Discutăm, aici, despre contribuabili inactivi şi debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante, în condiţiile în care reglementările au fost modificate odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură fiscală  şi a procedurilor de aplicare.

Contribuabili inactivi şi/sau reactivaţi

Reglementările fiscale din 2003. Prin modificările aduse la Codul fiscal 2003, prin OUG nr. 46/2009 s-a prevăzut, în articolul 11 alineatul (12) că lista contribuabililor declaraţi inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se aduce la cunoştinţa publică în conformitate cu cerinţele prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Dispoziţiile art. VI pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009, pe care le-am menţionat, au ieşit din vigoare în urma adoptării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015.

Codul de procedură fiscală 2003, prin modificările aduse de OG nr. 29/2011, prevedea la art. 781, că Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în registru.

Colateral, amintim aici o critică de neconstituţionalitate asupra acestor prevederi întrucât – în  opinia societăţii contestatoare – “producerea efectelor juridice faţă de terţi, prin simpla afişare a unui anunţ de declarare în inactivitate/reactivare, respectiv a ordinului preşedintelui ANAF, pe o pagină de internet este de natură a afecta securitatea raporturilor juridice” (aspectele puse în discuţie şi constările CCR pot fi consultate în Decizia nr. 36/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 326/2016).

Reglementările fiscale din 2015. Dispoziţiile art. VI pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009, cu modificările la Codul fiscal 2003, pe care le-am menţionat, au ieşit din vigoare în urma adoptării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015.

De asemenea, dispoziţiile art. 781 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală au fost abrogate prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 547/2015.

În ce priveşte comunicarea actului administrativ fiscal, dispoziţiile generale cuprinse în art. 47 din Codul de procedură fiscală în vigoare prevăd că acesta trebuie comunicat contribuabilului sau plătitorului căruia îi este destinat. Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare. Doar în cazul în care comunicarea directă su prin mijloace electronice nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate, astfel :

  • în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF;
  • în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Înregistrarea fiscală, tratată în Titlul IV din Codul de procedură fiscală, detaliază despre Registrul contribuabililor/plătitorilor, cu precizările din art. 92 referitor la Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi sau reactivaţi :

  • registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul ANAF;
  • înscrierea în registru se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării;
  • decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registru;
  • procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

Norme de aplicare. În aplicarea dispoziţiilor art. 781 din vechiul Cod de procedură fiscală a fost emis OpANAF nr. 3347/2011, în vigoare de la 26.10.2011 până la 18.07.2014, abrogat şi înlocuit de Ordinul nr. 1847/2014, în vigoare de la 18.07.2014 până la 08.01.2016, abrogat şi înlocuit de Ordinul nr. 3846/2015.

Prin această ultimă reglementare, în vigoare de la 8 ianuarie 2016, a fost aprobată Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi.

Listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

Această categorie de informaţii publice este prevăzută prin art. 162 din Codul de procedură fiscală, respectiv:

  • Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.
  • Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:

a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;

b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.

ATENŢIE! Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.

  • În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.

Reglementarea este pusă în aplicare prin OpANAF nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, în vigoare de la 03.02.2016, în urma publicării în Monitorul oficial nr. 78/2016, cu modificările ulterioare.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here