26 Februarie, 2018

Înfiinţarea unui ONG – o situaţie de consiliere în paşi

Revoltați, inspirați sau pur și simplu împinși de dorința de a provoca schimbarea, cetățenii se implică adeseori în acte care vizează atât comunitățile, cât și statele în care trăiesc. O problemă care necesită rezolvare, indiferent de natura ei, își găsește frecvent rezolvarea în mâinile cetățenilor deciși că “mai binele” este posibil. Însă, pe măsură ce amploarea problemei și modalitățile de abordare ale sale cresc, concertarea eforturilor devine un imperiativ.

În aceste situații, cel puțin două sunt posibilitățile pe care le au la îndemână cetățenii: să își unească forțele spre a lucra ca un grup informal, care să apeleze  ocazional la susținerea unor organizații mai puternice, sau să înființeze o entitate asociativă și non-profit proprie, care să le reprezinte interesele.

Domnul M., din situația de consiliere prezentată în cele ce urmează, se încadrează în această a doua categorie. După ce consilierul BCC i-a oferit resursele informaționale de care avea nevoie, noi plusăm și îi urăm mult succes în activitatea pe care o va întreprinde.

Problema: Domnul M. dorește să înființeze o organizație neguvernamentală. A încercat să afle mai multe informații despre ce trebuie să facă în acest sens și crede că primii pași pe care trebuie să îi intreprindă sunt:

1. Să depună o cerere pentru disponibilitate de nume;

2.  Să plăteasca o taxă de 5 lei pentru înscriere.

Pentru că nu este sigur că informațiile pe care le deține sunt corecte, domnul M. s-a adresat Biroului de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru a afla care sunt primii pași în înființarea unei Asocații neguvernamentale și non-profit, dar și pentru a verifica dacă informațiile pe care le posedă sunt corecte. În măsura în care datele pe care le deține sunt corecte, domnul M. a dorit să afle unde ar trebui să depună cererea de disponibilitate de nume și, respectiv, să plătească taxa de înscriere.

În răspunsul său, consilierul BCC i-a furnizat domnului M. informațiile solicitate, indicând pașii pe care solicitantul ar trebui să îi urmeze în înființarea unei asociații, după cum urmează:

Pasul 1: Organizarea ședinţei de înfiinţare a ONG-ului.

La aceasta participă toţi membrii fondatori, care stabilesc statutul şi apoi actul constitutiv. Cele două documente (statut şi act constitutiv) se multiplică în cel puţin 6 exemplare (însă este recomandat ca numărul acestora să fie de 8, întrucît 6 se depun la Judecătorie).

Pasul 2: Pentru înființarea ONG-ului, se depune la Judecătorie un dosar, care va conține:

Actul constitutiv și statutul. Actul constitutiv consfințește hotărârea fondatorilor de înființare a Asociației și desemnează organele de conducere, iar Statutul definește corpul și obiectivele Asociației, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. Ambele documente trebuie autentificate la notar, în câte 5 exemplare fiecare.

Din experiența altor situații de consiliere pe aceeași temă, reprezentantul BCC l-a sfătuit pe domnul M. să pună la dispoziția  notarului propunerea pentru aceste acte, pentru ca notarul să facă eventualele observații pe marginea documentelor, cu câteva zile înainte de data la care v-ați propus autentificarea.

Totodată, consilierul BCC  l-a informat pe domnul M. că, în măsura în care, oricând pe parcursul procedurii de dobândire a personalității juridice sau ulterior, mai sunt necesare exemplare autentificate suplimentare, este util să fie prezentată o fotocopie aceluiași notar care a făcut autentificarea inițială.

Ulterior, consilierul BCC a pus la dispoziția solicitantului modele orientative pentru  Actul constitutiv și Statut, conținând și câteva adnotări:

ACT CONSTITUTIV

al ASOCIAȚIEI __________________

A) ASOCIAȚIA _________________ este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii, ai carei membri fondatori sunt:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______ nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

B) Denumirea asociației este Asociația _______________, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul _________ din ____________ eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Relații cu Publicul și Cooperare cu ONG.

