Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1967/2011, publicat în Monitorul oficial nr.271 din 18 aprilie a.c., a fost aprobată Procedura de înregistrare în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Codul fiscal.

Pentru scopurile acestei proceduri, ne referim aici numai la situaţia persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. Potrivit art.153 alin.(1) din Codul fiscal, persoana impozabilă aflată în această situaţie trebuie să solicite a-anumita “înregistrare normală în scopuri de taxă” la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire echivalent cu 35.000 euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară acestui plafon, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire echivalent cu 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora.

Prevederile nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoană impozabilă numai pentru că efectuează ocazional livrări intracomunitare de mijloace de transport noi.

În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVAşi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi al persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 în anul calendaristic respectiv.

Persoana înregistrată conform prezentului articol va anunţa în scris organele fiscale competente cu privire la modificările informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent, în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la producerea oricăruia dintre aceste evenimente.

În cazul încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei sau în cazul încetării activităţii sale economice, orice persoană înregistrată conform prezentului articol va anunţa în scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la producerea oricăruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenţă şi procedura aplicabilă.

*

Procedura aprobată prin ordinul MFP nr. se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) prezentate mai sus, în următoarele situaţii:

înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

– dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile menţionate, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare/menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “taxa pe valoarea adăugată”.

În urma analizei informaţiilor cuprinse în Declaraţie şi în documentele anexate acestei declaraţii, organul fiscal competent emite “Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cu bifarea căsuţelor corespunzătoare cazurilor pentru care a optat persoana impozabilă.

În cazul respingerii înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuţa corespunzătoare, cu indicarea motivelor de fapt şi de drept pe baza cărora a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Procedura stabileşte, de asemenea, circuitul şi obligaţiile privind înregistrarea în Registrul contribuabililor şi arhivarea documentelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here