Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reglementează în cuprinsul Titlului V grupurile de interes economic.

Potrivit prevederilor art.118 din Legea nr.161/2003 grupul de interes economic reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită în scopul dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi a îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.

Grupul de interes economic astfel constituit este o persoană juridică cu scop patrimonial care nu poate avea mai mult de 20 de membri.

Cu ocazia desfăşurării activităţii economice pentru care a fost constituit, grupului de interes economic îi este interzisă săvârşirea următoarelor:

– exercitarea, în mod direct sau indirect, a unei activităţi de administrare ori de supreveghere a activităţii membrilor săi, sau a unei alte persoane fizice, cu precădere din domeniile finanţelor, investiţiilor şi personalului;

– deţinerea de acţiuni, părţi sociale, sau de interes în mod direct sau indirect, la una dintre societăţile comerciale membre;

– emiterea de acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri negociabile;

– angajarea a mai mult de 500 de persoane;

– apartenenţa la un alt grup de interes economic sau la un grup european de interes economic.

Conform aceloraşi prevederi legale, grupul de interes economic nu poate fi folosit de către o societate comercială în scopul creditării, în alte condiţii decât cele prevăzute expres de către Legea nr.31/1990 privind societăţilor comerciale, unui administrator ori director al societăţii comerciale sau a soţului, rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului.

Aceasta interdicţie subzistă şi dacă operaţiunea de creditare priveşte o societate civilă sau comercială la care una din persoanele menţionate este administrator sau director, ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Deasemenea, grupul de interes economic nu poate fi folosit de către o societate comercială în scopul transmiterii de bunuri, decât în condiţiile prevăzute de legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, la şi de la administratorul sau directorul societăţii comerciale, ori a persoanelor menţionate anterior.

Portivit prevederilor Legii nr.161/2003 (art.225 – 228), răspunderea penală a administratorului unui grup de interes economic este atrasă în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

Fapta – administratorului sau reprezentantului legal al grupului – care:

a) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură grupul într-un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect;

b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiţii decât cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care îl administrează, de la o societate controlată de acesta sau face ca una dintre aceste persoane juridice să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa de situaţie financiară ori contrarii celor rezultate din aceasta;

d) încalcă dispoziţiile art. 165 alin. (3). se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani

Fapta –administratorului sau reprezentantului legal al grupului – care:

a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului grupului, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;

b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului grupului fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata varsamintelor ulterioare, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Fapta administratorului care:

a) încalcă, direct ori prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 220;

b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege;

c) emite titluri negociabile reprezentând părţi de interes ale unui grup de interes economic, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă sunt sancţionaţi şi membrii grupului de interes economic care încalcă dispoziţiile art. 162 din lege.

Fapta fondatorului, administratorului şi cenzorului care:

exercită funcţiile ori însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin.3 şi 4 referitoare la incompatibilitate din Legea nr.161/2003 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here