Plecând de la modul de incriminare a infracţiunilor, se poate afirma că Legea nr. 31/1990, republicată, este o lege extrapenală, ce conţine dispoziţii penale, deoarece reglementează în principal constituirea, organizarea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale şi, doar în subsidiar, are în vedere o serie de fapte legate de aceste  aspecte, fapte calificate drept infracţiuni.

Cu toate acestea, s-a apreciat că Legea societăţilor comerciale ar fi şi o lege penală specială, deoarece incriminează primar unele fapte, unele infracţiuni ce nu se regăsesc în Codul penal.

Principalele infracţiuni în concepţia Legii nr. 31/1990 a căror subiecţi activi sunt administratorii sunt prezentate în continuare.

Potrivit art. 271 din Legea nr. 31/1990, sunt pedepsiţi cu închisoarea de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care au săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de prezentare, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului de date neadevărate asupra constituirii societăţii ori condiţiilor economice ale acesteia sau ascunderea cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a unor asemenea date;

b) infracţiunea de prezentare, cu rea-credinţă, acţionarilor, a unei situaţii financiare inexacte sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale;

c) infracţiunea de refuz de a pune la dispoziţia experţilor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 26 şi 38 (referitoare la aporturile în natură, avantajele rezervate fondatorilor şi operaţiile încheiate în numele societăţii supuse unor expertize de specialitate) a documentelor necesare sau împiedicarea acestora să-şi îndeplinească însărcinările primite.

Potrivit art. 272 din Legea nr. 31/1990, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care au săvârşit următoarele fapte penale:

a)  infracţiunea de dobândire, în contul societăţii, de acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care făptuitorul îl ştie vădit superior valorii lor efective sau vinderea, pe seama societăţii, de acţiuni pe care acesta le deţine, la preţuri despre care făptuitorul are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba societăţii;

b)  infracţiunea de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului, de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu al faptuitorului ori pentru a favoriza o altă societate în care acesta are interese, direct sau indirect;

c) infracţiunea de împrumut făcut, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care făptuitorul o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la societate care controlează societatea pe care el o administrează ori o controlează cu o sumă superioară limitei prevăzute de art. 1444 alin. 3 lit. a, respectiv 5000 euro, după caz, sau de a face ca una dintre aceste societăţi să-i acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

d) infracţiunea prin care administratorul încalcă dispoziţiile art. 183 referitoare la constituirea din profitul societăţii a unei rezerve de cel puţin 5% anual, pentru formarea unui fond de rezervă de minim o cincime din capitalul social şi la menţinerea acestui fond şi folosirea lui conform destinaţiei stabilite de lege şi actul constitutiv.

Potrivit art. 2721 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii care au săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de răspândire a unor ştiri false sau întrebuinţarea altor mijloace frauduloase care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acţiunilor sau obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce-i aparţin, în scopul obţinerii, de către făptuitor, pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba societăţii;

b) infracţiunea de încasare sau de plată a unor dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa de situaţii financiare ori contrarii celor rezultate din acesta.

Potrivit art.273 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care au săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de emitere a unor acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emiterea unor noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;

b) infracţiunea de folosire, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;

c) infracţiunea de acordare a unor împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;

d) infracţiunea de a preda titularului acţiunile înainte de termen, de predare a unor acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege ori de emitere de acţiuni la purtător, fără a fi achitate integral;

e) infracţiunea de nerespectare a dispoziţiilor legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;

f) infracţiunea de emitere a unor obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau de acţiuni fără să cuprindă menţiunile prevăzute de lege.

Potrivit art. 274 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care a săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de îndeplinire a hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;

b) infracţiunea de îndeplinire a hotărârilor adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi cu privire la efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare.

Potrivit art. 275 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă administratorul care a săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de încălcare, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, a dispoziţiilor art. 149 din legea societăţilor comerciale. În prezent, acest text este conţinut de prevederile art. 1443 şi se referă la obligaţia de abţinere de la orice deliberări şi de înştiinţare a cenzorilor şi a celorlalţi administratori, de către administratorul care are într-o anumită operaţie, direct sau indirect, interese contrare cu cele ale societăţii. Această obligaţie revine administratorului şi în cazul în care ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

b) infracţiunea de neconvocare a adunării generale în cazurile prevăzute de lege sau de încălcare a dispoziţiilor art. 193 alin. 2.  Acest text se referă la interdicţia unui asociat din societatea cu răspundere limitată de a exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natura sau la actele juridice încheiate între el şi societate;

c) infracţiunea de începere a operaţiunilor în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;

d) infracţiunea de emitere a unor titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;

e) infracţiunea de dobândire a unor acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

Potrivit art. 2801 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani persoanele vinovate care au săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Aspecte generale şi comune ale infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 în care administratorul are calitatea de subiect activ al infracţiunii

a) Obiectul juridic al infracţiunii

Obiectul juridic general al infracţiunilor este format din totalitatea relaţiilor sociale din domeniul economic, al circulaţiei bunurilor şi a altor valori a căror normală desfăşurare este afectată prin săvârşirea unei infracţiuni economice.

