Plecând de la ideea ca locaţiunea unui teren constituie arendare, în noul Cod Civil (NCC) legiuitorul a prevăzut care sunt regulile specifice contractului de arendare, reguli pe care ne-am propus să le prezentăm în acest articol.
Ca o primă remarcă, considerăm că NCC, comparativ cu vechea lege a arendării — Legea nr. 16/1994 (abrogată prin intrarea în vigoare a NCC) –, îmbunătăţeşte şi readuce pe un făgaş normal legislaţia privind arendarea, care actualmente este în favoarea ambelor părţi, fiind clar stipulate de către legiuitor atât drepturile arendatorului, cât şi ale arendaşului.

Ce înţelegem prin arendare?

Potrivit art. 1778 alin. 1 din NCC, locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.
În conformitate cu prevederile art. 1777 din NCC, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun, în schimbul unui preţ, denumit chirie.
Cu alte cuvinte, plecând de la definiţia locaţiunii, putem afirma că arendarea are drept obiect exploatarea pe o durată determinată a bunurilor agricole, contra unui preţ stabilit prin contractul încheiat (contractul de arendare) între proprietarul bunurilor agricole, pe de o parte, în calitate de arendator, şi locatar, pe de altă parte, în calitate de arendaş.

Care sunt bunurile ce pot fi arendate şi care pot forma obiectul contractului de arendă?

Potrivit legiuitorului, pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:
a) terenurile cu destinaţie agricolă, şi anume terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;

b)
animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

Ce ar trebui să cunoaştem referitor la încheierea contractului de arendă?

În primul rând, contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.

În al doilea rând, sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.

În al treilea rând, dacă arendaşul este persoană fizică şi obţine venituri din arendarea unui bun agricol, veniturile respective fac parte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor. În acest caz, arendaşul trebuie să se  prezinte în termen de 15 zile de la încheierea contractului la unitatea fiscală de care aparţine, pentru a înregistra contractul de arendă.

În al patrulea rând, în contract este recomandabil să fie trecută perioada pentru care se încheie contractul de arendă (în acest caz contractul fiind încheiat pe o perioadă determinată). Cu toate acestea, se poate întâmpla şi ca în contract perioada să nu fie una determinată (în acest caz contractul fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată). În acest ultim caz, dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul.

În al cincilea rând, în contract este recomandabil să fie inserată obligaţia arendaşului  de a asigura bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale. Reţinem că (chiar în lipsă de stipulaţie expresă în contract) subzistă această obligaţie a arendaşului conform legii.

În al şaselea rând, dacă contractele de arendare sunt încheiate în formă autentică, precum şi dacă sunt înregistrate la consiliul local, acestea constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

În al şaptelea rând, potrivit art. 1848 alin. 1 din NCC, contractul de arendare se reînnoieşte de drept (fără a fi necesare alte formalităţi), pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului în scris refuzul său cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului, iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, cu cel puţin un an. Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă, termenele de refuz al reînnoirii prevăzute la art. 1848 alin. 1 din NCC se reduc la jumătate.

În fine, toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare revin arendaşului.

Există posibilitatea ca arendaşul să poată schimba categoria de folosinţă a terenului arendat?

Da, arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Se poate reduce arenda stabilită în cazul pieirii recoltei şi în ce condiţii?

Da, se poate reduce arenda stabilită în contractul de arendă în cazul pieirii recoltei. Astfel,  atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puţin o jumătate din ea a pierit fortuit, arendaşul poate cere reducerea proporţională a arendei dacă aceasta a fost stabilită într-o cantitate determinată de produse agricole, într-o sumă de bani determinată sau într-o sumă de bani determinabilă în funcţie de valoarea unei cantităţi determinate de produse agricole. Dacă arendarea este făcută pe mai mulţi ani, reducerea nu se va stabili decât la sfârşitul arendării, când se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosinţă.
În schimb, arendaşul nu poate obţine reducerea arendei în cazul în care pieirea recoltei a avut loc după ce a fost culeasă. De asemenea, reducerea arendei nu va putea fi cerută nici atunci când cauza pagubei era cunoscută la data încheierii contractului.

Cum este suportată de către părţile contractului pieirea fortuită, în tot sau în parte, a fructelor de împărţit?

