Împinși de nevoia de a găsi soluții la problemele care îi macină sau motivați de dorința de a-și folosi timpul pe care îl au la dispoziție în sprijinul acelora care au nevoie de ajutorul lor, cetățenii se adresează Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) din rețeaua ANBCC, solicitând informații necesare soluționării situațiilor întâmpinate. Indiferent de statutul social, nivelul cultural, religia, orientarea politică, sexul sau etnia cetățenilor care apelează la serviciile BCC, consilierii le oferă acestora informații de actualitate în doisprezece domenii de interes public.

În situația prezentată în cele ce urmează, doamna E s-a adresat Biroului de Consiliere pentru Cetățeni pentru a obține mai multe informații despre profesia de asistent maternal, pentru că intenționează să se implice într-o astfel de activitate.

Consilierul i-a oferit doamnei E informațiile solicitate, incepând prin a se asigura că proprietatea termenilor este aceeași. Astfel, potrivit Hotărârii nr. 679 din 12/06/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, persoana care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare este asistent maternal. Asistenul maternal profesionist trebuie atestat, în condițiile legii.

Dată fiind intenția doamnei E de a deveni asistent maternal, consilierul BCC s-a asigurat că sunt cunoscute condițiile legale, potrivit Hotărârii nr. 679 din 12/06/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, în care o persoană poate deveni asistent maternal:

1. Persoana în cauză are capacitate deplină de exerciţiu;

2. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, persoana care dorește să devină asistent maternal prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilorsăi;

3. Potențialul asistent maternal are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

4. Persoana interesată poatedeveni asistent maternal numai după ce a urmatcursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

ConformArt. 1, alin.2 al Hotărârii nr. 679 din 12/06/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, o persoană nu poate deveni asistent maternal dacă:

1. a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

2. este părinte decăzut din drepturile părinteşti sau părinte al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

3. suferă de boli cronice transmisibile.

De asemenea, salariatul care dorește să devină asistent maternal, poate realiza acest lucru numai dacă încetează contractul individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea salarizată.

După ce s-a asigurat că doamna E îndeplinește condițiile legale pentru a deveni asistent maternal profesionist, consilierul BCC a informat-o pe aceasta cu privire la procedura de urmat pentru a derula această profesie.

În acest sens, legea stipulează că persoana interesată de a deveni asistent maternal trebuie să depună o cerere de evaluare a capacităţii de a desfășura activități de protecție a copilului, urmând ca serviciul public de protecție a copilului să evalueze cererea și să organizeze  cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist pentru solicitant.

Ulterior parcurgerii acestor pași, persoana interesată să devină asistent maternal profesionist trebuie să adreseaze comisiei pentru protecţia copilului de la domiciliul său o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Această a doua cerere trebuie soluționată de autorități în termen de 15 zile de la data înregistrării.

A. Cererea de evaluare (cererea 1)

1. Va fi adresată serviciului public specializat pentru protecţia copilului din judeţul, respectiv sectorul municipiului Bucureşti, pe teritoriul căruia îşi are domiciliul solicitantul sau unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului.

Conform legii, “cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.”

2. Trebuie să cuprindă curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care acesta doreşte să devină asistent maternal profesionist.

3. Va avea anexate o serie de documente:

· copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;

· o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;

· certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuiește;

· certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;

· un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;

· declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că solicitantul nu este părinte decăzut din drepturile părinteşti sau nu se afla în situația de a avea un copil care a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

B.  Evaluarea cererii va fi realizată de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau de organismul privat autorizat, în termen de 90 de zile de la data înregistrării. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:

· interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte de către un asistent social şi de către un psiholog, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;

· vizite la domiciliul solicitantului;

· recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;

· orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

C.  Cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist sunt organizate de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului  în perioada de evaluare a cererii.

D.  Atestatul de asistent maternal profesionist

1. Se obține, după efectuarea evaluarii, în baza unei cereri (cererea 2) adresată de solicitant (doamna E) comisiei pentru protecţia copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist.

