Procedura legală este reglementată prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Actul normativ a suferit, recent, noi modificări şi completări – pe care le puteţi vedea prezentate la sfârşitul materialului – şi urmează să fie din nou amendată cu modificări care se vor aplica de la 1 septembrie a.c., prin intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

 Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară

Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar.

Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial.

Notarul eliberează certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

În baza acestui certificat se intabulează dreptul de proprietate.

Contestarea calităţii de posesor

Contestaţia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului că s-a adresat instanţei de judecată atrage respingerea contestaţiei de către oficiul teritorial şi solicitarea de către acesta a eliberării certificatului.

În cazul în care în perioada de afişare a fost contestată calitatea de posesor, iar aceasta este însoţită de dovada sesizării instanţei de judecată, cu privire la obiectul contestaţiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară, iar registratorul va urma o procedură specială, aşa cum se va vedea mai jos.

Eliberarea certificatului de către notarul public se face după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial şi pe baza unui set de documente ataşate în copie certificată cererii.

Dosarul trebuie să conţină:

* adeverinţa din care să rezulte că:

– s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora, precum şi faptul că posesorii nu au fost contestaţi;

– nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie.

* planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat şi avizat de către oficiul teritorial;

* certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi că imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

* declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

– posedă imobilul sub nume de proprietar;

– este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

– nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

– imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

– imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

– imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

– înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;

* înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

* copie de pe actele de identitate şi stare civilă.

Notarea posesiei faptice

Dacă dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuză emiterea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară, se notează posesia faptică în favoarea posesorului, în conformitate cu documentele din dosarul obligatoriu de mai sus; de asemenea, se face notarea contestaţiei şi a acţiunii civile înregistrate la instanţa competentă sau, după caz, a încheierii notariale de respingere. În acest caz, oficiul teritorial va înainta instanţei documentele tehnice privitoare la imobilul în cauză. Dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiţii:

– din oficiu, la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară;

– la cerere, în baza actului de proprietate, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară sau în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Răspunderea pentru autenticitatea şi veridicitatea actelor şi procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar revine oficiului şi, după caz, persoanei autorizate să execute lucrările de cadastru sau primarului.

Înscrierea provizorie

În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde:

– identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

– actul care atestă dreptul de proprietate;

– certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Transcrierea sarcinilor

Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

Rectificări

Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afişare, prin proces-verbal care face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu reprezentanţii unităţii administrativteritoriale, cu Camera Notarilor Publici şi cu oficiul teritorial.

Încheierea de carte funciară poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.

Înscrierea din oficiu

Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru. Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate.

Evidenţele istorice

De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.

Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

*

Modificări recente la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

O.U.G. nr. 64/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2012 (legea de aprobare a fost publicată în M.Of. nr. 506/2012);

Legea nr. 179/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1514/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

O.U.G. nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

De la 1 septembrie se vor aplica şi modificările aduse de Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

8 COMENTARII

  1. Notarul eliberează certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar. CE termen BRE? e greu? cate zile lucratoare? working days?

  2. va multumesc! mi-ar place sa inteleg mai clar cui trebuie sa ma adresez mai intai pentru cazul meu, respectiv transcrierea intabularii, facute in 1999-2000 pentru un teren liber de pe numele mamei pe numele mostenitorilor; desigur voi citi legea. oricum va multumesc mult!

  3. Buna ziua,sunt detinatoarea unui ap.cumparat in anul 2007 de la Primarie,in rate timp de 25 de ani ,acest ap. poate fi inscri in cartea funciara atat timp cat nu este achitat complet si este si in litigiu cu primaria?

  4. Fiind in proces civil pentru iesire din indiviziune asupra terenului din curte,am constatat ca partea intimata(adversa)a depus la dosarul cauzei extrse de carte funciara care contin constructii(garaj)si teren incurte pentru care nu detine acte de proprietate.Certificatul pentru inscriere in cartea funciara a fost emis de un notar public dintr-un sat,desi petentul locuieste inPloiesti ,deci am suspiciuni cu privire la corectitudine(cai oneroase).Am dreptul sa-i cer N.P.informatii cu privire la baza legala(acte de proprietate,mostenire,etc.)pentru emiterea certificatului de proprietar,sau solicit instantei acest lucru?Stiind ca paratul nu detine acte de proprietate pe cai legale,ma pot adresa D.N.A.?Ce solutie imi dati?Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here