Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, au fost completate printr-o recentă Hotărâre de Guvern, în ce priveşte evaluarea riscului fiscal la înregistrarea în scopuri de TVA.

Completările au fost aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 340/2020, publicată în Monitorul oficial nr. 364 din 6 mai 2020.

Reglementările din Codul fiscal

În materia la care s-au adus completări, Normele fac aplicare la unele dispoziţii din Codul fiscal privind obligaţii la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA.

Faţă de obligaţia general de înregistrare, potrivit alin. (9) al art. 316 din Codul fiscal, pe cale de excepţie, organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat.

Actul normativ de bază detaliază, în continuare, modalităţile în care organul fiscal înregistrează persoana impozabilă, la solicitarea acesteia, după ce a avut loc anularea înregistrării în scopuri de TVA,  astfel:

a) în situația în care persoana este declarată inactivă, înregistrarea se face de la data declarării ca inactivă, dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

b) în situația în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4)  a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal: înregistrarea se face dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, ai căror asociați din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situația care a condus la anularea înregistrării pe considerente ce ţin de cazier;

Dispoziţiile din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal prevăd că în cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, şi anume atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție.

c) în situația în care persoana nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive (sau pentru 6 luni consecutive, după caz): înregistrarea se face de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informații/documente furnizate de persoana impozabilă: prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen; prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

d) în situația în care deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive (sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare: înregistrarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura activități economice. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

e) în situația în care societatea impozabilă, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat : înregistrarea se face dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Completări la Normele metodologice

În aplicarea dispoziţiilor prezentate, succint, mai sus, în Norme au fost adăugate două noi ANEXE, respectiv:

Anexa nr. 5 la normele metodologice – CRITERII pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA: sediu; insolvenţă/faliment; inactivitate fiscală; inactivitate temporară la registrul comerţului; contravenţii; venituri; rezidenţă fiscală; cont bancar; activitate desfăşurată; terţi; servicii contabile; salariaţi;

Anexa nr. 6 la normele metodologice – CRITERII pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal: sediu; salariaţi; servicii contabile; neconcordanţe; rezidenţă fiscală.

Cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se soluționează conform legislației în vigoare la data depunerii acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here