O cititoare a formulat cu ceva timp în urmă pe forumul Indaco următoarea întrebare: „Bună seara. Soţul meu se află în concediu de creştere copil, din 01.12.2014, până în prezent. În perioada 01.09.2014 – 31.11.1014 nu a fost angajat. Anterior acestei perioade a lucrat continuu (depăşeşte 12 luni de venit). La ultimul loc de muncă şi a încetat activitatea cu acordul părţilor (august 2014). Poate beneficia de indemnizaţie de şomaj după terminarea concediului de creştere copil? Multumesc frumos!”.

Aşa cum am precizat anterior, revenim în rândurile prezentului articol (vezi AICI prima parte) cu alte aspecte de interes referitoare la indemnizaţia de şomaj, răspunzând astfel, în mod indirect, şi cititoarei noastre.

Care sunt obligaţiile beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj?

Potrivit art. 41 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate1;

d) să caute activ un loc de muncă.

e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Când încetează plata indemnizaţiei de şomaj?

Potivit art. 44  din legea nr. 76/2002, încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;

b) la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;

g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;

h) la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. 2, 3 şi 31 din Legea nr. 76/2002;

l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. 1 din Legea nr. 76/2002  , respectiv la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 76/2002;

m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 76/2002;

n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii;

q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. 1 pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Când se suspendă plata indemnizaţiei de şomaj?

Potivit art. 45 alin. 1  din legea nr. 76/2002, suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 41 alin. 1 lit. a;

b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;

c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;

d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa;

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d;

k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. 1 pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. a din legea nr. 76/2002, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării (art. 45 alin. 2  din legea nr. 76/2002).

Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile art. 45 alin. 1  lit. b, c, e-i şi k din Legea nr. 76/2002, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare (art. 45 alin. 3  din legea nr. 76/2002).

Potrivit art. 45 alin. 31  din legea nr. 76/2002, repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 76/2002, se face, după caz, astfel:

a) de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene;

b) de la data stabilită conform reglementărilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa.

Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. j din Legea nr. 76/2002, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării (art. 45 alin. 32  din legea nr. 76/2002).

_______________________

1 Obligaţia prevăzută la art. 41 alin. 1 lit. c din Legea nr. 76/2002  nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here