În Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 21/09/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.

Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează:

Formularul „Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de….” (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se completează numai de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b „Plăţi restante”, pentru codul 40.

Formularul „Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare) şi formularul „Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ….” (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se raportează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 6 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

La formularul „Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor anexa şi formularul „Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare) pe fiecare instituţie publică de subordonare locală, finanţată integral din venituri proprii.

Pentru luna septembrie 2012, formularele prevăzute la alin. (1) se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe suport hârtie, în termenul prevăzut de lege, urmând ca acestea să fie depuse şi în format electronic până la data de 15 octombrie 2012.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează Ministerului Finanţelor Publice formularul „Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare) centralizat la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

Formularul „Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de….” (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here