Recenta Lege nr. 89/2019 a adus modificări și completări la O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, fiind aprobate totodată și unele măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului.

În vigoare  din data de 6 mai, legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019. 

„Se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior”

O completare la ordonanţă prevede că, în situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

De reţinut:

● Reglementarea se aplică şi pentru persoana care se află într-o nouă situaţie de adopţie, de încredinţare a copilului în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore.

● Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei, conform art. 2 (2) din ordonanţă.

● Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară – potrivit art. 2 (1) din ordonanţă. 

Cuantum majorat al indemnizaţiei – condiţii

Plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită

realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației.

În forma în vigoare înainte de 6 mai, condiţia era ca nivelul veniturilor să nu depăşească de 3 ori cuantumul minim al indemnizaţiei. 

Recuperarea sumelor încasate necuvenit

Prin completările aduse la ordonanţă, nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana îndreptățită și-a îndeplinit obligațiile fiscale prevăzute de lege.

● Într-o asemenea situaţie, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenței dintre cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului încasate și nivelul lunar al stimulentului de inserție la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfășurat o activitate.

● Culpa persoanei care a încasat drepturi necuvenite se materializează prin folosirea de către aceasta, cu intenție, a unor documente despre care cunoștea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realității sau nedeclararea unor informații. 

Obligaţii pentru angajator

– Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) – vezi mai sus trimiterea la textul de reglementare din ordonanţă –, precum şi, prin completarea adusă de recenta lege, pentru concediu în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiția ca cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului să fie alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

– În cazul persoanei angajate, aflate în situaţia de mai sus, angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

– Angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu – potrivit modificărilor semnalate – salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, dar obțin venituri supuse impozitului (stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației).

– Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului pe venit, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, salariata (sau salariatul) are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

– Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție în condiţiile de mai sus, dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu. 

Reglementări de aplicare, în condiţiile Legii nr. 89/2019

– Prevederile din ordonanţă, astfel cum au fost modificate şi completate de această recentă lege, se aplică și solicitărilor depuse anterior datei de 6 mai și pentru care decizia de admitere, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, nu a fost emisă până la această dată.

– Debitele cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului, constituite până la 6 mai se scutesc de la plată numai în cazul în care titularul acestora se află în situația neconsiderată culpabilă, anume de a nu fi declarat veniturile pentru care persoana îndreptățită și-a îndeplinit obligațiile fiscale prevăzute de lege.

– Prin Legea nr. 89/2019 este detaliată şi procedura de scutire de la plată a debitelor cu titlu de indemnizaţie.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, urmează să fie actualizate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 89/2019.

Ai nevoie de Legea nr. 89/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here