Un recent ordin al preşedintelului ANAF stabileşte procedura prin care un subiect de drept fiscal, care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, poate fi înregistrat din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

Procedura, aprobată prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 714/2012, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 350 din 23 mai a.c.

Procedura se aplică de către compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal în a cărui rază teritorială:

– îşi are domiciliul fiscal contribuabilul – în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;

– se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale – în cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;

– se află sediul permanent – în cazul contribuabililor nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României prin sedii permanente;

– se află sediul secundar – în cazul sediilor secundare care au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, organul fiscal competent se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Sunt vizate prin această procedură persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică care au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, precum şi sediile secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii.

Procedura nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit.

Reglementarea distinge mai multe situaţii, cu etape distincte.

Astfel, dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării.

Dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe actele care au stat la baza formulării solicitării.

Dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, aceste autorităţi transmit organului fiscal competent o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării.

Compartimentul de specialitate întocmeşte notificări care se comunică contribuabililor potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări proprii ale organelor de administrare fiscală sau solicitări ale altor organe care administrează creanţe fiscale.

Nu se emit notificări în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări ale organelor de inspecţie fiscală sau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

Dacă în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului.

Procedura prevede şi situaţia în care contribuabilul prezintă documente din care să rezulte că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare din oficiu a contribuabilului şi, după aceasta este aprobat, sistarea procedurii de înregistrare din oficiu se aduce de îndată la cunoştinţa contribuabilului.

ATENŢIE: disculparea contribuabilului trebuie făcută înăuntrul termenului dat prin notificare!

După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabilului respectiv dacă contribuabilul nu se prezintă în urma notificării sau documentele prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală.

Aşa cum am arătat mai sus, se propune înregistrarea din oficiu şi în situaţiile în care s-au făcut  constatări ale organelor de inspecţie fiscală sau în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti.

Data înregistrării din oficiu a contribuabilului este data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu. Înainte de comunicarea deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu, compartimentul de specialitate mai face o ultimă verificare dacă respectivul contribuabil a depus declaraţie de înregistrare fiscală, după expirarea termenului prevăzut în notificare.

Odată cu înregistrarea contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here