În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat înaintează comisiei pentru protecţia copilului dosarul solicitantului, însoţit de un raport de evaluare a capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menţiona cunoştinţele dobândite de acesta în urma cursurilor de formare profesională, precum şi propunerea motivată a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, după caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

În urma analizării documentaţiei înaintate şi a audierii solicitantului, comisia pentru protecţia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.

Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.

Suspendarea, retragerea sau reînnoirea atestatului

· Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecţia copilului, la propunerea temeinic motivată a serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau a organismului privat autorizat care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.

Comisia pentru protecţia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă vreuna dintre obligaţiile sale.

· În cazul schimbării domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reînnoit de serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea aceloraşi condiţii care au stat la baza emiterii lui. În această situaţie, evaluarea capacităţii solicitantului nu va include cursurile de formare profesională.

Asigurându-se că doamna E beneficiază de toate informațiile necesare în vederea începerii demersurilor necesare atestării dumneaei ca asistent maternal profesionst, consilierul BCC a oferit o serie de informații suplimentare privind obligațiile asistentului maternal care includ:

* să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;

* să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;

* să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;

* să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;

* să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;

* să asigure continuitatea activităţii desfasurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator;

* să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii;

* să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională;

* să participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajatori;

* să prezinte, împreună cu persoanele cu care locuieşte, anual comisiei pentru protecţia copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea desfăşurării activităţii.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecţia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligaţia supravegherii şi sprijinirii activităţii desfăşurate de asistenţii maternali profesionişti. Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.

Pentru fiecare copil primit în plasament sau în încredinţare, asistentul maternal profesionist încheie o convenţie, care constituie anexa la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul. Convenţia se încheie cu acordul scris al soţului sau, după caz, al soţiei asistentului maternal profesionist şi se notifică comisiei pentru protecţia copilului care a hotărât plasamentul sau încredinţarea copilului.

Odată începută activitatea de asistent maternal profesionist, serviciul public specializat pentru protecţia copilului este obligat să prezinte comisiei pentru protecţia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evoluţia copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament asistenţilor maternali profesionişti.

Legislaţie:

Hotărârea nr. 679/2003, privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

comentarii

67 COMENTARII

 1. nu stiam ca si asistenti maternali care an trecut an timpul casatoriei au avut amanti si care cand a fost parasita de el a luat pusca sotului si sa ampuscat deoarece el detine arma ca este padurar este voie asa ceva?

 2. Buna seara!am 27 de ani,sunt casatorita si nu am copii.,atat eu cat si sotul meu ne dorim sa fim parintii,deoarece acest lucru nu estd posibil in viitorul apropiat ne-am gandit ca eu sa devin asistent maternal,deja cunoastem si indragim mult un baietel de aproape 14 ani care face parte de la casa de copii,vreau sa stiu ce conditii trebuie sa indeplinesc ca sa il pot lua acasa cat mai repedd,sau macar sa il luam in vacante si in timpul lui liber la nli,ne dorim foarte mult,va rog din suflet sa imi dati jn sfat si sa ma indrumati ceea ce trebui sa fac,multumesc

 3. am 40 de ani am lucrat in italia 10 ani si vreau sa iau un copil.sunt divortata in urma divortului pentru faptu ca eu eram in italia copii au fost incredintati tatalui.ce sanse as avea.

  • Am 53 de ani, locuiesc singura pentru că soțul a murit iar băiatul s-a mutat în Timișoara ca acolo a găsit servici. Eu stau singura intr-o casa prea mare pentru mine și aș dori să iau unul sau doi copii în plasament. Sunt sănătoasă, energica și asta mi-ar ocupa timpul.

