În derularea Programului național de cadastru și carte funciară, dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în documentele tehnice și reflectă situația tehnică și juridică actuală a imobilelor.

Iată, pe scurt, cum funcţionează mecanismul stabilit pentru soluționarea rapidă a cazurilor de succesiuni nedezbătute, astfel cum este stabilit prin Protocolul dintre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici. 

Protocolul de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară a fost aprobat prin ordine emise de cele două instituţii, nr. 18.442 şi nr. 5.678 din 2016, acte publicate în Monitorul Oficial nr. 758/2016.

Prin Memorandumul de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 31/2014, a fost instituită obligația ca pentru accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor să se identifice proceduri adecvate pentru o soluționare rapidă a cazurilor de succesiuni nedezbătute. 

Sesizarea notarului

În scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, ANCPI, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară competente (OCPI), ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sesizează Camera Notarilor Publici, în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moștenitor, comunicând lista persoanelor decedate, care au deținut imobile în unitățile administrativ-teritoriale care au făcut obiectul înregistrării sistematice a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Camera sesizate de către OCPI verifică în Registrul de evidență a procedurilor succesorale, iar în funcție de rezultatul verificării pot să apară două situaţii :

  • dacă succesiunea figurează ca fiind înregistrată în registru, sesizarea primită se repartizează notarului public pe numele căruia figurează înregistrat dosarul succesoral. Dacă acesta nu mai este în funcție, cauza se repartizează potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei unui alt notar public;
  • dacă succesiunea nu figurează ca fiind înregistrată în registru, cauza se înregistrează și se repartizează, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei, unui notar public din cadrul acesteia. 

Dezbaterea succesiunii şi eliberarea actelor

După primirea de la Cameră a sesizării OCPI cu privire la dezbaterea procedurii succesorale, notarul public procedează la înregistrarea acesteia în evidențele biroului și la stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii pentru ca, în final, să se elibereze certificatul de moştenitor.

În aplicarea art. 9 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, s-au prevăzut gratuități pentru cetățeni în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor deținute în unitățile administrativ-teritoriale ce fac obiectul înregistrării sistematice, inclusiv scutirea de la plata onorariilor notariale pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, precum și a certificatelor de vacanță succesorală (denumite în continuare certificate de moștenitor), cu privire la imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice, onorarii care sunt achitate de ANCPI.

Pentru această procedură, după eliberarea certificatului de moștenitor, originalul acestuia, împreună cu documentul contabil emis de către notarul public instrumentator, constând în factura fiscală privind onorariul notarial, se înaintează OCPI în a cărui rază teritorială se află imobilele care fac obiectul Programului în vederea înscrierii în cartea funciară. O copie a acestor documente se înaintează de către notarul public instrumentator Camerei din care face parte.

Camerele țin evidența sesizărilor de deschidere a procedurilor succesorale comunicate de OCPI în cadrul Programului, pe care le informează la cerere în legătură cu stadiul dosarelor nesoluționate.

Certificatele de moștenitor întocmite în aplicarea acestui Protocol poartă mențiunea că sunt eliberate la cererea OCPI, în cadrul Programului și se intabulează din oficiu.

În situația în care cererea de înscriere a certificatului de moștenitor a fost respinsă motivat de existența unor erori materiale, notarul public are obligația de a rectifica erorile din actul astfel emis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată. 

Plata onorariului notarial

După ce primeşte de la notarul public copiile certificatelor de moștenitor împreună cu facturile fiscale,Camera notarilor publici întocmește un centralizator în care sunt menționate datele defunctului, numărul și data certificatului de moștenitor, imobilele ce fac obiectul acestuia, identificate prin număr cadastral și număr de carte funciară, precum și cuantumul onorariului datorat.

Plata onorariului notarial se va efectua de către oficiul teritorial, sub condiția atașării de către OCPI la documentele de plată a încheierii de carte funciară care să ateste efectuarea înscrierii în cartea funciară.

ATENŢIE! Plata se va efectua sub condiția eliberării certificatelor de moștenitor în termen de 2 ani de la data finalizării înregistrării sistematice, conform dispozițiilor art. 9 alin. (9) din Lege. În cazul în care procedura succesorală se finalizează peste acest termen, onorariul se suportă de către moștenitori, conform Ordinului ministrului justiției nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cu completările ulterioare. 

Aspecte fiscale

• Cuantumul onorariului notarial achitat de ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, este stabilit în condițiile legii. Pentru acest onorariu nu se percepe TVA, conform art. 9 alin. (6) din Lege.

• În aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (11) din Lege nr. 7/1996, dispozițiile referitoare la calculul, încasarea și virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificatele de moștenitor prevăzute de Protocol. Înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică este scutită de la plata tarifelor. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale, astfel cum prevede art. 9 alin. (10) din Lege.

• Prin derogare, dispozițiile din Codul fiscal referitoare la calculul, încasarea și virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare NU sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moștenitor, certificat de moștenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unității administrativ-teritoriale, în vederea realizării înregistrării sistematice.

Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale în condițiile Programului național de cadastru și carte funciară, registratorii de carte funciară NU solicită dovada îndeplinirii obligației de plată a acestui impozit.

Ai nevoie de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Care sunt obligatiile mostenitorilor dupa decesul proprietarului unui apartament fara cadastru? Care-i termenul de cadastru si intabulare dupa deces? Ce urmeaza daca nu se respecta acest termen ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here