Aşa după cum este cunoscut, începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul oficial  nr. 885/2017, s-au adus numeroase şi deosebit de importante modificări, completări şi abrogări.

Pentru numeroşi contribuabili şi organe fiscale există neclarităţi cu privire la faptul dacă, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se mai păstrează sau nu scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii.

Venituri din investiţii sunt cele definite în art. 91 din Codul fiscal, respectiv:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Scopul acestui material este de a stabili soluţia legală la această problemă.

1. Forma art. 176, în vigoare până la 31.12.2017:

„Art. 176. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii

[…] (7) Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).”.

Concluzia 1: Prin art. 176 alin. (7) din Codul fiscal se dispune clar, precis şi la modul imperativ că, până la 31.12.2017, se acordă  scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii, cu condiţia ca persoanele respective să realizeze cel puţin unul din veniturile de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), respectiv:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;
b) venituri din pensii;
c) venituri din activităţi independente;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
i) indemnizaţii de şomaj;
j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001;
l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

2.  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 176, prin care se acorda scutirea de la plata contribuţiei de sănătate pentru veniturile din investiţii realizate de persoanele fizice, se abrogă prin art. I pct. 84 şi art. III din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul oficial  nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Concluzia 2: Fiind abrogat art. 176, rezultă cu claritate că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, „Persoanele care realizează venituri din investiţii nu mai sunt scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri”, indiferent dacă mai realizează sau nu venituri din alte surse (şi indiferent de natura acestora, în caz de realizare).

3. Conform art. I pct. 68 şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 155. Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 şi 671;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;

e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 116.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”.

Concluzia 3: Începând cu data de 1 ianuarie 2018, persoanele care realizează venituri din investiţii sunt supuse la plata contribuţiei de sănătate pentru aceste venituri, indiferent dacă mai realizează sau nu venituri din alte surse (şi indiferent de natura acestora, în caz de realizare).

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, în baza art. 155, contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi pentru veniturile din investiţii dacă realizează venituri anuale cumulate (din toate sursele) cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente; b) venituri din asocierea cu o persoană juridică; c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor; d) venituri din investiţii; e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; f) venituri din alte surse.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi pentru veniturile din investiţii, sunt:

a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;[…] 

O problemă deosebită se ridică cu veniturile din investiţii realizează în anul 2017, an în care acestea erau scutite de plata contribuţiei de sănătate, dar repartizate în anul 2018, an în care veniturile din investiţii sunt supuse contribuţiei.

Întrebarea care se pune este următoarea: începând cu data de 1 ianuarie 2018 se supun contribuţiei de sănătate numai veniturile din investiţii realizate în anul 2018, sau şi cele realizează în anul 2017 (an în care acestea erau scutite), dar repartizate în anul 2018?

Soluţia legală la această problemă este prezentată în articolul intitulat „Problema contribuţiei de sănătate, pentru veniturile din investiţii realizate în 2017, dar repartizate în 2018”.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Daca ridic in 2018 , intreaga suma depusa la un fond de investitii, cum ar fi Erste balanced ron, ce contributii datorez ? Suma initiala a fost depusa cu 10 ani in urma.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here