 4. BUNA …AS DORI SA DEVIN ASISTENT MATERNAL, AM 42 DE ANI SUNT DIVORTATA ,AM O FATA CARE TERMINA FACULTATEA ..AM LUCRAT IN ITALIA 2 ANI ..AM LUCRAT SI IN SANATATE CA INFIRMIERA ..VA MULTUMESC ANTICIPAT

 5. Buna ziua
  In ce conditii pot deveni asistent maternal. Ce scoala, cati ani si cat costa. Pot absolvi cursurile fara a lua in plasament un copil?
  Va multumesc anticipat.
  Cu stima si respect

 6. unde trebuie sa depun o cerere sau de unde trebuie sa incep pentru a deveni asistent maternal. am 40 de ani nu sufar de nici o boala sunt divortata si locuesc in botosani apartament personal.va multumesc

 7. Sunt bunica a doi copii,unul la mine si celalalt la mama parasiind caminul conjugal,baiatul cel mic fiind la mama care s-a casatorit din nou si neavand grija de el luandul la camp in conditii nefavorabile.Vreau sa aflu cum as putea sa am grija de el ca de celalalt,mama pe cel mare nu vrea sa-l vada.Copilul plange dupa mama si ea nu vrea sa-l vada.Multumesc.

 8. Buna ziua , am 31 de ani , casatorita , doresc sa adopt un copil cat de mic posibil , am mai avut grija de copii , as vrea sa ii oferim o viata frumoasa eu si sotul meu ne dorim fff mult un bebe mai ales ca sarbatorile nu sunt sarbatori fara ganguritul unui bebe care sa iti umple casa de fericire . Nu stiu cum se procedeaza as dori sa iau legatura cu un consilier pentru adoptare unui copil, sau sa devin asistent maternal si apoi adoptia , va multumesc

 9. Buna ziua sunt de la Campina jud.prahova ma intereseaza si PE mine sa devin asistent maternal sau mai bine zis Mama…iubesc copiii sunt divortata de 10 ani am 37 de ani,2 copii fata 14 ani 13baietelul am casa proprietà te.DE UNDE SA INCEP?CUI SA MA ADRESEZ….SI CAT DUREAZA PANA AI COPILUL? EU AS VREA CHIAR SI 2COPII

 10. Buna am 39ani am fost stabilita in străinătate 13 ani m am întors acasă si mi doresc sa lucrez cu copii as vrea sa i au in plasament un copil ,am o fetiță de 6 anișori si sunt divorțata .Ce condiții trebuie sa îndeplinesc ?Ce curs trebuie sa fac? Unde pot primi mai multe informații?

 11. Buna seara ma numesc corina si as vrea sa devin asistent maternal imi plac copii foarte mult .Am37 de ani am doi copii mari de 21 si 17 ani si asi vrea sa iau 1 s-au 2 copii cum si ce ce acte trebui facute va multumesc.

 12. Am lucrat 37 ani numai cu copii ,am fost sora medicala la dispensarul din comuna timp de 26 ani apoi 11 ani la o gradinita cu program prelungit din
  Tg.
  Ocna jud.
  Bacau ,am toate conditiile de a ingriji un copil ,as prefera o fetita intre 6 si8 ani.as vrea sa stiu daca mai am nevoie de aceste cursuri de as. Maternal ?

 13. . locuiesc la bloc familia mea este compusă din 4 membri o fetiță de 10 ani ,un băiețel de 12ani , sotia de 38 ani iar eu am 43 ani . aș vrea să iau un copil in plasament . eu ca bărbat , pot? Sunt căsătorit de 17 ani . apartamentul este proprietate. Daca pot deveni asistent maternal , vă rog să-mi spuneți ce trebuie să fac și unde . vă mulțumesc anticipat .

 14. buna ziua, locuiesc la casa ,familia mea este compusa din 2 membri eu si sotul.copii sunt casatoriti fiecare la casele lor.la sfirsitul luni noiembrie termin cursul de lucrator social.eu am 45 de ani repectiv sotul 48 de ani.suntem casatoriti de 25 de ani.intebarea mea este daca pot sa iau un copil in plasament sub varta de un an ,va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac si unde .,va multumesc anticipat.