C) Membrii asociației doresc să se asocieze și au ca scop propus [Obs.: scrieți scopul așa cum apare în Statut].

D) Sediul Asociației ____________________________ este in ________________________________________.

E) Durata de funcționare a Asociației _________________ este pe termen nedeterminat.

F) Patrimoniul de la data constituirii Asociației __________________ este format din activul inițial al Asociației, alcătuit din raportul in bani al asociaților, de câte ____________ lei fiecare asociat, in valoare totală de __________________ lei.

G) Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației:

 Consiliul Director:

1.XXXXXXXXXXXXXXXX – președinte;

2.XXXXXXXXXXXXXXXX – vicepreședinte;

3.XXXXXXXXXXXXXXXX – vicepreședinte [Obs.: sau secretar general];

 Cenzor:

XXXXXXXXXXXXX, contabil autorizat conform [Obs.: numărul autorizației, al carnetului eliberate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați], cetățean român, posesor al cărții de identitate ______________, eliberată de____________ la data de ____________, cod numeric personal ______________, domiciliat in ___________________________________.

H) Persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice:

1.________________ sau

2.________________.

MEMBRII FONDATORI:

[nume și semnaturi]

_____________________

STATUTUL  ASOCIAȚIEI __________________

ART. 1. Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 și potrivit prezentului Statut, Asociația _________________.

ART. 2. Asociația __________________ este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat in ______________________________.

ART. 3. Asociația ___________________ este persoana juridica română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul __________ din __________ eliberată de către ____________________.

ART. 4. Asociația _________________ este o asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public.

ART. 5. Durata si sediul.

Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată si are sediul în ___________________________.

ART. 6. Asociația poate deschide filiale și in alte localități sau județe din țară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra in uniuni sau federații, cu alte instituții si persoane juridice sau fizice din țara si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7. Scopul.

Membrii Asociației _______________________ doresc să se asocieze in scopul

_____________________________________________________

_____________________________________________________

[Obs.: scrieți aici cât mai detaliat scopul ONG-ului, de exemplu: promovării și apărării drepturilor si libertăților omului, in principal a libertății conștiinței si a dreptului la libera exprimare, etc.]

ART. 8. Activități.

Pentru realizarea scopului declarat, asociația își propune realizarea următoarelor activități:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

[Obs.: scrieți cât mai detaliat ce vă propuneți să întreprindeți, iată câteva exemple:

a) Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative.

b) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice si alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.

c) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică.

d) Dezvoltarea de programe proprii și in regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate.

e) Dezvoltarea unor activități economice proprii in vederea autofinanțării.

f) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.]

ART. 9. Membrii.

Asociația este compusă din:

a) Membri;

b) Membri de onoare (fără drept de vot);

c) Colaboratori voluntari;

d) Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii.

Poate deveni membru al Asociației __________________ orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contributie importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită in domeniile de interes ale Asociației. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai asociației.

ART. 10. Drepturile si obligațiile membrilor.

Membrii Asociației ___________________ au urmatoarele drepturi și obligații:

- Să participe la activitățile organizate de Asociație,

- Să facă propuneri in Adunarea Generală;

- Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;

- Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere.

- Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației.

- Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației.

- Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.

ART. 11. Structura.

Organul de conducere al Asociației ____________________ este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea asociaților.

Organul executiv al Asociației ___________________ este Consiliul Director.

Organul de control al Asociației ___________________ este cenzorul Asociației.

Organul de reprezentare a Asociației _________________ este reprezentat de Președinte și de cei doi Vicepreședinți (sau de Președinte, Vicepreședinte și Secretar general).

ART. 12. Adunarea Generală.

Adunarea Generală reprezintăorganul de conducere al Asociației.

Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor Asociației.

ART. 13. Ședintele Adunării Generale.

Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în sedința ordinară și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită in prezența a jumătate plus unu din membrii asociației.

ART. 14. Convocarea Adunării Generale.

Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/3 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise sau telefonice.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/2 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii prin înștiințări scrise sau telefonice.

ART. 15. Atribuțiile Adunării Generale.

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director și a Președintelui;

d) alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

e) înființarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului asociației;

g) dizolvarea și lichidarea asociației; stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, președintele Asociației decide.

ART. 16. Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociației _________________ și este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei și maximum șapte. Președintele conduce Consiliul director și reprezintă asociația în relațiile cu terții.

ART. 17. Ședințele Consiliului director.

Consiliul director se întrunește în ședința ordinară o dată pe lună, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

ART. 18. Atribuțiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenței sale, Consiliul director:

a) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociatiei;

d) aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea celui in cauză sau la cererea a cel puțin doi membri ai asociației.

e) poate imputernici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociației, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

f) hotărăște schimbarea sediului Asociației.

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

ART. 19. Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului și al activitații economico-financiare a asociației este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care săpreia atribuțiile de control al activitații asociației. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puțin un membru al asociației și un expert contabil.

ART. 20. Președintele.

Președintele Asociației __________________ are următoarele atribuții:

a) reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

b) coordonează activitatea compartimentelor Asociației.

c) conduce Consiliul director și prezidează Adunarea Generală.

d) îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

În lipsa Președintelui asociației, vicepreședinții exercită atribuțiile acestuia.

ART. 21. Patrimoniul.

Patrimoniul inițial al Asociației ___________________ este de ______ lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul asociației este alcătuit din:

a) cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moșteniri;

b) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul asociației.

c) înființarea de societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.

d) alte venituri prevăzute de lege.

ART. 22. Modificarea statutului.

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Prezentul Statut redactat in limba romană, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire și intră in vigoare la data înregistrării sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria _____________________.

ART. 23. Dizolvare.

Dizolvarea Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociației intră in patrimoniul unei alte asociații sau fundații cu scop identic sau asemănator care va fi desemnată de Adunarea Generală.

MEMBRII FONDATORI:

[nume şi semnături]

_____________________

Pasul 3: Obținerea dovezii de disponibilitate a denumirii alese pentru Asociație se obține de la Ministerul Justiției, Serviciul de relații cu publicul și cooperare cu ONG-uri.

La obținerea dovezii de disponibilitate a denumirii sunt necesare:

- un formular specific

- dovada (chitanța) pentru achitarea unei taxe pentru disponibilitate denumire ONG. Aceasta se obține de la Trezoreria de  care aparține solicitantul, în urma plății tarifului la zi pentru denumire.

Formularul și chitanța se trimit (păstrați o copie) la Ministerul Justiției care eliberează dovada disponibilității de denumire în termen de 3 zile lucrătoare. Dacă se optează pentru trimiterea formularului prin poștă, este recomandată metoda confirmării de primire și a se specifica pe formular ca răspunsul este așteptat tot prin poștă, indicându-se adresa.

Se completează următorul formular:

CERERE

Pentru acordarea disponibilităţii denumirii

1. Solicitantul:

- Numele/Denumirea: se trece numele persoanei care se ocupă cu demersurile de înfiinţare

- Domiciliul/Sediul: e suficient localitatea

2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federaţie) pentru care se solicită verificarea:

3. Denumirea a cărei verificare se solicită:

4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

5. Tariful achitat:  conform chitanţei nr……………………., ataşată

6. Data:

7. Semnătura solicitantului

Domnului ministru al Justiției,

Pentru că este nevoie de un sediu în care viitoarea entitate să funcționeze, consilierul BCC a făcut câteva observații:

1. Dacă spațiul în care va avea sediul Asociația este închiriat, contractul de închiriere este necesar, în copie autentificată, și, bineînțeles, de acordul proprietarului. În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, se cere acceptul oficial al băncii creditoare.

2. Dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăți (bloc, vilă), se mai cer urmatoarele: a. Acordul vecinilor cu pereți comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnături cum că sunt de acord cu funcționarea sediului Asociației în apartamentul respectiv);b. Acordul Asociației de Proprietari (Locatari, după caz). Acordul se dă pe un formular tip, care este pus la dispoziție de Uniunea Națională a Asociațiilor de Proprietari.