Atunci când arenda este stabilită într-o cotă din fructe sau într-o sumă de bani determinabilă în funcţie de valoarea unei astfel de cote, pieirea fortuită, în tot sau în parte, a fructelor de împărţit este suportată proporţional şi nu dă niciuneia dintre părţi acţiune în despăgubire împotriva celeilalte.
Însă dacă pieirea s-a produs după culegerea fructelor şi una dintre părţi întârzie în mod culpabil predarea sau recepţia lor, cota cuvenită acesteia se reduce cu fructele pierdute, iar cota celeilalte părţi se consideră ca şi cum nu ar fi survenit nicio pierdere, afară numai dacă fructele ar fi pierit chiar dacă predarea şi recepţia fructelor se făceau la timp.

Cum se face plata arendei în fructe?

Atunci când arenda se plăteşte în fructe, în lipsa altui termen prevăzut în contract, arendaşul este de drept în întârziere pentru predarea lor de la data culegerii, iar arendatorul este de drept în întârziere pentru recepţie de la data la care a fost notificat în scris de către arendaş.

Este posibilă cesiunea arendării şi/sau subarendarea?

Da, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului care participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenţilor săi majori, dar numai cu acordul scris al arendatorului.
În schimb, există interdicţia subarendării, astfel încât subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
De asemenea, legiuitorul arată că nu sunt permise oficiile de arendaşi.

Trebuie respectat dreptul de preempţiune în cazul în care arendatorul doreşte să vândă bunurile date în arendă?

Da, în cazul în care arendatorul doreşte să vândă bunurile agricole arendate, trebuie respectat dreptul respectiv, arendaşul având drept de preempţiune*, care se exercită în conformitate cu art. 1849 din  NCC, cu trimitere la regulile generale de la art. 1730-1739 din NCC.
Reţinem şi că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, potrivit art. 4 alin. 1 din legea  respectivă, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Care sunt cazurile speciale de încetare a contractului de arendă?

Contractul de arendare încetează prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendaşului.
*Notă: În condiţiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempţiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

comentarii

58 COMENTARII

 1. Ce drepturi revin propritarului de tern extravilan,arendat si vandut .inafara rentei viagere .
  Du pa vanzare se poate primi cei 100 de euro de la APIA ?Mentionam ca proprietarul are varsta de peste 65 de ani.

  • am un precontract de vanzare cumparare a unui teren extravilan pentru care am primit plata integrala a pretului cerut ,dar am si contractul de arendare in derulare pentu care arendasul nu mai imi da nimic din recolta pentru ca arendasul este propietar prin precontract .As vrea sa stiu daca este legal ca arendasulsa primeasca subventi pe
   ntru terenul in arenda considerandu se propietar si arendas pe teren iar contractul de arendare este valabil in termenul de aremdare . LA data precontractului a reinoit si contractul de arendare .iar mie nu imi mai da nimic din recoltazicand ca acum este propietar pe terenul agricol ,nu vrea sa incheie un contract autentic de vanzare cumparare de aproximativ 2ani ma amana pentru ca lui ii convine situatia asta iar eu nu iau nici subventia de vanzare de 100 E PE HA vandut si nici recolta arendata.
   ndare .
   u

 2. Va rog enumerati alte drepturi ale proprietarului in afara chiriei,conditiile de indeplinit (durata contractului,varsta proprietarului etc.)si actul normativ din care rezulta aceste drepturi

 3. Doresc sa stiu daca semnez reinoireacontractului de arendare (trimis de arendas) pe 10 ani, pot sa-l reziliez in scopul vanzarii terenului catre arendas, care este de acord si are primul drept de preemptiune. Intreb deoarece in contractul actual nu se specifica acest caz la rubrrica incetarea contractului.

 4. buna ziua
  am rugamintea sa imi spuneti ce se face cu un contrcat de arendare…adica vreau sa arendez un pamant…se incheie contractul de arendare si cu acesta unde semerge si ce se face in continuare….multumesc frumos…

 5. Buna ziua.in cazul in care suntem 3 mostenitori si nu exista succesiune facuta,unul din mostenitori poate arenda fara stirea si acordul celorlalti?multumesc,o zi buna.

 6. Pentru contractul de arenda pentru vie(eu am calitatea de arendator), cand am cerut informatii despre rezultatele de anul acesta, arendasul m-a informat ca legea conversiei nu este aprobata si ca nu poate sa-mi raspunda la intrebarea mea. Va rog sa-mi spune-ti care este sfatul dumneavoastra. Va multumesc anticipat.

