Ne este cunoscut, mai ales celor care lucrăm în domeniul resurselor umane şi al legislaţiei muncii, faptul că HG nr. 500/2011 (privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – REVISAL) stabileşte actualmente metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor (denumit în continuare registru), înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.

De asemenea cunoaştem faptul că fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

În prezentul articol ne-am propus să prezentăm ce fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice reprezintă contravenţii potrivit HG nr. 500/2011 şi ce amenzi riscă angajatorii în cazul săvârşirii unor astfel de contravenţii.

Ce fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice reprezintă contravenţii potrivit HG nr. 500/2011?

Potrivit art. 9 alin. 1 din HG nr. 500/2011, constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. a- g, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

Potrivit art. 3 alin. 2 din HG nr. 500/2011, registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;

b) data angajării;

c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;

g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;

h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

i) data încetării contractului individual de muncă.

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4;

Potrivit art. 4  alin. 1 din HG nr. 500/2011, completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. 2, şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:

a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. a-g se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

b) (…)i;

c) elementele prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. h se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;

d) elementele prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. i se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;

e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.

Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. a, c-g se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. 5 din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora (art. 4  alin. 2  din HG nr. 500/2011).

Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea (art. 4  alin. 3 din HG nr. 500/2011).

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. 5 sau alin. 6;

Potrivit art. 2 alin. 5 din HG nr. 500/2011, completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare (art. 2  alin. 6 din HG nr. 500/2011).

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete; 

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 8 privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;

Potrivit art. 2 alin. 8 din HG nr. 500/2011, în situaţia prevăzută la alin. 6, angajatorul are obligaţia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii.

Informarea inspectoratului teritorial de muncă se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. 3, solicitate de către salariat;

Potrivit art. 8 alin. 3 din HG nr. 500/2011, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 7;

Potrivit art. 2  alin. 7 din HG nr. 500/2011, prestatorii prevăzuţi la alin. 6 nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator.

j) nerespectarea prevederilor art. 7

Potrivit art. 7 din HG nr. 500/2011, registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.

Cum sunt sancţionate contravenţiile mai sus amintite şi de către cine se constată acestea?

Contravenţiile prevăzute la art. 9 alin. 1 din HG nr. 500/2011 se sancţionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b- c, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d- f şi i cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevăzută la lit. g cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevăzută la lit. h şi j cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei (art. 9 alin. 2 din HG nr. 500/2011).

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la lit. b-e.

Reţinem şi că prevederile art. 9 din HG nr. 500/2011 se completează cu dispoziţiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

comentarii

7 COMENTARII

  1. Buna ziua, sunt somer inregistrat la AJOFM Olt prin hotarire judecatoreasca s-a stabilit ca s-a calculat gresit indemnizatia de somaj ,AJOFM trebuie sa faca corectia lunara in REVISAL a indemnizatiei corecte si cum

  2. Buna ziua! Cum pot proceda in cazul in care doi angajati au lipsit nemotivat? Pe data de 22.01.2016 am primit referatele de la seful ierarhic. Astazi, pe data de 25, am facut inregistrarea in Revisal, insa nu am trecut data incetarii suspendarii CIM. Pe ce perioada poate fi facuta suspendarea? Daca as vrea sa fac o corectie, o pot face cu data de 25 sau trebuie facuta cu data de 26. Multumesc!

  3. va rog sa imi spuneti ce sa fac? angajatorul a incheiat firma si nu mai exista si el nu mi-a trecut nimic in revisal di 2011 pana in 2015 unde trebuie sa ma merg?

  4. Buna ziua, cum transmite REVISAL un angajator care nu detine calificarea necesară transmiterii acestor date catre ITM in cazul in care societatea lui are un singur angajat? De ce este obligat sa incheie un contract cu o firma abilitata sau sa urmeze cursuri RU?

  5. Buna ziua nu m-au sters din revisal din pacate 2 firme la care Am lucrat acum 7-5 ani , una dintre firme este inchisa a murit contbila si nu mai are acees la user si parola nu are cum sa ma stearga din revisal iar cealalta firma nu mai este utilizata dar nu mai are user si parola si nici nu da de conyabila respectiva.La cine pot apela sa ma stearga din revisal ?M-a afectat la primirea somajului tehnci

    • Buna, Roxana! Eu sunt in aceeasi situatie si nu stiu cum pot rezolva. Tot de acuma 7 ani si am descoperit acun prin prisma somajului tehnic si nu cred ca mai pot da peste persoana care mi-a operat contractul in revisal. Ai aflat ceva, cum s-ar putea rezolva asta?

  6. buna. am uitat sa generez in registru de salariat 2 ctr de munca pt 2 angajati aflati in suspendare si care au revenit la munca. va rog ce sanctiuni sunt prevazute pt abaterea mea? sau cum pot corecta greseala mea?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here