În Monitorul Oficial nr. 578/2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.
Actul normativ analizat astăzi nu este unul care să reglementeze obligaţii şi situaţii, ci este unul de procedură.
Ordinul stabileşte elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de către persoana fizică ce este supusă verificării situaţiei fiscale personale.
Reţinem acest fapt că nu orice persoană fizică va fi obligată să declare elementele patrimoniale şi de venituri, ci numai cele care sunt supuse verificării fiscale.

Elementele patrimoniale supuse declarării sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:
• mijloace de transport terestre, navale, aeriene, înmatriculate/înregistrate;
• metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 de lei;
• animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeste 15.000 de lei;
c) active financiare:
• conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi învestire;
• plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;
d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 de lei;
e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor RCA;
f) cheltuieli personale şi cu persoanele aflate în întreţinere;
g) datorii.

Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică  regimul de reţinere la sursă a impozitului;

b)
venituri realizate care nu sunt impozabile;

c)
venituri scutite de impozit, potrivit legii.
Atât elementele de patrimoniu, cât şi elementele de venituri se declară pe fiecare categorie şi pe fiecare sursă de venit, indiferent de locul realizării, în ţară sau în străinătate.
Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” care se completează cu această ocazie.

Consultă modelul formularului pe Lege5.ro!

dec_patriSursa foto: Lege5 Online

Notă: Ordinul MFP nr. 1504/2013 poate fi consultat gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here