 7. Am un contract de arendare cu Zaharia Marin. Nu primesc arenda (chiria) de pe un teren de 4,8 ha din comuna Dudesti judetul Braila de la arendas. Am dat telefon si nu raspunde, am timis scrisori dar nu raspunde, ce pot sa fac? Eu cu impozitul el cu beneficiul

 8. va rog sa imi spuneti ce se intampla daca avem contrac de arenda. pamantul sa vandut, legal. putem sa obligam cumparatorul sa faca contrac de arenda daca el nu doreste sa incheie nimic cu noi si in dreptul de preemtiune nu sa stipulat ca, cumparatorul trebuie sa incheie contract de arendare cu noi. multumesc.

 9. Buna ziua.

  As dori,sa stiu,daca este,neaparat nevoie,de licitatie publica,in cazul arendarii unui teren agricol,proprietar fiind consiliu local a unei primarii.
  In cazul ca imi dati un raspuns,am sa va rog,sa-mi spune-ti,si temeiul legal

  va multumesc anticipat

 10. am un teren pe care am vrut sa incheie un contract de arenda ,terenul este pe numele mamei decedata ,nu am mostenirea dezbatuta ,nu am putut incheiea acel contract la primarie pt ca nu s-a dezbatut mostenirea ,va rog sa ma informati daca exista o lege cu privire la problema mea . va multumesc

  • Am 2h 25ari an arenda la comcerial Vaslui de 3ani nu am primit nimic,sunt mințit an fiecare an,dupa insistențele mele telefonice…. eu ca proprietar am plătit impozitul(la zi, ) pentru a recupera cota arenda ce trebuie sa fac,Cei care administrează pământul mă icnora nu m-ai răspund la telefon,,,,Mul frumos..

 11. Ce se intampla daca arendatorul a decedat, contractul de arenda este inca valabil, iar mostenitorii ai vandut terenul respectiv? Initial am fost instiintat in scris de intentia lor de rezilia contractul de arenda pe motiv ca vor sa-l exploateze dansii iar eu m-am intalnit cu dansii si le-am comunicat verbal intentia mea de a nu renunta la teren. Mostenitorii au mers la primarie cu contractul de arenda si secretarul comunei a scris pe contract ca se reziliaza de drept odata cu data decesului arendatorului, fara ca eu sa fiu chemat la primarie sa mi se aduca la cunostinta. Este legal acest lucru???

 12. va rog sa mi spuneti daca terenul arendat poare face obiectul schimbului cu alti arendasi in scopul comasarii suprafetelor agricole.Deci societatea x detine un teren agricol arendat si doreste sa il schimbe pentru un an sau mai mult cu alt teren pe care il detine in arenda societatea y.

 13. AS DORI SA STIU DACA PRIN CONTRACTUL DE ARENDARE EU NU OBTIN NICI UN VENIT, TREBUIE SA MAI DECLAR CONTRACTUL LA FISC. AM O GRADINA FANETE PE CARE O DAU IN ARENDA UNOR RUDE CARE AU ANIMALE SI CARE AU GRIJA DE EA. EU SUNT MULTUMITA CA O INGRIJESC SI CA NU O LASA IN PARAGINA.

 14. buna ziua, doresc sa reziliez un contract de arenda si pentru ca artendasul a fost corect ma astept sa platesc o despagubire. El insa imi cere 3000 euro/ha despagubire pentru investitia facuta in irigatii, fara acordul meu (inainte de a fi incheiat contractul). cum pot sa-l obilg sa justifice aceasta suma? cam cat ma costa un proces? eu am gasit client-roman, care da 3500 euro pe ha daca scap de contractul de arenda, ceea ce mi se pare un pret corect, am nevoie de un sfat, multumesc frumos

 15. poate ferma de animal fermierul agricultor prelucratorul cerealelor si vanzatorul acestora care detine legitim firme ar trebui sa se asocieze sa cumpere sau sa lucreze terenurile agricole platind inclusiv impozitul pe ele la stat nu doar arendare deorece raman improprietariri din mostenire in mostenire si arenda din arenda an de an deci cred ca ar trebui readuse la statutul detinatorilor de firme nu dat arenda celor care nu detin ferme de animale (factura/cghitanta)plata in natura munca la negru )mori sau vanzari directe firmelor care prepara produse finite legitim…

  • As dori sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea situatie: un teren , care face obiectul titluui de proprietate, a fost vandut, prin contracte de vanzare-cumparare sub semnatura privata, pe timpul vietii titularului titlului. La decesul acestuia, mostenitoarea, fiica acestuia, nu a recunoscut vanzarea, a dezbatut succesiunea si a intabulat terenul din titlul de proprietate pe seama dansei. A venit la Primarie pentru a inregistra contracte de arenda pe acel teren? Ce sa fac?

