Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular.

Prin dispoziţiile art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt reglementate situaţiile în care persoanele impozabile, care desfăşoară activităţi economice ce implică operaţiuni din sfera taxei pe valoarea adăugată, solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Potrivit modificărilor aduse Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, prin Hotărârea Guvernului nr.150/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.150 din 1 martie 2011, s-a prevăzut, la pct.66 alin.(1) lit.d) şi e), că în cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în condiţiile art.153 din Codul fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va considera valabilă începând cu:

– data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art.153 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA înainte de realizarea operaţiunilor, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

– prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art.153 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Din cuprinsul acestor prevederi, rezultă faptul că pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este necesar ca organele fiscale competente să emită o decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, motiv pentru care se impune aprobarea unui model de astfel de decizie.

ANF reaminteşte că, anterior acestor modificări, înregistrarea în scopuri de TVA se considera valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare, în situaţia prevăzută la art.153 alin.(1) lit.a), sau începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă opta pentru aplicarea regimului normal de taxă, în situaţia prevăzută la art.153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, fără a fi necesară eliberarea unei decizii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

*

Art. 153 din Codul fiscal, la care se face trimitere în proiectul de act normativ, prevede că persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

– dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro, prevăzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

– dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3), articol potrivit căruia, prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here