Prin ordin al Președintelui ANAF a fost modificată Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

Ordinul Președintelui ANAF nr. 167/2019, de modificare a Ordinului nr. 2.856/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 80 din 31 ianuarie 2019 şi se aplică de la 1 februarie 2019

Reglementarea de bază, la care s-au adus modificări şi completări are un titlu mult mai cuprinzător, pe care îl reproducem pentru conformitate: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Iată ce noutăți aduce, de la 1 februarie, Ordinul Președintelui ANAF nr. 167/2019.

– Prin completările aduse, a fost aprobat modelul şi conținutul formularului «Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal», document prezentat în anexa la ordin.

– Reglementarea din  Codul fiscal prevede:

(1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

[…]

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

[…]

– Plafonul este de 88.500 euro, al cifrei de afaceri anuale, declarată sau realizată, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării rotunjit la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

– Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pot depune la organul fiscal, împreună cu declarația de mențiuni – formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere, prevăzută în recentul ordin de completare.

– Persoanele impozabile care trimit Declarația de mențiuni şi dovada transmiterii declarației pe proprie răspundere NU se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere în condițiile prevăzute în ordinal modificat, fără erori de validare.

IMPORTANT: Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se emite în ziua depunerii solicitării.

– În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.

– În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

– Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Ai nevoie de Ordinul nr. 167/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here