 15. Buna ziua .Am 42 ani sunt casatorita am 2 copii o fata de 22ani si un baiat21ani.,lucrez de aproape 5 ani ca babysister in Elvetia ptr o dam cu 5 copii fara atestat sau diploma de asistent social.As vrea sa raman in tara si sa iau un copil in plasament.In conditiile in care eu stau la casa in zona rurala ce sanse am?Va multumesc

 16. buna ziua. Am 58 ani, dar nu arat, sunt foarte activa, si as vrea sa iau un copil in plasament. Sunt casatorita de 30 ani, fata mea este in strainatate, casatorita, iar eu cu sotul stam intr-o casa de 214 mp.Credeti ca avem sanse sa luam un copil?Va multumesc

  • Buna ziua,sint din Bacau si as dori sa devin asistent maternal profesionist,sint casatorita de 35 de ani ,avem a fata de 34 ani casatorita ,la casa ei.Sintem singuri si am foarte mult timp la.dispozitie,as vrea sa am grija de un copil,sa-l educ,sa-l invat lucruri bune pt viata.Am 53 ani ,sint bine ,sanatoasa ,si locuim la casa cu curte!

 17. buna ma numesc elena si am 46 ani,am lucrat in strainatate 8 ani si am cumparat o garsoniera ,dar vreau sa vin in tara si sa iau un copil in plasament.ce trebuie sa fac cui sa ma adresez.multumesc astept raspuns

  • As dorii sa stiu de la ce varsta a copilului se pot plasa in asistenta maternala, intrucat eu as vrea sa iau unul cat msi mic.
   Sotul meu este pastor la biserca baptista si impreuna cu familia si copilul luat in asistenta va frecventa buserica baptista si poste alte activitatii pentru copii in cadrul bisericii, este aceasta o problema?
   Multumesc.

 18. Mă numesc Camelia sunt din Buzau și am 40 de ani ,am un băiat de 15 ani .împreună cu soțul meu ne-am hotărât să luăm un copil în plasament.Avem casă noastră proprietate personală. îndeplinim toate condițiile .Unde trebuie să mergem și cât timp durează toate procedurile?

 19. Buna…
  stiu ce inseamna sa nu ai o familie am crescut 18 ani la casa de copii din barlad iar dupa o casnicie esuata de 20 de ani am stat in italia 10 ani actual sant casatorita cu un italian locuim in romania as dori sa stiu ce sanse am sa fac cursul de asistent maternal profesionist ca sa pot lua un copil in plasament

 20. Buna ziua.Vreau sa stiu si eu cat timp se face o scoala pt a deveni asistent maternal si cat costa aceasta,iar pe langa lucrul acesta vreau sa mai intreb in cazul in care casa mea nu este terminata complect si nu am decat 2 camere momentan si o marchiza pe post de bucatarie fara baie,daca pot lua un copil in plasament.Mi se pare din cale afara ca statul sactina copii in spitale in conditiile acelea inumane si sa nu dea in plasament copii din cauza situatiei in care nu le poti asigura o baie,asi vrea sa iau un copil macar in plasament pt ai face un bine ca despre adoptie nu mai pun problema ca e foarte greu sa o obti

 21. buna seara,am 50 ani, stabilita de 13 ani in spania.vaduva 5 copii mari.am crescut doi nepotei si as vrea sa ma retrag in tara si as vrea sa iau o fetita in plasament.nu imi place singuratatea.locuiesc la tara am toate conditiile necesare .iubesc copii mai presus de orice pe lume
  credeti ca indeplinesc conditiile necesare????

 22. Buna. Si eu sunt internata sa iau in plasament doi copii…pe viitoare adoptie. As vrea sa stiu, daca odata luati, mi se pot inlocui cu altii…asa nu as vrea.

