Ministrul mediului, apelor şi pădurilor a aprobat noile formulare pentru inspecţia fiscală, din care aflăm cum se pregăteşte şi se derulează această procedură, ce se urmăreşte şi cum se finalizează acţiunea derulată de personalul specializat din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Ordinul nr. 2082/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 930 din 18.11.2016, dată de la care se abrogă vechea reglementare dată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1356/2013.   

Avizul de inspecţie fiscală

Contribuabilul (sau plătitorul) este înştiinţat despre data la care urmează să se deruleze inspecţia fiscală (sau o extindere de inspecţie fiscală), în conformitate cu prevederile art. 113 şi 122 din Codul de procedură fiscală.

În avizul de inspecţie se vor nominaliza taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului Fondului pentru mediu care fac obiectul inspecţiei, precum şi perioada supusă controlului.

Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală şi se transmite contribuabilului care urmează a face obiectul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili şi cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

Avizul de inspecţie fiscală se comunică la începerea inspecţiei fiscale în următoarele situaţii:

 • în cazul efectuării unei inspecţii fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvenţă;
 • în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecţiei fiscale;
 • pentru extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau creanţe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial;
 • în cazul refacerii inspecţiei fiscale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
 • în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecţiei fiscale. 

Ce se urmăreşte

Inspecţia are ca obiective:

 • verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiei/obligaţiilor la Fondul pentru mediu, în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare/bazelor de calcul şi a obligaţiei/obligaţiilor fiscale principale datorate la Fondul pentru mediu pe perioada de control;
 • verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;
 • verificarea altor aspecte relevante care prezintă interes pentru aplicarea legislaţiei fiscale şi contabile. 

Ce trebuie să pregătiţi

Sunteţi invitaţi să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, toate documentele financiar-contabile şi fiscale, registrele contabile şi jurnalele obligatorii, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

În măsura în care contabilitatea este informatizată, trebuie pregătit ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Până la data programată pentru începerea inspecţiei fiscale firma se poate adresa compartimentului cu atribuţii de evidenţă din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscală.

Pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

De asemenea, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.

De reţinut precizarea că, în situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale se depune sau se corectează declaraţia fiscală aferentă perioadelor şi obligaţiilor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal. 

Formularul „Notă explicativă”

Nota explicativă reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscală ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pot solicita explicaţii scrise reprezentantului legal sau împuternicitului contribuabilului sau altor persoane, care să contribuie la clarificarea/stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa inspecţia fiscală. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul inspecţiei fiscale/controlului inopinat/încrucişat/constatării la faţa locului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală a contribuabililor. 

Regimul somaţiei

Formularul „Somaţie” reprezintă documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea efectuării unei acţiuni de control şi se întocmeşte în cazurile când contribuabilul/plătitorul nu a dat curs invitaţiei organului de inspecţie fiscală/control pentru efectuarea inspecţiei fiscale/controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului sau refuză să pună la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele şi înscrisurile necesare şi există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul/plătitorul refuză nejustificat să prezinte documentele legale şi bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale de fapt, în scopul împiedicării verificărilor fiscale.

Somaţia se trimite contribuabilului/plătitorului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale, sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului. 

Declaraţia contribuabilului controlat

Contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil/plătitor.

„Declaraţia” se întocmeşte şi se semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societăţii, la finalizarea inspecţiei fiscale.

Se pot declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale. 

Procesul-verbal

< p>Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei constatări la faţa locului, precum şi în cazul controlului inopinat/încrucişat, sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecţiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz.

Procesul-verbal se poate încheia şi în alte situaţii prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecţii fiscale.

În situaţia în care reprezentantul legal/persoanele desemnate să reprezinte contribuabilul/plătitorul sau persoanele răspunzătoare refuză să semneze procesul-verbal, organele de inspecţie fiscală vor consemna acest fapt în conţinutul procesului-verbal.

Procesele-verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele de inspecţie şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale/controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea acestuia. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale/controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală va consemna aceasta în procesul-verbal.

În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului/plătitorului.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Actul de constatare şi sancţionare care se întocmeşte de către agenţii constatatori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în cazul constatării săvârşirii unor fapte care constituie contravenţii.

„Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” încheiat în cadrul unei inspecţii fiscale/control inopinat/încrucişat/cercetare la faţa locului nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii. 

Alte formulare

Ordinul nr. 2082/2016 aprobă, de asemenea, şi alte formulare, astfel:

 • Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri;
 • Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri;
 • Proces-verbal de sigilare/desigilare;
 • Raportul de inspecţie fiscală;
 • Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here