Având în vedere declararea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020, şi ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, prin ordin al Secretarului general al Camerei Deputaţilor s-a stabilit obligativitatea ca, începând de luni, 23 martie, actele care se publică în Monitorul Oficial al României să fie transmise exclusiv în format electronic, în fişier cu semnătură electronică calificată.

Transmiterea actelor cu semnătură electronică se va face prin e-mail la monitoruloficial@cdep.ro,  arată o postare pe pagina de facebook a Parlamentului României – Camera Deputaţilor 

ORDIN pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

În temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 249 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin HotărâreaCamerei Deputaților nr. 8/1994, cu modificările și completările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputaților emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă derularea procedurii transmiterii actelor conform alin. (1), actele se transmit exclusiv în format electronic, în fișier certificat electronic, în condițiile prevederilor alin. (3).

(12) Secretarul general al Camerei Deputaților stabilește prin ordin perioada în care sunt aplicabile prevederile alin. (11).”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În situațiile prevăzute la alin. (11), emitenții vor transmite prin e-mail la secretarul general al Camerei Deputaților actele supuse publicării, însoțite de o adresă de înaintare certificată electronic care să cuprindă informațiile prevăzute la alin. (5) lit. a)—c), precum și precizarea că documentul a fost semnat de conducătorul emitentului sau de către locțiitorul acestuia, atunci când este cazul, în condițiile legii.”

3. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Evidența actelor primite spre publicare conform prevederilor alin. (11) se ține la secretarul general al Camerei Deputaților într-un registru electronic.”

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul actelor primite conform art. 3 alin. (11), secretarul general al Camerei Deputaților dispune publicarea actelor primite de la emitenți în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora, prin transmiterea lor prin e-mail către regia autonomă, acordând viza prin semnarea electronică a adresei de înaintare prevăzute la art. 3 alin. (51) și menționând numărul de înregistrare al fiecărui act în registrul prevăzut la art. 3 alin. (8).”

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. — Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii republicării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce privește transmiterea cererii de republicare, a avizului Consiliului Legislativ, a formei republicabile și registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).”

6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. — Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii rectificării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce privește transmiterea cererii de rectificare, a avizului Consiliului Legislativ și registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).”

7. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător procedurii publicării unor acte normative care au volum extins și/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conțin informații clasificate în ceea ce privește transmiterea cererii de publicare și a notei transmise de regia autonomă.”

8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă transmiterea actelor supuse publicării pe suport hârtie, directorul general al regiei autonome poate decide ca actele să fie transmise exclusiv prin e-mail în fișier electronic certificat.”

9. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care actele se transmit potrivit prevederilor art. 3 alin. (11), prevederile alin. (1) și (2) nu mai sunt aplicabile.”

Art. II. — Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificărilor legislative. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here