 23. Buna ziua si eu mias dori sa devin asistent maternal am doi copii de 12 si respectiv 2 ani si as mai dori anca o fetita sant sanatoasa unde ma pot adresa pentru anceput multumesc

 24. Buna ziua , ma numesc Camelia, am 52 ani locuiesc la casa am toate conditiile și suNT decât cu cei trei copiii ai mei și cu băiatul ce îl am în grija care este cu dizabilitati majore . Și pentru ca primăria noastră nu ma poate reangaja , am apelat la dumneavoastră pentru a ma ajuta sa devin asistent maternal Va rog sa- mi spuneți dacă ma puteți ajuta cu respect va mulțumesc anticipat .

 25. Buna ziua! As vrea sa devin asistent maternal, am 24 de ani, necasatorita, sunt din Slatina, Olt, locuiesc la casa cu 5 membrii. As vrea sa stiu daca pot lua un copil in plasament si ce trebuie să fac și unde . Multumesc

 26. Daca sunt salariata aș putea sa fiu asistent maternal ? Am deja o fetita de 10 ani ,un loc de munca stabil, casa si toate conditiile pentru crestearea copiilor . Ce sanșe aș avea ?

 27. Buna seara!
  Ma numesc Tudorina-Gina, am 38 de ani, sunt casatorita, am doi copii unul major si unul minor, am casa,teren si as dori sa stiu in ce conditii pot deveni asistent maternal.
  Multumesc anticipat.

 28. Buna seara azi dori sa devin asistent maternal sunt divorțat am 2 fetița una de 12 ani si 23 ani fata cea mică dupa divorț a rămas la taicasu eu am redeschis procesul de reincredintare al fetiței și am primit custodia în exclusivitate cu speranta de a lua fata în italia la școală dar fata este în clasa a 6 și nu dai vrea sa desbusolez fata aducîndu cu mine în italia de aceia am decis de a ma reîntoarce eu în românia pentru fata de a termina studile va multumesc

 29. Bună ziua. Dacă desfășor activitate ca PFA, muncesc de acasă, câte 2-3 zile pe săptămână și nu mai mult de 4 ore pe zi, pot sa devin asistent maternal? Ca sa iau un copil în plasament, e obligatoriu sa nu am nicio alta activitate în afara de cea de asistent maternal?

  • Bună ziua as dori si eu să devin asistent maternal ce studi trebuie să am? si unde se depune cererea?.Sunt căsătorită am 4 Copii si as vrea să mai iau 2 ,o fetiță si un băiat .Eu am 32 de ani.multumesc aștept răspunsul dumneavoastră.

  • Bună ziua as dori si eu să devin asistent maternal ce studi trebuie să am? si unde se depune cererea?.Sunt căsătorită am 4 Copii si as vrea să mai iau 2 ,o fetiță si un băiat .Eu am 32 de ani.multumesc aștept răspunsul dumneavoastră. As vrea să îi iau acasă să am grijă de ei iubesc Copii.

 30. Buna seara. As dori sa devin asistent maternal. Am facultate si locuiesc cu prietenul meu in casa tatalui meu, ei au alta locuință. Eu sant cu prietenul meu de aproape 20 ani. Pot deveni asistent .maternal? Va multumesc.

 31. Buna ziua am 41 de ani si locuim in Italia.Am pierdut 9 sarcini ,nu pot avea copii.Am putea lua in plasament un copil din România? Am vrea sa adoptam dar e foarte complicat noi fiind in alta tara

  • Buna ziua, ati reusit sa primiti raspuns la intrebarea dvs? Si noi suntem intr o situatie similara si am fi interesati, locuim in UK. Multumesc si sanatate multa!

 32. Buna seara ,m-as bucura daca mi s-ar raspunde la mesaj.Am 37 de ani sunt casatorita am 3 copii cu vârsta de 14 ,13 si 9 ani locuim in Austria de aprox.22 ani .Am vrea mult sa luam un copil poate chiar 2 sau 3 in plasament insa nu stim daca e posibil acest lucru.Financiar nu avem probleme.Va multumesc anticipat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here