Până în data de 31 august 2018 inclusiv, un contribuabil interesat, atât persoană fizică, cât și persoană juridică, are dreptul să depună cererea de restituire a taxei de primă înmatriculare, termen sub sancțiunea decăderii având în vedere OUG nr. 52/2017, pentru restituirea taxei de înmatriculare, cu modificări ulterioare. La sfârşitul acestui material veţi regăsi şi modelul cererii.

Pe scurt, reţinem – în primul rând – următoarele:

  • la data prezentei informări cererea nu mai trebuie să fie însoțită de alte documente. Desigur, este interesul contribuabilului să completeze corect cererea.
  • contribuabilul are dreptul la dobândă de întârziere calculată pentru perioada de la data plății taxei și până la restituire cu procentul prevăzut în legislația de astăzi – 0,02% pentru fiecare zi de întârziere – art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.
  • contribuabilul trebuie să dețină un cont bancar unde să se încaseze suma restituită.
  • dacă contribuabilul are datorii la bugetul de stat, din cuantumul taxei restituite se va reține datoria.
  • cererea se depune la ANAF la care este arondat contribuabilul.

Scurt istoric

Evoluția taxei de primă înmatriculare plătită pentru transferului primului drept al proprietății asupra mijlocului de transport după data de 1 ianuarie 2007, dată la care România a devenit stat membru, a avut mai multe suișuri și coborâșuri și celebra taxă are acum un deznodământ.

Ultimul semnal a fost dat de decizia Curții Europene de Justiție în cauza C-586/2014 – Vasile Budișan versus AJF Cluj prin care România a fost condamnată de Curtea Europeană pentru instituirea acestei taxe.

Mai exact, decizia Curții Europene de Justiție stabilește două lucruri aparent antagonice:

1. Admite dreptul statelor naționale să instituie o taxă de mediu sau o taxă de primă înmatriculare ca fiind conformă cu reglementările comunitare, însă decide că modul în care România a implementat această taxă încalcă reglementările comunitare.

2. Curtea Europeană de Justiție constată că modul în care a fost implementată această taxă în România nu este unul neutru, respectiv au existat contribuabili scutiți la plata taxei, iar valoarea taxei raportată la valoarea mijlocului de transport este una neacceptabil de mare, în sensul că valoarea taxei putea să depășească valoarea mijlocului de transport pentru care se datorează taxa, aceste procente nefiind acceptabile din perspectiva reglementărilor comunitare.

Guvernul României adoptă OUG nr. 52/2017 publicată în Monitorul Oficial în august 2017 privind restituirea taxei de primă înmatriculare. Se restituie toate taxele de primă înmatriculare indiferent de denumirea și legislația ce le-a reglementat, încasate după 1 ianuarie 2007.

Informaţii suplimentare importante

Conform procedurii din amintita ordonanță, contribuabilul interesat are dreptul să depună cererea de restituire a taxei de primă înmatriculare până în data de 31 august 2018. Acest termen este unul de decădere, în sensul că cererile depuse ulterior datei de 31 august 2018 vor fi respinse la soluționare, iar restituirea taxei nu s-ar mai putea face în procedura administrativă, ci doar într-o procedură în instanță în funcție de cât de bine va motiva contribuabilul dreptul asupra restituirii.

De reținut! Un contribuabil interesat, fie că este persoană fizică, fie că este persoană juridică va merge la autoritatea fiscală unde este arondat și va depune cererea de restituire a taxei de primă înmatriculare.

În acest moment legislația nu mai prevede obligația de a anexa la cerere alte documente. În mod evident, este interesul persoanei fizice să completeze corect cererea, iar restituirea taxei se va face într-un cont bancar din România.

Una dintre modificările din legislația fiscală a constat chiar în simplificarea procedurii în sensul că cererea nu va mai fi însoțită de dovada plății, talonul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

Ar putea totuși să existe anumite situații mai complexe, cum ar fi cesiunile de contracte în cazul autoturismelor achiziționate prin leasing când dreptul la restituire a taxei revine cumpărătorului final chiar dacă taxa a fost achitată de societatea de leasing, și puteau fi înregistrați mai mulți utilizatori ce s-au subrogat în drepturi succesive până la transferul valorii reziduale. Aici, autoritatea fiscală ar putea să solicite informații suplimentare.

În cazul în care se aprobă restituirea taxei se va plăti și dobânda datorată de la momentul inițial al încasării taxei de către buget și până la data restituirii. Legislația prevede ca dobânda să fie calculată la procentul prevăzut în actualul Cod de procedură fiscală de 0,02% pentru fiecare zi chiar dacă de-a lungul timpului, din 2007 până în prezent, procentul de dobândă a fost mai mare.

În cazul în care contribuabilul înregistrează datorii la bugetul de stat, se va compensa datoria cu suma de restituit și, după caz, se va restitui doar diferența contribuabilului dacă datoria către buget este mai mică.

Notă! un contribuabil la care restituirea taxei de primă înmatriculare este respinsă are dreptul să urmeze căile de atac. Într-o primă etapă depune contestație la organul fiscal motivând întemeiat contestația.

Termenul de depunere a contestației este de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire. Contestația se depune la organul fiscal.

În cazul în care este respinsă contestația, contribuabilul se poate adresa instanței de judecată la care este arondat organul fiscal prin procedura civilă aplicabilă.

Modelul cererii

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Către …………………………………………………………….. (organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa, ……………………, cu domiciliul/sediul în localitatea ………………, str. ………………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ……, judeţul/sectorul ……….., având C.N.P./C.U.I. ………………….., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de …… lei*1), la care se adaugă dobânzile calculate până la data plăţii integrale, reprezentând*2):

1.            ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

2.            ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;

3.            ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

4.            ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;

În cazul restituirii taxelor/timbrului de mediu prevăzute la pct. 1-4 dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă, aceasta se anexează la cererea de restituire.

Suma solicitată la restituire a fost achitată în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca …………………., tipul/varianta ……………….., având numărul de înmatriculare*3) ………….., numărul de identificare*4) ……………….. .

Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ………………., cod IBAN …………………………, deschis la ………………. .

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

……………………………………………………………….. (numele şi prenumele)

Semnătura …………..                                                                                                                        Data ……………….

*1) Contribuabilul are dreptul la restituirea sumei şi în cazul în care aceasta nu este indicată cu exactitate. În acest caz, organul fiscal central sau, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu, în urma verificărilor procedurale a bazelor de date, identifică suma exactă care urmează a fi restituită. În cazul în care restituirea se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, suma solicitată la restituire include atât taxa/timbrul de mediu, cât şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite prin hotărârea judecătorească, dacă este cazul.

*2) Se bifează situaţia în cauză, respectiv categoria taxei achitate sau timbrul de mediu, după caz.

*3) În cazul în care înmatricularea nu s-a efectuat sau transcrierea dreptului de proprietate nu a fost efectuată se înscrie numărul de înmatriculare de la momentul plăţii taxei/timbrului de mediu.

*4) În cazuri excepţionale în care numărul de identificare este necompletat fiind necunoscut plătitorului de taxă sau este completat eronat, organul fiscal central sau, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare şi solicită informaţii suplimentare de la autorităţile competente (de exemplu: Registrul Auto Român, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv Serviciile publice comunitare permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor).

Ai nevoie de OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

4 COMENTARII

  1. Care sunt pasii pentru obtinerea unei hotarari judecatoresti pentru recuperarea taxei auto? Nu gasesc aceasta informatie nicaieri, desi in lista de la ANAF cu documente necesare, aceasta este prezenta.

    Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here