 16. m ar interesa ; daca ar sti cineva sa mi spuna , in cazul in care nu e facuta succesiunea pe terenul pe care il mostenesc, pot sa l dau in arenda si ce acte imi trebuie

 17. Bună ziua, Solicit un răspuns cu privire la un contract de arendare considerat de mine ilegal și notificat firmei atentatoare pentru încetarea acestuia. Menționez ca în actul de proprietate cât și în certificatul de moștenitor în urma succesiunii efectuate, înainte de semnarea contractului de către unul din moștenitori care deținea doar 1/4 din suprafața de teren a încheiat acest contract, arendatorul cu bună știință și în mod ilegal a beneficiat de subvenția pe suprafața totalitatea la a terenului, de fonduri europene, asigurări și etc de pe urma acestei suprafețe. Cum pot rezilia acest contract având în vedere ca am notificat această firmă și prin intermediul primăriei de pe rază căreia aparține acest teren, și pe care plătesc impozit. Menționez ca notificarea am trimis-o atât eu cât și primăria prin mandat poștal cu confirmare de primire iar firmă refuză să răspundă de trei luni de zile cu privire la notificare și intrarea în legalitate. M-am deplasat la sediul firmei, am stat de vorbă cu juriștii acesteia și în continuare refuza sa- mi răspundă în scris cu toate ca au recunoscut ca între mine și acea firmă nu există nici un contract pe suprafața ce o dețin dar ei urmând sa-si desfășoare în continuare activitatea pina la expirarea contractului de 10 ani încheiat cu cel ce deține doar 1/4 din acea suprafața ! Pot să mă adresez APIA pentru blocarea subvenției, ADS-ului, Parchetului pentru încălcarea proprietății și obținere de foloase necuviințe, DNA pentru obținere de fonduri europene în bază unor acte false sau tribunalului ? Menționez ca nu am văzut acest contract, și aceștia nu au trimis niciodată actele care să justifice activitate lor cu privire la însămânțare, recolta obținută, sumă plătită și toate celelalte documente care să justifice activitatea lor conform legii arendării și contractului cadru văzut pe site-ul ADS care sta la bază întocmiri contractului de arendare și clauzelor acestuia !

 18. Poate ca arenda nu ar trebui sa fie alta decat plata impozitului pe teren pentru anii arendati de catre lucrator si nu de catre proprietar iar proprietarul sa nu primeasca nimica adio sclavie boiereasca si adio subminare dezvoltare economica prin sustinerea la negru a ograzii

 19. Buna! Se pun presiuni asupra mea sa inregistrez contracte de arendare pentru niste suprafete care sunt deja incluse in alte contracte de arendare valabile. Va rog sa imi dati un sfat. Cum sa refuz ferm si sa fiu acoperita de lege, pentru ca in cazul societatii care doreste inregistrarea contractelor noi, au mai fost probleme si litigii. Dati-mi va rog un temei legal. Va multumesc din suflet. Succes in activitate!

 20. Doresc sa stiu daca un contract de arenda este valabil daca masa succesorala nu a fost facuta de autorul in drept ,iar cel care a arendat este decedat ?va multumesc.

 21. Buna ziua,daca eu nu sunt proprietarul unei suprafete de teren ci sunt doar unul dintre mostenitori ,pot arenda terenul? poate fi valid contractul?sau ceilalti mostenitori putand rezilia contractul?cu stima si respect !

 22. VA ROG AS VREA SA MA AJUTATI,,,MAMA MEA DETINE O SUPRAFATA DE 50 ARI TEREN ARABIL IN COM SAULESTI…DE 7 ANI MAMA MEA A DECEDAT,,,UN VERISOR AL NOSTRU,,,IN ACCEST TIMP CULTIVA ACEST TEREN,,,IMPOZITUL ESTE NEPLATI IN VALOARE DE 467 RON,,,REFUZA SA NEA DEA BANI,,,CU POT REZOLVA PRI INSTANTA SAU CUM IMI SUGERATI…CU STIMA ,,,VBA MULTUMESC,,

 23. buna seara,
  Va rog frumos
  – este valabil un contract de arendare din 2002 inchetat pe un an si modificat de arendas cu 7 ani, al mamei mele decedata in 2012
  – pe terenul detinut ca mostenitor, arendasul a construit birouri, dormitoare, sere fara acordul nostru ( suntem 2 mostenitori cu succesiune dezbatuta in 2014)
  – terenul nu era intabulat, la demararea documentatiei OCPI schimba amplasamentul terenului meu stipulata in titlul de proprietate, “improprietarind ” pe arendas cu suprafata unde acesta construise.
  – chiar si asa terenul meu” impins de OCPI” tot are sere pe el
  Daca cineva doreste sa ma indrume multumesc frumos.