Obiectul juridic special al infracţiunilor este format din totalitatea relaţiilor sociale privind constituirea, organizarea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale.

Obiectul juridic material al infracţiunilor, de regulă, nu există. În mod excepţional, pot exista unele bunuri împotriva cărora să fie îndreptată activitatea infracţională: rapoarte, bilanţuri, prospecte, acţiuni, obligaţiuni, sume de bani împrumutate etc.

b) Subiecţii infracţiunii

Cu excepţia infracţiunii prevăzută de art. 275 din Legea nr. 31/1990, în care autor poate fi numai administratorul unei societăţi cu răspundere limitată, în toate celelalte cazuri subiectul activ poate fi administrator, director, director executiv sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pe acţiuni. Aşadar, subiectul activ este unul circumstanţiat sau calificat.

Subiectul pasiv este, de regulă, societatea comercială  împotriva căreia  se îndreaptă activitatea infracţională.

c) Latura obiectivă

Elementul material al infracţiunilor se concretizează, de regulă, în acţiuni, dar poate să conste şi într-o inacţiune sau omisiune cum ar fi: „refuză să pună la dispoziţia experţilor documentele necesare”.

Urmarea imediată a infracţiunilor este crearea unei stări de pericol în raport cu activitatea societăţilor comerciale, existând uneori şi un anumit rezultat concret, respectiv o pagubă materială.

Legătura de cauzalitate dintre fapta şi urmarea produsă trebuie să fie necesară şi obiectivă, o legătură ca de la cauză la efect.

d) Latura subiectivă

Forma de vinovaţie prezentă la infracţiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990 este intenţia directă sau indirectă.

În unele cazuri, legea prevede o „vinovăţie calificată” – săvârşirea faptei cu rea credinţă, spre exemplu: „prezintă cu rea-credinţă, acţionarilor, o situaţie financiară inexactă”. Deşi noţiunea de „rea-credinţă” este specifică mai mult ramurilor de drept civil şi comercial, în situaţia analizată fiind vorba de infracţiuni, ea trebuie echivalată cu noţiunea de „dol” din dreptul penal (intenţia directă).

Scopul sau mobilul infracţiunilor apare în unele cazuri, ca de exemplu: „ răspândeşte ştiri false în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii”.

e) Sancţiuni

Pedepsele prevăzute de legiuitor pentru infracţiunile din Legea societăţilor comerciale, republicată, sunt diferenţiate în  funcţie de gradul de pericol social al faptelor incriminante.

Ca atare, pentru unele infracţiuni legiuitorul prevede numai pedeapsa cu închisoarea, iar pentru alte infracţiuni pedeapsa alternativă, închisoarea sau amenda (spre exemplu închisoarea de la o lună la un an sau amendă în cazurile prevăzute de art. 274 şi 275 din Legea nr. 31/1990).

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Codul penal, cuantumul amenzii, fără a i se stabili limitele, când aceasta este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an este de minim 300 lei şi maxim 15.000 lei. În situaţia când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special al acesteia este de 500 lei şi maximul de 30.000 lei.

În ceea ce priveşte sancţionarea persoanei juridice, odată cu modificarea Codului Penal prin Legea nr. 278/2006 legiuitorul a reglementat aceasta situaţie prin introducerea Cap. IV1 – Pedepsele aplicabile persoanei juridice.

Potrivit dispoziţilor legale, pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească. Cuantumul acesteia este stabilit în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită.

În cazul în care pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică este pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amendă, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de cel mult 5.000 lei, iar maximul este de 600.000 lei. În situaţia când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10, minimul amenzii pentru persoana juridică este de 10.000 lei, iar maximul este de 900.000 lei.

Pentru nici una dintre infracţiunile în discuţie nu s-a prevăzut sancţionarea tentativei, ci numai a infracţiunilor consumate.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here