Pasul 4: Dovada existenței unui patrimoniu.

Patrimoniul inițial pentru înființarea organizației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar. Fiind un fel de „zestre” cu care asociația pornește la drum, patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancară, preferabil cea cu care se lucrează și după începerea activității (nu este practic să schimbați banca). Pentru că nu toate băncile acceptă depunere de patrimoniu inițial pentru ONG-uri, este necesară o discuție prealabilă cu reprezentantul băncii alese.

De asemenea, trebuie să completați un formular, să anexați o fotocopie de pe actul constitutiv și să achitați o taxă de deschidere de cont.Veți primi un extras de cont doveditor. Banii rămân blocați până la obținerea hotărârii judecătorești de înființare, când veți putea  transfera banii într-un cont bancar propriu-zis.

Pasul 5: Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor, solicitat în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și in scopul întăririi administrării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice, care au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

Actele necesare pentru obținerea lui sunt următoarele:

Pentru persoane fizice:

- cerere tip;

- actul de identitate;

- taxă fiscală;

- împuternicire în situația în care sunteți reprezentat de alte persoane

Pentru persoane juridice:

- cerere tip;

- copie de pe actul constitutiv;

- taxă fiscală;

- în cazul în care certificatul este solicitat de către o altă persoană decât asociatul, este necesară o împuternicire semnată de către un asociat și stampilată;

Câteva întrebări cheie:

- Când se eliberează cazierul fiscal? Pentru a afla exact durata puteți contacta telefonic birourile județene.

- Care este valabilitatea acestuia? Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat.

- De unde se eliberează? Cazierul fiscal se emite de Administrația Finanțelor Publice în raza căreia persoana solicitantă își are domiciliul.

Depunerea cererilor și eliberarea certificatului de cazier fiscal pentru persoane juridice aflate în una din urmatoarele situații:

- la înființarea societăților comerciale, a societăților cooperative și a cooperativelor agricole;

- la cesiunea părților sociale sau a acțiunilor de către noii asociați sau acționari;

- la numirea de noi reprezentați legali, precum și cu prilejul efectuării majorării de capital social, se face direct la Oficiul Registrului Comerțului.

Pasul 6: Cerere adresată președintelui Judecătoriei, din raza căreia se află sediul.

După întocmirea dosarului, trebuie să mergeți cu acesta la judecătorul de serviciu de la Judecătoria de pe raza căreia se află sediul, pentru verificare. Dacă dosarul este complet, va fi achitată o taxa de timbru la Direcția Finanțelor Publice Locale pe raza căreia se află Judecătoria.

După ce v-ați achitat și de această obligație, vă întoarceți la Judecătorie și depuneți dosarul complet, însoțit de un timbru judiciar. Veți fi înștiințat când să vă prezentați în fața instanței, de regulă între 5 şi 10 zile.

* În ziua anunțată, trebuie să fiți prezent în holul Judecătoriei și să vă așteptați rândul. În fața judecătorului, răspundeți pentru ce ați făcut solicitarea (“solicităm recunoașterea personalității juridice a asociației…conform cu cererea din dosar).

De regulă, în aceeași ședinţă veți obține sentința civilă de înscriere a Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, dar trebuie să treacă 5 zile până ce sentința devine definitivă și irevocabilă.

După 2 săptămâni de la pronunțarea sentinței civile depuneți o cerere la Judecătorie pentru eliberarea Sentinței civile și a Certificatului de înscriere.

Pasul 7: Eliberarea copiei de pe sentința civilă: La 2 săptămâni după pronunțare (termenul de transcriere a sentințelor în registrul Judecătoriei), depuneți cerere la Judecătorie pentru eliberarea Sentinței civile (care este, de fapt, avizul de funcționare) și a Certificatului de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF, echivalentul pentru entități non-profit al Registrului Comerțului).

