Indaco Seminarii organizează vineri, 7 aprilie 2017, Workshop-ul naţional de achiziţii publice: Analiză, dezbateri şi soluţii în domeniul achiziţiilor publice. Evenimentul va avea loc la Hotel Ibis, Bucureşti şi va fi susţinut de specialişti din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) şi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

ATENŢIE! Pe lângă informaţiile avizate date de specialişti în domeniu, participanţii la eveniment vor beneficia şi de:

  • voucher Lege5 Online (acces gratuit 30 zile la soluţie de documentare legislativă)
  • voucher Consulting Point în valoare 50 Lei*
  • voucher INDACO în valoare de 50 Lei*

** Voucher-ele sunt valabile pentru evenimentele organizate de către Consulting Point şi/sau INDACO până la 31.12.2017.

Cui se adresează evenimentul?

• Autoritaţilor contractante care efectuează achiziţii publice (atât manageri, cât şi funcţionari implicaţi direct în procesul de achiziţii): administraţia locală, administraţia centrală sau alte instituţii;

• Angajaţilor din cadrul firmelor private care participă la procedurile de achiziţii publice;

• Specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor (achiziţii si logistică/investiţii/tehnic/financiar şi juridic);

• Beneficiarilor de finanţări europene care au ca atribuţii procesul de realizare a achiziţiilor conform legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

• Managerilor de proiect din mediul de afaceri, din instituţii publice sau persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor, a evaluării ofertelor, ori desemnate ca reprezentanţi ai entităţilor publice în procesul de achiziţii;

• Persoanelor care sunt într-o continuă dezvoltare profesională, indiferent de domeniu.

Așadar, atât reprezentanții Autorităților Contractante, cât și cei ai Ofertanților, indiferent de nivelul de experiență în domeniul achizițiilor publice, sunt invitați să ia parte la acest eveniment, pentru a-și clarifica noile reglementări legislative în domeniul achizițiilor publice.

Tematică

Modulul I

o Aplicabilitatea legislaţiei incidente;

o Rolul compartimentului intern specializat în achiziţii publice/sectoriale în noul cadrul legislativ;

o Interacţiunea şi modul de lucru al compartimentului intern specializat în achiziţii cu celelalte compartimente din cadrul autorităţii/entităţii contractante;

o Principalele Etape ale procesului de atribuire;

o Modul de întocmire al Referatului de necesitate şi cercetarea pieţei în raport cu necesităţile autorităţii/entităţii contractante;

o Rolul Strategiei Anuale a Achiziţiilor Publice ca element strategic în contextul planificarii şi întocmirii proceselor de achiziţie aferente unei execuţii bugetare corecte prin respectarea celor 3E (eficienţa, eficacitate şi economicitate);

o Definirea Programului Anual de Achiziţii Publice (PAAP), respectiv importanţa şi rolul său în Strategia Anuală a Achiziţiilor Publice;

o Strategia de contractare – argumentarea deciziilor la nivelul etapei de planificare/pregătire a achiziţiei;

o Estimarea valorii contractului şi alegerea modalităţii de atribuire.

o Explicitarea provizionului „diverse şi neprevăzute” în contextul noului cadru legislativ atât în domeniul achiziţiilor publice, cât şi la nivel de Deviz General stabilit prin HG nr. 907/2016;

Modulul II

o Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016;

o Achiziţia directă. Proces şi paşi procedurali. Excepţii.

o Modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţi publice/sectoriale: Acordul Cadru, Sistemul Dinamic de Achiziţii, Licitaţia Electronică, Sistemul de Calificare;

o Regulile de Participare în cadrul unui proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică/sectorial;

o Regulile de comunicare atât pe perioada de solicitări de clarificare la documentaţia de atribuire, cât şi în perioada de evaluare a ofertelor;

o Regulile de publicitate şi transparenţă;

o Modul de elaborare a caietului de sarcini, specificitaţii tehnice;

o Explicitarea construcţiei de prevederi contractuale (proiect de contract) în raport cu cerinţele caietului de sarcini şi criteriile de calificare;

o Motivele de excludere în cadrului unei proceduri de atribuire. Excepţii.

o Criteriile de calificare şi selecţie la nivelul unei proceduri de atribuire. Fişa de date. DUAE.

o Criteriile de atribuire, respectiv factori de evaluare în cadrul procedurilor de atribuire;

o Rolul Comisiei de evaluare, experţilor cooptaţi şi al furnizorului de servicii auxiliare în cadrul procesului de evaluare a contractului de achiziţii publice/sectoriale;

o Procesele Verbale Intermediare/ Rapoartele Intermediare şi Finale ale Procedurii;

o Atribuirea contractului de achiziţie/sectorial şi încheierea acordului cadru;

o Finalizarea Procedurii de atribuire, respectiv semnarea contractului;

o Informarea Operatorilor Economici, respectiv comunicările în cauză;

Modul III

o Dosarul achiziţiei publice. Documentele suport, modul de verificare în conformitate cu OMFP nr.923/2014, respectiv paşii procedurali urmariţi de controlorul financiar preventiv (CFPP);

o Managementul de contract a unui contract de achiziţie publică/sectorial. Execuţie, implementare, recepţii, plaţii, aplicare penalităţi, emitere documente constatatoare;

o Rolul terţului susţinător şi al subcontractorilor, atât în perioada de evaluare a documentaţiei, cât şi la nivelul managementului de contract;

o Modificările contractuale. Clasificare, aplicabilitate şi explicitare în managementul de contract;

o Pregătirea documentaţiei necesare controalelor Curţii de Conturi. Aspecte practice în verificare.

Agenda evenimentului

09.00 – 09.30 – Welcome Coffee

09.30 – 12.00 – Sesiune Dezbateri

12.00 – 13.00 – Business Lunch

13.00 – 15.15 – Sesiune Dezbateri

15.15 – 15.30 – Coffee Break

15.30 – 17.00 – Sesiune Dezbateri

Taxa de participare

Taza de participare este în valoare de 476 lei (cu TVA inclus)/participant, în care sunt inclus: mapa de lucru, coffee breaks, business lunch, diploma de participare.

ATENŢIE! Înscrierile la eveniment se fac în baza formularului de participare ce poate fi completat aici, în limita locurilor disponibile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here