 24. Buna ziua!
  Primaria nu vrea sa imi inregistreze contractul de arenda pe motiv ca aceste se incheie numai primavara si toamna.Puteti sa imi spuneti daca exista un temei legal care sa sustina ce spun ei?

 25. Buna ziua. Cum pot rezilia un contract de arendare, si respectiv sa inchei cu alta societate contract pentru o parcela de teren, daca aceasta nu si-a respectat indatoririle fata de mine (proprietar), deoarece a intarziat cu plata arendei cca 2 ani peste termenul mentionat in contract (contract incheiat pe 10 ani). Mentionez ca societatea agricola la care este arendat pamantul in acest moment nu doreste rezilierea contractului pe diferse motive. Multumesc.

 26. Am dat in arenda o suprafata de 7.5ha de pamant arabil pe baza de contract. In luna martie 2016 am vandut 5 ha, dar actele inca nu s-au perfectat pana la aceasta data. Cumparatorul ne-a dat un avans din suma stabilita de la inceput; intrebarea se pune Cine primeste renta pe terenul vandut de la arendas pentru acest an agricol?; pentru cele 5 ha o primesc eu sau cel care a cumparat terenul?. Multumesc anticipat pentru raspuns. P Morogan

 27. Buna ziua!Am participat la o ,,licitatie” in ceea ce priveste arendarea terenului agricol al scolii din localitate.Am depus oferta fara a mi se prezenta nici un document de catre arendator.Oferta mea a fost respinsa fara a mi se specifica de ce.A fost ales un consilier local caruia i sa aceeptat oferta.Pot contesta decizia luata?

 28. arenda,este,deja,o,forma,prea,veche,pt,sistem,ca,sa,ramana,asa,si,sa,nu,mai,fie,data,ca,in,vechime,pt,cresterea,animalelor,la,negru,si,lasand,fara,munca,moraritul,care,implica,un,loc,de,munca,mai,rentabil,fata,de,implicit,cresterea,animalelor,nu,la,cerere,ci,la,arenda,datorita,faptului,ca,aceasta,nu,se,da,in,produse,consumabile,direct,catre,om,chiar,daca,ar,fi,mai,putina…(nivelul,de,trai,si,civilizatia,precum,si,rentabilitatea,este,coborata,de,arenda,primitiva,care,ar,trebui,macar,inlocuita,cu,un,produs,finit(dupa,morarit/preparare))

 29. Buna ziua! as vrea lamurir asupra unui aspect.
  sunt PFA am contract de arenda cu propietarul de drept am pamantului dupa decesul acestuia sa facut un act aditional cu sotia defunctului care este inregistrat si la fisc si la primaria pe raza comunei unde se afla terenul in cauza, urmand ca dupa ce se finalizeaza masa succesorala sa vina cu actele dovetitoare din care reiese mostenitorul de drept.
  Aceasta desi este in curs de derulare contractu arenda /act aditional a vandut terenul fara sa ma anunte in prealabil., persoana caruia l-a vandut ma anuntat verbal dupa aprox trei luni asupra acestui fapt. Intrebarea este daca eu nu am nici un drept (conform legii 17/2014 am dar ,,conform” cea ce spun ei, nu)? Cum poate sa se anuleaza acest contract fara sa mi se aduca nici o instintare scrisa? Nu trebuia sa fiu instiinta inscris de toate aceste demersuri? Legal am vreun drept ? Pot contesta in vreun fel aceste acte de vanzare_cumparare ? Va multumesc

  • 1.Odata cu decesul proprietarului contractul de arenda inceteaza.(sotia nu avea nici o calitate daca terenul nu a fost bun comun).
   2.Drept de preemtiune aveati daca contractul era in vigoare la data inregistrarii Orertei de vanzare.
   3.Dupa dezbaterea succesiunii noii proprietari(mostenitorii) au obligatii fata de arendas numai daca sunt stipulate in contractul de arenda.

