20 Ianuarie, 2020

Instrucţiunea nr. 1/2015 pentru modificarea Instrucţiunii privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară

Instrucţiunea nr. 1/2015 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 19 mai 2015 (M.Of. nr. 343/2015).

În vigoare de la 19.05.2015

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 25 februarie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

Art. I.

Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărţi centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

(2) Entităţile menţionate la alin. (1) vor organiza şi vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor IFRS, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor contabile emise de ASF – SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3.

(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor întocmi şi vor publica potrivit legii situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română.

(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor organiza evidenţa contabilă în baza prevederilor Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(3) Situaţiile financiare anuale individuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015 se întocmesc în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(4) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (3) se utilizează conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut în Reglementările contabile emise de ASF- SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni.”

3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

” (2) Persoanele menţionate la alin. (1) răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor alocate în cadrul entităţii pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retratările şi reclasificările corespunzătoare, după caz. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) va viza şi asigurarea exactităţii şi realităţii datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.

(3) Entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor întocmi un document care să reflecte rezultatele retratării, cu explicaţiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menţionate la art. 3 alin. (3).”

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu