Ulterior avalanşei de credite contractate în perioada de boom economic, precum şi crizei economice ce a afectat întreaga lume, inclusiv România, a venit şi perioada în care mulţi dintre cei care au luat credite nu au mai putut să le achite. În astfel de situaţii, creditorii, în general, instituţiile bancare (dar nu numai!) au recurs la executarea silită a debitorilor lor, în multe dintre cazuri apelând la poprire.

Având în vedere interesul manifestat de un astfel de subiect, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm câteva informaţii minimale referitoare la poprire.

Care este obiectul popririi?

Potrivit legii, poprirea poate avea ca obiect sumele de bani sau efectele (orice bun mobil) pe care debitorul poprit le are de primit de la terţul poprit.

Astfel, potrivit art. 780 alin. 1 din Codul de procedura civilă, sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente; de asemenea, reţinem că pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.

În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728 din Codul de procedura civila1, dacă este cazul.

Legiuitorul arată că poprirea se poate înfiinţa şi asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanţe sunt certe şi lichide.

De asemenea, reţinem că se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie; în acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei.

Există situaţii în care sumele de bani să nu poată fi supuse executării silite prin poprire?

Da, potrivit legii, nu sunt supuse executării silite prin poprire:

 • sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;
 • sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
 • sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri.

Cum procedează creditorul pentru a înfiinţa poprirea?

Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit.

În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, după caz, de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul. Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

Nerespectarea dispoziţiilor mai sus mentionate atrage nulitatea necondiţionată a actelor de procedură efectuate.

Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 780 alin. 1 din Codul de procedură civilă (terţ poprit), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar.

Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

În adresa de înfiinţare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i se va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute.

În cazul în care se solicită înfiinţarea popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate fără personalitate juridică a debitorului persoană juridică.

În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unităţi operaţionale.

Care este efectul înfiinţării popririi?

Din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel.

Când se popresc sume cu scadenţe succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenţă, ci şi asupra celor exigibile în viitor.

Retinem si ca indisponibilizarea se întinde şi asupra fructelor civile ale creanţei poprite, precum şi asupra oricăror alte accesorii născute chiar după înfiinţarea popririi.

Prin efectul indisponibilizării, plata sau cesiunea creanţei poprite nu va fi opozabilă creditorului popritor. De asemenea, nu pot fi opuse creditorului popritor actele de dispoziţie de orice fel făcute ulterior înfiinţării popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite.

Poprirea întrerupe prescripţia nu numai cu privire la creanţa poprită, dar şi în ceea ce priveşte creanţa pentru acoperirea căreia ea a fost înfiinţată.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va înceta decât dacă debitorul consemnează, cu afectaţiune specială, toate sumele pentru acoperirea cărora a fost înfiinţată poprirea, la dispoziţia executorului judecătoresc, în condiţiile prevăzute la art. 720 din Codul de procedură civilă. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care îl va înştiinţa de îndată pe terţul poprit.

În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, instituţiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării acestora potrivit dispoziţiilor art. 786 din Codul de procedură civilă.

În cazul în care titlul executoriu cuprinde o obligaţie de plată în valută, instituţiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în valuta indicată în titlul executoriu a sumelor existente în conturile debitorului, fie în lei, fie într-o altă valută decât aceea în care se face executarea, fără a fi necesar consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă.

Poprirea rămâne în fiinţă în situaţia în care debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat?

Da, poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat; in aceste cazuri, terţul poprit va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care, de la data primirii acestor acte, devine terţ poprit (art. 785 alin. 1 din Codul de procedură civilă).

Dacă debitorul părăseşte unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă, ea îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare; după aflarea noului loc de muncă al debitorului, creditorul îl va aduce la cunoştinţa unităţii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit art. 785 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Care sunt obligaţiile terţului poprit in cazul popririi?

Potrivit art. 786 alin. 1 din Codul de procedură civilă, in termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:

1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2;

2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va proceda potrivit art. 786 alin. 1 din Codul de procedură civilă, comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătaţi la pct. 1 şi 2 din acelaşi alineat numele şi adresa celorlalţi creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.

Terţul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor îndatoririlor şi sancţiunilor prevăzute de lege pentru administratorii-sechestru de bunuri sechestrate.

În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale şi termenul de restituire este scadent, terţul poate cere executorului să le încredinţeze unui administrator-sechestru.

Cand se poate desfiinţa poprirea?

Dacă după înfiinţarea popririi cauza în temeiul căreia s-a înfiinţat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va dispune desfiinţarea popririi printr-o adresă către terţul poprit.

Atunci când poprirea a fost validată, desfiinţarea acesteia se va face de instanţa de executare prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor.

Potrivit art. 793 alin. 2 din Codul de procedură civilă, când creanţa debitorului poprit este garantată cu ipotecă, acesta va putea cere, în temeiul acestei adrese sau, după caz, al încheierii rămase definitivă, radierea notării popririi sau a intabulării strămutării dreptului de ipotecă în cartea funciară.

Dispoziţiile art. 793 alin. 2 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător în cazul radierii popririi asupra unor creanţe sau altor bunuri mobile incorporale, înscrise în alte registre de publicitate decât cartea funciară.

________________________

1Art. 728 din Codul de procedura civila: (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

(4)Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.

(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

25 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Am si eu o intrebare la dvs. In cazul unei popriri facute la o societate care nu este de gasit sub nicio forma pt a fi inmanata, iar contribuabilul este gasit ca isi desfasoara activitatea in cadrul altei societati, ce se poate face?
  Se anuleaza prima poprire si se scoate o a doua poprire catre societatea unde contribuabilul isi desfasoara activitatea in prezent?

 2. Buna seara! Angajatorul mi-a retinut popririle pentru executori (trei la numar), a platit salariul prin casierie (restul, diferenta), dar nu a platit banii retinuti la executori; angajatorul are conturile blocate prin hot. jud ! Cat timp poate retine banii? Retinerea este legala? Pot solicita sa faca plata prin posta? Pe perioada neplatii la executori nu beneficiez de dobanda bancara, am banii blocati la angajator! Ce pot face? Imi poate returna banii? Multmesc anticipat!

 3. buna ziua.am avut un credit pe care nu l-am platit, in fine s-a facut poprirea pe salariu de 1 an si 6 luni in valoare de 2500 euro + chelt.de judecata 1900 lei.m-au sunat de la banca sa-mi prezinte o oferta de lichidare a creditului.am refuzat oferta si am intrebat cat mai am de platit.
  mi s-a raspuns ca mai am de platit 2100 euro.eu chiar nu am platit decat 800 euro, adica ce penalitati pot avea incat…..intrebarea este ce pot face in acest caz deoarece nu vreau sa platesc aiurea.
  multumesc

 4. buna ziua. am o poprire pusa pentru ne plata unui credit mai vechi. in respectivul cont imi intra o pensie de handicap care teoretic nu poate fi poprita. egzista posibilitatea de a fi ridicata poprirea de pe respectivul cont? multumesc anticipat.

 5. Buna ziua ,
  Am un PFA si nu mi-am platit contributiile pentru cas cass impozit , pentru perioada ianuarie / iulie 2016 . E legal sa mi se faca poprire pe contul bancar ?
  Multumesc

 6. Buna ziua,

  Am o creanta de la Orange pentru un abonament si un telefon luate in mai 2013, in valoare de 2600 lei. Creanta a fost vanduta catre Get Back Recovery in aprilie 2016 si in iulie 2016 am luat legatura cu ei, acceptand sa platesc in 10 rate cate 260 de lei pana la stingerea creantei. Am platit pana acum 2 rate, prima de 300 de lei si a doua de 260 de lei. Intrebarea mea este daca pot plati lunar si o suma mai mica (50-100 de lei, avand in vedere faptul ca nu mai am fonduri suficiente) fara sa risc sa mi se puna poprire pe salariu sau sa fiu executata silit. Se poate?

  Multumesc

  • Buna ziua. Va ros sa-mi spuneti cum sa procedez in cazul unei popriri in curs de judecata, la care nu sunt citat, ce trebuie sa fac. daca se va da hotararea de executare ce trebuie sa fac pentru a limita cuantumul popririi pe o pensie de 1500 lei, fiind unicul intretinator al unei familii cu un copil minor? dar luand in calcul si 2 credite cu rate lunare in valoare de 420 lei si un card de cumparaturi la care lunar alimentez cca 1000 lei ? ce trebuie sa fac, unde sa ma adresez sa previn poprirea maxima? multumesc

 7. bunaziua va rog sa ma ajute cineva si anume;este legala oprirea sub forma de garantie cumulata reprezentand[1 garantie asupra casei de marcat cu care lucrez pentru eliberarea bonurilor fiscale. 2 garantie asupra sumelor viitoare pe care le voi incasa din vanzarea biletelor] mentionez caci lucrez la o institutie de stat ca si cond. auto

 8. Buna ziua.
  va rog respectuos sa ma ajutati prin cunostintele dvs.
  Sant angajat la o firma cu un program de 4 ore pe zi si un salariul de 648 lei brut si 386 lei net.Din iunie 2016 am o poprire infintata de ANAF iar astazi firma a mai primit pe numele meu o poprire de la un executor judecatoresc .(entru un credit BRD din anul 2007).Va rog sa imi spuneti daca poate fi aplicata si aceasta proprire.Va multumesc si va doresc La Multi Ani.

  • Am o ind.sociala de 520 ron din care executorul imi opreate163 ron prin banca.Acest lucru ese legal? Am auzit ca nu este legal si pot sa cer bani inapoi .Daca da cum trebuie procedat?

 9. Buna ziua, banii proveniti de la o fundatie externa sunt supusi popririi?Pe extrasul de cont apare: „ajutor din fonduri externe de la fundatia….”.multumesc anticipat

 10. Mama sa împrumutat la casa pensiei şi eu am fost girant.Nu a mai plătit şi mi-a venit poprire pe salariu,dar şi lui mama ia venit poprire.Este legal să ne rețină la amîndoi?

 11. Buna ziua
  Va rog sa^ mi spuneti daca la pensionare, angajatorul iti plătește ajutoare materiale constând în câteva salarii impozabil urmare a conventiei dontre patronat si dinficat acestea sunt supuse popririi?? Poprirea este pt calitatea mea de fideiusor la un credit?, multumesc

 12. Buna ziua ,am si eu o nelamurire si nu stiu cum sa o rezolv…doamna judecator executoresc nu stie ori nu vrea sa ma informeze. Sunt girant si printr-o intarziere a debitorului s-a instalat poprirea pe contul meu bancar. Am scos extrasul de cont am fost la dansa la cabinet si mi-a deblocat contul,dar doar pe 3/4 din salariu, deci 1/4 si alte sume provenite din alte surse se opresc+rata care o plateste debitorul. Sunand-o si cerand detalii cum sa scap de poprire de tot pe motivul ca rata o plateste debitorul , imi spune ca trebuie sa facem o scrisoare amandoi catre dansa ,cum ca debitorul isi asuma sa plateasca singur . Cum ar trebui sa fie scrisoarea aceea ,cine sa o faca si cui sa o trimitem ( doamna judecator executoresc a spus ca pe mail-ul dansei) . Multumesc anticipat.

 13. buna ziua
  am o poprire pe cont care imi trage angajatorul o treime din ei,dar m-i s-a virat o suma de bani care nu este salar si executorul mi-a luat suma integrala.L-am sunat si mi-a zis ca daca nu este virament salarial suma se i-a integral.
  Are voie sa imi i-a toata suma

 14. Buna ziua..am nevoie de ajutorul dv cu un sfat…am avut sechestru pe casa mea..il am si acum…am terminat de platit ce aveam din 10 ianuarie…executorul nici pana acum nu mia scos imobilul de sub sechestru..ce pot face? Ma rog de ei in fiecare zi…in dar timp are dreptul executorul sa mi scoata casa de sub sechestru? Unde pot face contestatie va rog?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here