1. Societatea are obligaţia de a elabora situaţii financiare anuale. Operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în cazul fuziunii, divizării sau lichidării, conform art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste entităţi aplică OMFP nr. 1.802/2014, OMFP nr. 1.969/2007, OMFP nr. 1.286/2012.

2. Situaţiile financiare anuale sunt documentele oficiale ale societăţii. Situaţiile financiare anuale constituie, în accepţiunea legiuitorului român, „documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a operatorilor economici şi persoanelor juridice fără scop patrimonial (..) care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată”. 

3. Situaţiile financiare anuale se depun la ANAF în termenul legal. Situaţiile financiare anuale se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (operatorii economici în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar iar persoanele juridice fără scop patrimonial în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar).

4. Situaţiile financiare anuale nu se depun în mai multe seturi pentru acelaşi an. Potrivit art. 36^1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, legiuitorul a stabilit faptul că: „Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.”

5. S-a legiferat procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale. Cu toate acestea, având în vedere anomaniile care pot apărea în practică, cadru legal contabil a fost extins în anul 2016 cu procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii, aprobată prin Ordinul MFP 450/2016. Această procedură a fost modificată şi completată prin Ordinul nr. 543/2017, care produce efecte începând cu 7 aprilie 2017. Prin urmare, cadrul legal care reglementează îndreptarea erorilor din situaţiile financiare, în vigoare la această dată, dă dreptul operatorilor economici şi persoanelor juridice fără scop patrimonial să transmită unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (la ANAF) un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale. Îndreptarea erorilor din situaţiile financiare se poate realize numai prin depunerea la ANAF pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale.

6. Lista informaţiilor care suportă corectare este limitativă şi cuprinde: 1) denumirea entității raportoare; 2) activitatea CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN); 3) forma de proprietate; 4) numărul de salariați și/sau alţi indicatori raportați prin formularul “Date informative”; 5) situaţia determinată de transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale; 6) situaţia determinată de transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.). Prin Ordinul nr. 543/2017, a fost introdusă în lista informaţiilor care pot fi corectate şi situaţia determinată de depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.

7. Erorile contabile. Pentru îndreptarea erorilor din situaţiile financiare care se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile fiecărui tip de entitate (pct. 66 din OMFP nr. 1.802/2014, pct. 55 din OMFP nr. 1.969/2007, pct. 134 din OMFP nr. 1.286/2012) nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

8. Apare obligaţia indicării naturii erorii corectate. Referitor la procedura de corectare a erorilor constatate, prin Ordinul nr. 543/2017, a fost introdusă obligaţia administratorului de a depune o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Anterior apariţiei Ordinului nr. 543/2017, nu era prevăzut necesitatea indicării naturii erorii corectate. Indicarea naturii erorii corectate în cadrul declarației pe propria răspundere a administratorului se aplică și în cazul depunerii ulterioare de declarații de inactivitate.

9. Termenul maxim de corectare. In varianta anterioară a actului normativ, existau prevederi potrivit cărora, termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori. În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

10. Precizări MFP: „Față  de  ordinul  în  vigoare  care  prevede  un  termen maxim  de  corectare pentru toate erorile prevăzute de procedură, se propune ca un termen maxim să se aplice doar pentru cele cuprinse la pct. 3 și 4 din procedură, respectiv cele referitoare la următoarele tipuri de erori: (i) depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric; (ii) transmiterea electronică de situații financiare a nuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale; (iii) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe proprie răspundere, raportul auditorului statutar etc.). În plus, termenul maxim până la care pot fi corectate situațiile financiare anuale se extinde cu un an, corectarea potrivit procedurii putând fi efectuată cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori. În aceste condiții, pentru erorile cuprinse la pct.3 din procedură, respectiv cele referitoare la completarea eronată a: a) denumirii entității raportoare; b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN); c) formei de proprietate; d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul „Date informative” nu mai este prevăzut un termen maxim de corectare. Precizăm că elementele prevăzute la pct. 3 din procedură reprezintă fie date de identificare a entității raportoare, fie informații cu caracter statistic, care pot fi verificate și pe baza altor raportări, nu doar a celor contabile.”

11. Regimul sancţionator. Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor. Corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entitățile respective de sancțiunile contravenționale prevăzute de legea contabilității.

Ai nevoie de Legea contabilităţii nr. 82/1991? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here