Infracţiuni prevăzute şi sancţionate de Legea nr.85/2006 privind insolvenţa săvârşite de către administratorul judiciar

Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa, administratorul judiciar este acea persoană fizică sau juridică, sau reprezentantul acesteia. Condiţia esenţială pentru ca o persoană să aibă calitatea de administrator judiciar este aceea de a avea calitatea de practician în insolvenţă. Administratorul judiciar trebuie să facă dovada unei experienţe generale sau specifice în materia insolvenţei şi a-şi arăta disponibilitatea de timp şi de resurse umane necesare desfăşurării activităţii. De asemenea, administratorul judiciar trebuie să facă dovada asigurării sale pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabilă care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale.

Faptele administratorul judiciar sunt incriminate în prevederile art.144 şi art.145 din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa sub forma infracţiunii de gestiune frauduloasă şi a infracţiunii de delapidare.

a) Infracţiunea de gestiune frauduloasă prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia.

Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Conform dispoziţiile legale, tentativa în cazul infracţiunilor de gestiune frauduloasă este pedepsită.

b) Infracţiunea de delapidare constă în însuşirea, folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Conform dispoziţiile legale, tentativa în cazul infracţiunilor de delapidare este pedepsită.

Răspunderea penală a administratorului societăţii comerciale reglementată prin Legea nr.85/2006 privind insolvenţa

Conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale administratorul unei societăţi comerciale este acea persoană, fizică sau juridică, mandatată de către asociaţi să exprime voinţa societăţii şi să execute în acest sens toate operaţiunile ce se impun pentru a duce la îndeplinire obiectul de activitate al societăţii, limitele acţiunilor sale fiind prevăzute de actul constitutiv sau de lege.

Aşa cum am arătat în articolul privind răspunderea patrimonială a administratorului, răspunderea penală pentru faptele care constituie infracţiuni, săvârşite de către acesta în legătura cu calitatea funcţiei deţinute, este o răspundere alternativă, alături de răspunderea materială, care nu înlătură aplicarea legii penale.

Faptele administratorului societăţilor comerciale sunt incriminate în prevederile art.147 din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa şi se săvârşesc prin următoarele modalităţi:

– Refuzul administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaţile prevăute la art.28 alin.1 lit. a)-f)

– Împiedicarea de către administratorul, directorul, directorul executiv ori reprezentantul legal al debitorului, persoană juridică, cu rea-credinţă a judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

Conform prevederilor Legii nr.85/2006, documentele şi informaţiile ce constituie obiectul material al infracţiunii prevăzute art.147 sunt următoarele:

– bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

– lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

– lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

– lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive;

– lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie;

– contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here