Model de cerere se obține de la Grefierul de serviciu, sau scrieți dvs. una direct. Plătiți la CEC taxa pentru eliberarea unui număr de copii autentificate după Sentința civilă (Sfat: e bine să cereți 4-5 copii). Ridicați de la Judecătorie Sentința și Certificatul, autentificate + copiile autentificate, și Certificatul de înscriere în RAF.

Atenție! Pentru eliberarea Certificatului de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor fondatorii (asociații) trebuie să depună la Judecătorie cazierul fiscal. Cazierul Fiscal este eliberat de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la depunerea cererii. Se achită o taxă de timbru. Pentru amănunte consultați OG 75/2001 și OUG 86/2003

Pasul 8: Atribuirea Codului Fiscal

Pentru a putea desfășura operațiuni financiare, aveți nevoie de un Cod Fiscal (atenție: organizațiile non-profit nu primesc și număr de înregistrare în Registrul Comerțului, așa cum au societățile comerciale!) La DFPL de care aparține imobilul în care aveți sediul, depuneți dosar cu: Statut, Act constitutiv, Sentința civilă (aviz de funcționare), Certificatul de înscriere în RAF (toate în copie), timbru fiscal, două cereri “cod 010″ (pe care vi le dă inspectorul fiscal) completate. Termen: maxim 10 zile.

Pasul 9: Obligatoriu—Ștampilă și imprimare cu regim special

Ștampila este necesară pentru a însoți practic orice semnătură a membrilor consiliului director și chiar pentru deschiderea contului bancar. Sfat: faceți 2 ștampile, una de birou și una de buzunar. La comandare se prezintă o copie de pe Codul Fiscal. Apoi ar trebui să vă comandați facturier și chitanțier și să vă luați fișa de magazie pentru evidența formularelor cu regim special.

Pasul 10. Deschiderea contului bancar.

Ca să puteți efectua operațiuni financiare, deschideți cont la orice bancă vă convine. Contul se deschide pe loc: mergeți la primul ofițer de credit liber, având la voi Sentința civilă si Codul Fiscal, în copie legalizată (care se va înapoia) și încă o copie xerox (care se reține). Apoi transferați, prin Ordin de plată la bancă, banii depuși la CEC. Operațiunea durează circa 3 zile. Banii se deblochează astfel și se pot utiliza pentru nevoile Asociației.

ALTELE

Cereți la Ministerul Justiției să vi se comunice numărul de înregistrare în registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial (nu este taxă și nici formular-tip pentru asta). Este diferit de numărul din RAF-ul de la Judecătorie.

LEGISLAȚIE UTILĂ

Lege nr. 32/1994  privind sponsorizarea

Lege nr. 195/2001, Legea voluntariatului

Lege nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656, din 25/07/2005

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Lege nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 905, din 20/12/2011, a asistenței sociale

Ordin nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299, din 06/05/2003, privind eliberarea avizului în vederea acordării personalității juridice

Ordin nr. 808/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 847 din 27/11/2003, privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și filialelor acestora și de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică

Ordin nr. 3571/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243, din 09/04/2003 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003.

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Ordonanța nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal

Ordonanța nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

Regulament din 26/04/2000 privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Instituții  de adresare – cele descrise la fiecare pas.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Comentarii

 • Răspunde
  Marius
  iunie 2 2014

  As dori sa stiu cam care ar fi costul estimativ al acestei proceduri.
  Multumesc,
  Marius

 • Răspunde
  gabi
  iulie 18 2014

  Cost iulie 2014:
  900 lei capital
  100 lei taxă timbru
  20 lei cazier fiscal fiecare membru
  38—40 lei obținere Disponibilitate denumire
  Plus costuri redactare și atestare sau autentificare act constitutiv și statut.

 • Răspunde
  Alina
  decembrie 18 2016

  Buna. Am o fetita cu autism si as dori sa creez un ONG pt strangerea de donatii,pt terapia de recuperare. Imi spuneti va rog,care este nr minim de persoane pt infiintare si daca se poate folosi adresa de domiciliu ca sediu social al ONG-ului. Multumesc

Scrie un comentariu