Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1865/2011, publicat în Monitorul oficial nr.271 din 18 aprilie a.c. au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011.

Aceste norme se adaugă, cu completări privind raportarea în 2011, la actele normative prin care au fost aprobate modelele situaţiilor financiare trimestriale – bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare – şi anume:

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a-40c);

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28.

Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2011 sunt publicate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro → Domenii de activitate → Reglementari contabile → Institutii publice → Legislatie.

● Pentru raportările trimestriale, Normele prezintă:

– modul de întocmire a formularelor de situaţii financiare şi a anexelor, ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora bugetul unităţilor administrativ-teritoriale şi al instituţiilor subordonate, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, după caz, se aprobă separat pentru secţiunea de funcţionare şi pentru secţiunea de dezvoltare, începând cu situaţiile financiare trimestriale aferente trimestrului I 2011 şi cu raportările financiare lunare aferente lunii aprilie 2011;

– raportările în cazul unităţilor sanitare cu paturi desfiinţate, aflate în reţeaua autorităţilor publice locale, inclusiv situaţia în care patrimoniul acestora se preia de către căminele pentru persoanele vârstnice;

– raportările la cheltuieli din conturile de execuţie a bugetului pentru plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în “Conturile de execuţie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor.

● Normele cuprind o secţiune specială privind raportările financiare lunare pe care le fac autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome, precum şi precizări privind depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare.

● În aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evidenţierii sumelor din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, începând cu luna ianuarie 2011, în Planul de conturi pentru instituţiile publice se introduc conturi noi, prezentate în Norme, împreună cu monografia principalelor operaţiuni.

● Sunt prezentate modificările în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, ca urmare a modificărilor şi completărilor intervenite în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

● Ca urmare a prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce contul 8035 “Sume solicitate la restituire”. Cu ajutorul acestui cont, autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, ţin evidenţa sumelor solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here