Principiul general al deductibilității: Până în anul 2015 inclusiv, sunt deductibile cheltuielile numai efectuate în scopul obţinerii de venituri impozabile. Din anul 2016, sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice.

Anul 2015:

 • cheltuieli în scopul realizării de venit (nedeductibile, deductibilitate limitat, deductibile) și
 • cheltuieli care nu sunt în scopul realizării de venit (nedeductibile).

Anul 2016:

 • cheltuieli în scopul desfășurării activității (nedeductibile, deductibilitate limitat, deductibile) și
 • cheltuieli care nu sunt în scopul desfășurării activității (nedeductibile).

Termenul de raportare: regula = 25 martie inclusiv a anului următor; excepția = 25 februarie inclusiv a anului următor.

 • Plătitorii de impozit pe profit completează și depun declaraţia privind impozitul pe profit (formularul 100), anual, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
 • Depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor: cultele religioase, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. De asemenea, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu excepția contribuabililor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 

Algoritmul de calcul aplicat la închiderea anului 2016 de către plătitorii de impozit pe profit: Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate în contabilitate, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Indicatori

Explicații

1

Venituri din exploatare

 • Date din balanța contabilă

2

Cheltuieli de exploatare

 • Date din balanța contabilă, inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit

3

Rezultat din exploatare

= 1 – 2

4

Venituri financiare

 • Date din balanța contabilă

5

Cheltuieli financiare

 • Date din balanța contabilă

6

Rezultat financiar

= 4 – 5

7

Rezultat brut

= 3 + 6

8

Elemente similare veniturilor

Se referă la:

 • diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitatea firmei în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;
 • rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale;
 • rezerva legală şi rezervele reprezentând facilităţi fiscale;
 • sumele înregistrate în soldul creditor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, reprezentând rezervele devenite impozabile;
 • sumele înregistrate în rezultatul reportat care se impozitează;
 • sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil;
 • câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite / răscumpărate.

9

Elemente similare cheltuielilor

Se referă la:

 • sumele înregistrate în rezultatul reportat care se deduc la calculul rezultatului fiscal;
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitatea firmei în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;
 • valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat.
 • pierderea înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare.
 • sumele transferate din contul 233 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” în creditul contului 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”.

10

Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor

= 7 + 8 – 9

11

Amortizare fiscală

 • Se preiau sumele din registrul fiscal (registrul fiscal este documentul pe baza căruia se calculează amortizarea fiscală, aplicându-se regulile fiscale). Este de preferat să avem: registrul contabil, registrul fiscal și registrul bunurilor de capital.
 • Amortizarea fiscală se calculează strict după regulile fiscale aplicabile.
 • Amortizarea fiscală se utilizează numai la calculul impozitului pe profit.
 • Amortizarea fiscală nu se inregistrează in contabilitate.
 • Atenţie! Este diferenţă intre amortizarea fiscală şi cea contabilă (amortizarea din balana contabilă).
 • Atenţie! Cheltuiala cu amortizarea contabilă (contul 681) este o cheltuială integral nedeductibilă.
 • Notă: Pentru  a ușura munca, o parte dintre contabili preferă să integreze regulile fiscale în regulile contabile.

 

12

 

Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada

precedentă

 • Se preiau sumele de la rândul “Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare” din formularul 100 depus pentru anii anteriori.

13

Rezerva legală deductibilă

 • Se referă la valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în anul 2016

14

Provizioane fiscale

 • Provizioanele fiscale se calculează după regulile fiscale aplicabile.

15

Alte sume deductibile

 • Se referă la alte deduceri.

16

Total deduceri

= Amortizare fiscală + Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada

Precedent + Rezerva legală deductibilă + Provizioane fiscal + Alte sume deductibile

= 11 + 12 + 13 + 14 + 15

17

 

Venituri neimpozabile din dividende

Se referă la:

 • veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română.
 • veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.
 • veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE.

18

 

Venituri din evaluarea / reevaluarea / vânzarea / cesionarea titlurilor de participare, în condiţiile prevăzute de lege

 • Se referă la veniturile din evaluarea / reevaluarea / vânzarea / cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării / reevaluării / vânzării / cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
 • Aceste venituri sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Valorile se preiau din balanța contabilă.

19

 

Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice strâine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în condiţiile prevăzute de lege

 • se referă la veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare.
 • Aceste venituri sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Valorile se preiau din balanța contabilă.

20

Alte venituri neimpozabile

 • Se referă la alte venituri neimpozabile.

21

Total venituri neimpozabile

=  17 + 18 + 19 + 20

22

Profit /pierdere

= Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor – Total deduceri – Total venituri neimpozabile

= 10 – 16 – 21

23

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat înregistrate de către contribuabilii care aplică IFRS

 • Aceste cheltuieli sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Valorile se preiau din balanța contabilă.

 

24

 

Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate

 • Aceste cheltuieli sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Valorile se preiau din balanța contabilă.

 

25

 

Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările si penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române sau străine

 • Aceste cheltuieli sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Valorile se preiau din balanța contabilă.
 • autorităţi române/străine = totalitatea instituţiilor, organismelor şi autorităţilor din România şi din străinătate care urmăresc şi încasează amenzi, dobânzi/majorări şi penalităţi de întârziere, execută confiscări.

26

 

Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege

 • Cheltuielile de protocol sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Cheltuielile de protocol au deductibilitate în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.
 • În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu TVA colectată, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei.

 

27

 

Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

 • Aceste cheltuieli sunt inregistrate in contabilitatea societății.

 

28

 

Cheltuieli cu amortizarea contabilă

 • Cheltuielile cu amortizarea contabilă sunt inregistrate in contabilitatea societății.
 • Se include si valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.

29

 

Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere şi a rezervelor peste limitele sau in alte conditii decât cele prevăzute de lege

 • Aceste cheltuieli sunt inregistrate in contabilitatea societății.

 

 

30

 

Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada

următoare

 • Aceste cheltuieli se calculează după regulile fiscale aplicabile.

31

 

Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar reportate pentru perioada următoare

 • Aceste cheltuieli se calculează după regulile fiscale aplicabile.

32

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

 • Aceste cheltuieli se calculează după regulile fiscale aplicabile.

33

Alte cheltuieli nedeductibile

 • Aceste cheltuieli se calculează după regulile fiscale aplicabile.

34

Total cheltuieli nedeductibile

= 23 + ..  +  33

35

 

Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii

= Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor – Total deduceri – Total venituri neimpozabile + Total cheltuieli nedeductibile

= 22 + 34

36

 

Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare

 • Se referă la sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare.

37

 

Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art. 31 alin. (2) CF

 • Se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă.

38

 

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) CF

 • Se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare.

39

 

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi

 • Se referă la valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

40

 

Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori

= 35 + 36 + 37 – 38 – 39

41

Total impozit pe profit, din care:

= 41.1+ 41.2

41.1

 

Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%

 • Se referă la suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil.
 • reamintim că pentru anul 2016 a fost păstrată cota de 16%.

41.2

 

Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte,

cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor

 • Se referă la suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor.
 • reamintim că din anul 2016 contribuabilii care obțin venituri din pariuri sportive au fost eliminați din categoria celor cu impozit de 5%. 

42

Credit fiscal

 • Se referă la impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

43

 

Impozit pe profit inainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare si/sau mecenat si burse private

= 41 – 42

44

 

Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege

 • Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

45

Impozit pe profit anual

= 43 – 44

46

 

Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare

 • Se referă la diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare,

47

 

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reţinut la sursă în anul de raportare

 • Se referă la ceea ce s-a declarat in formularul 100.

48

Diferenţa de impozit pe profit datorat

= 45-46+47

49

Diferenţa de impozit pe profit de recuperat

= 46+47-45


Corectarea erorilor înregistrate în contabilitate
: reamintim că din anul 2016, a fost eliminată discrepanța intre reglementările contabile și reglementările fiscale. Practic, avem o nouă regulă de corectare a erorilor.

 • Corecția erorilor contabile corectate pe seama rezultatului reportat se realizează prin depunerea unei declaratii rectificative aferente anului pentru care se face corecția.
 • Corecția erorilor contabile corectate pe seama rezultatului curent se realizează la momentul când se calculează rezultatul fiscal aferent exercițiului curent.

Perioada de prescripţie: 5 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la încheierea anului fiscal pentru care se datorează obligaţia fiscală.

Atenție! O declarație rectificativă întrerupe termenul de prescripție. 

Cadru legal:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ANAF nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele” 

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Nu stiu de unde a-ti scos acel termen de prescriere, dar Codul de Procedura Fiscala prevede alt termen (art. 110)CAPITOLUL VI Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale

  ART. 110 Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale

  (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

  (2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

  (3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

  (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

  ART. 111 Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale

  (1) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se întrerup:

  a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

  b) la data depunerii de către contribuabil/plătitor a declarației de impunere după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

  c) la data la care contribuabilul/plătitorul corectează declarația de impunere sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a creanței fiscale datorate.

  (2) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se suspendă:

  a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

  b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale, în condițiile respectării duratei legale de efectuare a acestora;

  c) pe timpul cât contribuabilul/plătitorul se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale;

  d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil/plătitor inactiv și data reactivării acestuia.

  ART. 112 Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale

  Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here