În urma unor discuţii de pe FORUM, prezentăm cadrul legal al acestei teme care este dat de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal, de asemenea cu completările şi modificările ulterioare, precum şi alte acte normative de aplicare, de rang inferior.

Potrivit art 37 din Codul vamal, persoanele interesate au dreptul să solicite autorităţii vamale, în scris, informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzată dacă aceasta nu are legătură cu o operaţiune de import sau export ce urmează a fi realizată.

La cerere se anexează, dacă este cazul, documentaţia cuprinzând principalele caracteristici tehnice şi comerciale ale mărfurilor care fac obiectul tranzacţiei, precum şi analizele de laborator.

Informaţiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Când apar costuri speciale pentru autoritatea vamală, mai ales ca rezultat al analizelor şi expertizelor efectuate asupra mărfurilor sau al returnării acestora, cheltuielile corespunzătoare vor fi facturate solicitantului.

Autoritatea Naţională a Vămilor emite informaţii tarifare obligatorii sau informaţii obligatorii în materie de origine, la solicitarea scrisă a persoanei interesate, conform regulamentului vamal. Aceste informaţii obligă autoritatea vamală în faţa solicitantului numai în privinţa clasificării tarifare a mărfurilor sau pentru determinarea originii mărfurilor. Informaţiile obligă autoritatea vamală doar pentru mărfurile care sunt vămuite după data la care au fost furnizate informaţiile.

Titularul informaţiei tarifare obligatorii trebuie să facă dovada că mărfurile declarate sunt conforme în toate privinţele cu cele descrise în informaţia obligatorie.

Titularul unei informaţii obligatorii în materie de origine trebuie să facă dovada că mărfurile declarate şi circumstanţele care au dus la determinarea originii sunt conforme în toate privinţele cu cele descrise în informaţia obligatorie.

Art. 39 alin.(1) prevede că o informaţie tarifară obligatorie este valabilă pentru o perioadă de 6 ani de la data emiterii, iar informaţia obligatorie în materie de origine pentru o perioadă de 3 ani. Pe casle de excepţie, informaţia obligatorie se anulează de autoritatea vamală dacă s-a bazat pe informaţii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.

Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că informaţia tarifară obligatorie încetează să mai fie valabilă:

a) ca urmare a adoptării unei reglementări cu ale cărei prevederi informaţia nu mai este conformă (se aplică de la data intrării în vigoare a actelor menţionate);

b) ca urmare a unei modificări a notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor sau ca urmare a unui aviz de clasificare ori a unei modificări a notelor explicative la Nomenclatura sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (se aplică de la data intrării în vigoare a actelor menţionate);

c) când este modificată sau revocată conform art. 36, cu condiţia ca titularul să fie înştiinţat cu privire la aceasta (se aplică de la data înştiinţării).

Informaţia obligatorie în materie de origine încetează să mai fie valabilă, potrivit alin.(3) al art.39, în următoarele condiţii:

a) ca urmare a adoptării unei reglementări sau încheierii de către România a unui acord cu ale căror prevederi informaţia obligatorie nu mai este conformă (se aplică de la data intrării în vigoare a actelor menţionate);

b) când devine incompatibilă cu regulile de origine prevăzute în legislaţia în vigoare (se aplică de la data intrării în vigoare a actelor menţionate);

c) când este modificată sau revocată, cu condiţia ca titularul să fie înştiinţat cu privire la aceasta (se aplică de la data înştiinţării).

Titularul unei informaţii obligatorii care a încetat să mai fie valabilă conform alin. (2) lit. b) şi c) sau alin. (3) lit. b) şi c) poate să se folosească în continuare de această informaţie în scopul stabilirii drepturilor de import, a drepturilor de export, precum şi a altor drepturi pe o durată de 6 luni, în situaţia în care a avut încheiate contracte ferme pentru cumpărarea sau vânzarea mărfurilor, pe baza informaţiei obligatorii, înainte ca încetarea valabilităţii să se fi produs. În cazul produselor pentru care se prezintă un certificat de import sau de export în timpul îndeplinirii formalităţilor vamale, termenul de 6 luni se înlocuieşte cu perioada de valabilitate a certificatului.

Aplicarea dispoziţiilor cuprinse în informaţiile obligatorii are efect asupra determinării drepturilor de import sau export şi asupra modului de utilizare a certificatelor de import sau export prezentate cu ocazia declarării mărfurilor în vamă, cu condiţia ca certificatul de import sau export să fi fost eliberat în baza informaţiilor obligatorii.

*

● Precizări mai detaliate se regăsesc în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454 din 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, act normativ care a fost transpus în cadrul juridic naţional în materie.

● Semnalăm, totodată, răspunsuri la întrebări pe această temă, furnizate operatorilor economici de Autoritatea Naţională Vamală, pe site-ul propriu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here