation a început pe 15 iunie 2017, termenul limită  fiind 14 iulie 2017 (ora 20.00), cu posibilitatea prelungirii, în situaţia în care nu se epuizează bugetul.” 
Schema de ajutor de minimis

Prin procedura aprobată se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE ajutoarelor de minimis.

Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.713.798.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Finanţarea în cadrul schemei de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

Beneficiari. Din lista de condiţii, reţinem aici că sunt eligibile microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care sunt înfiinţate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017, nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică. Noţiunea de „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
 • (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
 • (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 • (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Dreptul de cumul. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei. Ajutoarele de minimis NU se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

Conflictul de interese. Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile.

Tipurile de ajutor financiar.
 • Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.
 • Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile, specificate în Schema de ajutor minimis.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Mai reţineţi şi câteva precizări din Schema de ajutor de minimis:
 • Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.
 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul OTIMMC, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.
 • OTIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.
Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here