Ca urmare a aprobării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Pensii Publice a făcut o serie de precizări privind valoarea punctului de pensie, câştigul salarial mediu brut, contribuţia de asigurări sociale, venitul lunar asigurat, ajutorul de deces, indemnizaţia de însoţitor.

Valoarea punctului de pensie este, în anul 2012, de 732,8 lei. Precizările CNPP fac trimitere la art.102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Alineatele 2-4 ale acestui articol erau, iniţial prevăzute să intre în vigoare la 1 ianuarie a.c., dar aplicarea lor a fost amânată până la 1 ianuarie 2013, potrivit art. II, art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011.

Alineatele 2-4 ale art.102, a căror aplicare a fost amânată până anul viitor, prevăd că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. În situaţia în care unul dintre indicatorii menţionaţi – rata inflaţiei sau creşterea reală a câştigului salarial mediu brut – realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă; în situaţia în care indicatorii au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de  2.117 lei.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. Atât baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor, cât şi baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator sunt prevăzute în Codul fiscal.

● Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 2964 alin.(2) şi ale art. 2965 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.

● Art. 2964 alin. (1) din Codul fiscal, la care se face trimitere, prevede că baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, care include:

veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;

indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;

remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;

remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile comerciale administrate în sistem dualist, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;

sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;

sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;

sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;

indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;

indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Naţională a României, peste limita a de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;

remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii;

–  indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

–  ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;

veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;

– orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în vederea impunerii.

● Potrivit alineatului (2) al aceluiaşi articol, în situaţia în care totalul veniturilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului. Acesta este câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individualǎ de asigurare sau în contractul de asigurare socialǎ este de 741 lei, iar nivelul maxim este de 10.585 lei.

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Baza de calcul se referă la persoanele prevăzute la art.36 alin.1-IV, anume persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

 Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale se stabilesc, pentru anul 2012, dupǎ cum urmeazǎ: – 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; – 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator; – 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este, deci, de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 29618 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal (astfel cum a fost, recent modificată această prevedere prin O.U.G. nr.125/2011, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012), şi ale art. 19 alin.(1) din Legea nr. 294/2011 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat în 2012.

● Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

● În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. Această reglementare este dată de prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

■ Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel: ● în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  2.117  lei; ● în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

Temeiul legal îl constituie prevederile art.18 din Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012. ■ Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate. Începând cu data de 1 ianuarie 2012, indemnizaţia este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ în condiţiile legii, respectiv 587 lei. Indemnizaţia pentru însoţitor se acordǎ potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

■ Indicele  de corecţie  utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri. Începând cu luna ianuarie 2012, indicele de corecţie se calculează astfel: : (31,3 puncte procentuale – 3,5 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 88818.

Cadrul legal îl constituie dispoziţiile art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here