 30. buna ziua,
  Vreau sa arendez pamant de la o persoana care nu are pamantul intabulat pe el dar are titlu de proprietete si la primarie pamantul este trecut la el in registrul agricol .Se poate arenda acest pamant?De fapt vreau sa iau toata exploatatia de la el (4 hectare)

  multumesc

 31. Contractul de arendare a fost încheiat în 2015 pt. 10 ani. Arendașul a plătit doar o parte din arenda anului agricol 2015-2016. De atunci nicio comunicare, niciun leu. Eu ca arendator, mi-am plătit impozitele la zi iar restul impozitelor sunt în sarcina lui.
  Doresc să reziliez contractul pt. neplata arendei și să închei un nou contract cu un alt arendaș care poate va fi serios. Trebuie notifica, pe lãngă arendaș și primăria unde este înregistrat contractul de arendă?
  Cu mulțumiri.

 32. Ce risca arendasul (entitate juridica) daca a exploatat in regim de arenda un teren agricol, cu acordul proprietarului, fara sa intocmeasca nici un fel de contract intre parti. Arenda a fost achitata anual in bani sau natura.

  Multumesc

 33. Am 2 contracte de arenda pe PFA cu o Obste de mosneni,unul pe 11 ani pt jumatate din suptafata unei pasuni alpine,iar celalalt pe 5 ani pt cealalta jumatate.Am incheiat contract pe agromediu la APIA pt aceste contracte. In cel de-al doilea contract am convenit cu obstea,ca,pe langa chirie sa construiesc o stana pana la sfarsitul anului,ceea ce am si facut. Chiria am platit-o la timp pt ambele contracte,dar acestia vor sa-mi rezilieze contractul,in special presedintele de obste,pe motiv ca nu le-am prezentat deviz de lucrari pt stana si curatirea golului alpin,ceea ce ulterior le-am prezentat,invitandu-i la receptia lucrarilor,dar au refuzat sa vina. Consider ca era inutil sa le trimit devizele pt aceste lucrari,ele fiind stipulate in contract si s-au efectuat pe cheltuiala mea. Cu toate acestea,ei vor sa-mi rezilieze contractele.

 34. Buna ziua. Am mare nevoie de o informatie pe care nu o gasesc nicaieri, doresc sa arendez o suprafata de teren intravilan, ma intereseaza daca exista clauza de cumparare pe care cel care detine terenul sa o accepte din momentul semnarii contractului, o optiune de cumparare. Ceva de genul, inchiriezi pe 10 ani, cu 2000lei anual chirie, si daca doresc sa cumpar pamantul in orice moment, sa dau celui cu pamantul 20.000 lei. Poate fi adaugata aceasta clauza de la inceput ?? As aprecia enorm daca imi veti raspunde! Multumesc!

 35. Am arendat o suprafață de teren arabil la o societate comercială pe o perioadă determinată de timp.În cadrul și limitele temporale ale acestui contract de arendă, arendașul a vândut acțiunile societății agricole unei terțe societăți de același profil.Contractul de arendare a rămas cu vechiul arendaș,cu actualul nu am nicio relație contractuală, iar în plus , noul proprietar nu a mai plătit arenda de 4 ani, la niciun arendator.Întrebare: Vechiul arendaș trebuia să anunțe arendatorii de tranzacție, actualul arendaș era obligat să facă același lucru și să reânoiască contractele de arendare ? Ce obligații avea vechiul arendaș, căci conform art.Art. 1.850. – Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)
  Contractul de arendare încetează prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendașului.iar în cazul de față, arendașul este foarte viu, capabil și nu este în faliment,ci bine mersi! Trebuie să plătească din averea proprie arenda păgubiților? Repet, cu noul arendaș nu avem nicio relație contractuală.Mulțumesc!

 36. Mama mea a arendat o suprafata de 2 ha de terenarabil la o societate agricola pe o perioada de 10 ani.
  Contractul este incheiat intre mama, terenul apartine bunicului din partea tatalui(care este decedat)-ea nefiind mostenitoare si semnat de catre sora mea care este mostenitoare fara a avea o delegatie sau imputernicire.
  Eu m-am mutat la tara, am 4 vaci 4 vitei, cai si am incercat sa reziliez acest contract despre care eu sustin ca este incheiat fals dar nu vrea.
  Eu sunt una dintre mostenitoare, daca il instiintez in scris si il cultiv eu se intampla ceva?
  Cum trebuie sa procedez?
  Multumesc mult!
  Cu mult respect!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here