Prevăzute în secţiunea despre impozitul pe mijloacele de transport, reglementările din Normele metodologice de modificare a Codului fiscal urmează să fie modificate prin proiectul de hotărâre de Guvern iniţiat de MFP şi prezentat aici pe LegeStart.

Reamintim că Normele au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/2016.

Reţinem principalele modificări care vă pot interesa cu privire la actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport şi realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Semnalăm, în text, modificările şi completările propuse de MFP, pe textele la care s-a intervenit, faţă de prevederile încă în vigoare.

● Orice proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România și care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (denumit în continuare Registru).

Documentele translative ale dreptului de proprietate a mijloacelor de transport încheiate anterior datei de 31 ianuarie 2016 se utilizează și după această dată în relaţia cu autorităţile/instituţiile/serviciile publice centrale sau locale, după caz.

● Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport se semnează, olograf, atât de persoana fizică sau de reprezentantul persoanei juridice, după caz, ce înstrăinează, cât şi de persoana fizică sau de reprezentantul persoanei juridice, după caz, care dobândeşte proprietatea.

În cazul în care ambele părţi au domiciliul fiscal în România, persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, precum și 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea „Conform cu originalul”, sub semnătura ambelor părţi, menţionând, lizibil şi olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se numărul de înregistrare din Registru de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează. Structura minimală a informaţiilor cuprinse în actul de înstrăinare-dobândire se stabileşte prin formular tipizat. Cele 5 exemplare sunt utilizate, după cum urmează:

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte;

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care înstrăinează;

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;

d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal persoana care dobândeşte proprietatea.

● În cazul unui mijloc de transport înstrăinat de către o persoană fizică cu domiciliul fiscal în România, unei persoane fizice sau unei persoane juridice, după caz, care nu are domiciliul fiscal în România, persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, precum şi 3 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea „Conform cu originalul”, sub semnătura ambelor părţi, menţionând, lizibil şi olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se numărul de înregistrare din Registru de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează.

Cele 4 exemplare sunt utilizate, după cum urmează:

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte;

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care înstrăinează;

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;

d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.”

● Pe baza actului de înstrăinare-dobândire organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de transport înstrăinat, scoate din evidenţele fiscale mijlocul de transport respectiv.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum și în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul de provenienţă, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport anexând copii ale documentelor certificate „Conform cu originalul”, precum și cu menţiunea „Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”, sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este actul de înstrăinare-dobândire.

● Organul competent cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport transmite, anual, în format electronic, organului fiscal local o situaţie centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

Periodicitatea comunicării informaţiilor poate fi lunară, conform înţelegerii păţților.

Organele fiscale locale transmit, în condiţii de reciprocitate, informaţiile înregistrate în evidenţa proprie, în luna precedentă:

a) conform înţelegerii părților, către organele competente cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

b) către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul contribuabilii dobânditori de mijloace de transport sau în care și-au schimbat domiciliul sau reședinţa contribuabilii proprietari de mijloace de transport.

● La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire și să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în Registru.

Noutăţi privind impozitarea

● Un text nou introdus în Norme prevede că pentru mijloacele de transport dobândite de către contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, care au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior dobândirii, contribuabilii dobânditori datorează impozitul pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor anului curent, chiar dacă nu l-au înmatriculat/înregistrat pe numele lor, după data de 31 decembrie.

● În ce priveşte regimul scutirilor, a fost introdusă precizarea conform căreia, în aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. a) – d) din Codul fiscal, în cazul mijloacelor de transport aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de transport se acordă se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra respectivului mijloc de transport.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here