17 Ianuarie, 2020

Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor – noi prevederi (I). Avizul de angajare, actele şi condiţiile necesare obţinerii acestuia

În Monitorul Oficial nr. 640 din data de 30 august 2014 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, ce intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

Avizul de angajare/detaşare

Actul normativ stabilește că un străin poate fi încadrat în muncă dacă obține avizul de angajare sau avizul de detașare.

În principiu, procedurile de obținere și condițiile speciale sunt aceleași pentru obținerea oricăruia dintre aceste două avize. Avizele sunt eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;

- angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

- angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie;

- angajatorul nu a fost sancţionat pentru primirea la muncă a până la cinci străini fără drept de muncă pe teritoriul României, în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii;

- contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit prin hotărâre de Guvern nu a fost epuizat;

- străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă are dreptul legal de ședere în România.

Însă NU este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor dacă aceștia fac parte din următoarele categorii:

- străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

- străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România;

- străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

- străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate;

- străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

- străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;

- străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii – numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum patru ore pe zi;

- străinii titulari ai dreptului de şedere temporară – victime ale traficului de persoane, traficului de migranți etc.;

- străinii care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României de cel puţin trei ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;

- străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

- solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă;

- străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

Ce documente trebuie depuse de către angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări?

În vederea obţinerii avizului de angajare, angajatorul va depune o cerere însoţită de:

- copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia;

- două fotografii tip 3/4 ale străinului;

- declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;

- fişa postului pentru locul de muncă vacant;

- certificatul de înmatriculare sau înregistrare și certificatul constatator de la registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie şi în original, al angajatorului, precum și certificatul de atestare fiscală și cazierul judiciar;

- documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale.

Notă: În cazul persoanelor fizice, angajatorul persoană fizică trebuie să depună şi copia actului său de identitate.

Care sunt condițiile speciale menționate anterior?

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi sunt:

1. Angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

Dacă locul de muncă vacant este funcţia de administrator de societate, iar la angajatorul în cauză nu mai este alt străin angajat pe o astfel de funcţie, această condiție nu va mai fi obligatorie.

Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

- organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

- adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul;

- dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin trei anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant;

- copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant.

2. Angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, care se probează prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare;

3. Străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

În acest sens, angajatorul va prezenta următoarele documente:

- CV-ul străinului, la care se va atașa, după caz, atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii ori copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

- cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Notă: În partea a doua a subiectului găsiţi informaţii despre angajarea stagiarilor/sezonierilor, lucrătorii transfrontalieri/înalt calificaţi, costurile obţinerii avizelor, anularea avizului de angajare/detaşare şi amenzile aplicabile. Partea a doua este aici.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu