1. Emiterea deciziei interne privind alocarea și gestionarea numerelor pentru anul 2018. Potrivit Normelor generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, se arată că: ”24. Entitățile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: – persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții privind alocarea și gestionarea numerelor aferente; – fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvențial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ține cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.; – entitățile vor emite proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menționa, pentru fiecare exercițiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document. (..) Art. 41 – Constituie contravenție următoarele fapte: 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: a) aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație; (..) Art. 42 – (1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;”
 
2. Realizarea activităţii de confirmare a soldurilor clienţi/furnizori pentru anul 2017. Potrivit Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul MFP nr. 2861/2009, arată că: ”Pct. 28. – (1) Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit „Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum și refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme și se sancționează potrivit legii. (2) În situația entităților care efectuează decontarea creanțelor și obligațiilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri, aceste documente pot ține locul extraselor de cont confirmate.”
 
3. Constituirea rezervei legale de cel puțin 5% din profitul societății. Potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ”Art. 183 – (1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. (2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1). (3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor. (4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară. (5) În toate cazurile, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar. (..) Art. 272 – (1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul  onsiliului de supraveghereori al directoratului sau reprezentantul  legal al societății care: d) încalcă dispozițiile art. 183.”
 
4. Inchiderea exercițiului financiar 2017. Conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, arată că: ”420. – (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. (2) Rezultatul exercițiului se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului. (3) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere. 421. – (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. 422. – (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii. (2) Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” și 129 „Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale. (3) În contul 117 „Rezultatul reportat” se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile. 423. – (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.” Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ”Art. 41  – Constituie contravenție următoarele fapte: 1. deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico- financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate; Art. 42  – (1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 1 …, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; ”
 
5. Elaborarea lucrărilor de inventariere pentru anul 2017. Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ”Art. 7 – (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării și în alte situații prevăzute de lege. (..) (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (..) Art. 41 – Constituie contravenție următoarele fapte: 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: d) efectuarea inventarierii; Art. 42 – (1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează: cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei. ”
 
6. Programarea concediului de odihnă aferent anului 2018. Conform Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, se stabilesc următoarele: ”Art. 148 – (1) (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. ”
 
7. Actualizarea salariilor de bază. Conform HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ”Art. 1 – Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună. Conform Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, se stabilesc următoarele: ”Art. 260 – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei; ”

Ai nevoie de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here